Özel Eğitim Kurumlarında Sosyal Güvenlik

1- GİRİ�z

Özel Öğretim Kurumları 5580 sayılı Kanunda sayılmıştır. Bunlar; Okul öncesi eğitim, ilköğretim, ortaöğretim, özel eğitim okulları ile çeşitli kurslar, uzaktan öğretim yapan kuruluşlar, dershaneler, motorlu taşıt sürücüleri kursları, hizmet içi eğitim merkezleri, öğrenci etüt eğitim merkezleri, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezleri ile benzeri özel öğretim kurumlarıdır.

Bu yazımızda anılan yerlerde çalışanların, yöneticilerin sahiplerinin sigortalılık niteliği, tescil işlemleri ve SGK’ya karşı diğer yükümlülükleri hakkında bilgi vereceğiz.

2- ÖZEL E�zİTİM KURUMLARINDA SİGORTALI SAYILANLAR

Anılan kurumlarda 2 farklı sigortalılık niteliği söz konusu olmaktadır.

2.1 5510 Sayılı Kanunun 4 üncü maddesi birinci fıkrası (b) bendi kapsamında sigortalı sayılanlar;

Özel eğitim kurumlarını açan ve vergi mükellefiyeti olan gerçek kişiler ile tüzel kişiliklerin ortakları (Anonim şirketlerin yönetim kurulu üyesi olan ortakları, sermayesi paylara bölünmüş komandit şirketlerin komandite ortakları, diğer şirket ve donatma iştiraklerinin ise tüm ortakları), 4/b kapsamında sigortalı sayılmaktadırlar.

Anonim �zirket olarak faaliyet gösteren eğitim kurumlarında şirketlerin yönetim kurulu üyeleri 4/b kapsamında sigortalı olarak değerlendirilirken kurucu ortakları bu kapsamda sigortalı sayılmamaktadırlar. Ancak Kanunun yürürlük tarihinden önce 1479 sayılı Kanun kapsamında sigortalı olan A.�z’nin kurucu ortaklarından, Kanunun yürürlük tarihinden sonra sigortalılıklarını devam ettirmek isteyenlerin, 1/4/2009 tarihine kadar yazılı talepte bulunanların sigortalılıkları aynen devam ettirilmiştir. Bu süre içinde talepte bulunmayanların sigortalılıkları ise Kanunun yürürlük tarihi (1/10/2008) itibarıyla sona erdirilmiştir.

Eğitim kurumlarının sahibi gerçek kişi veya şirket ortağı, eğitim kurumunda üçüncü bir kişinin yaptığı işi yapsa dahi (öğretmenlik, yöneticilik, vb gibi) 4/b kapsamında sigortalı olması zorunludur. Ancak 5510 sayılı Kanunun yürürlüğe girdiği tarihte şirket ortağı olduğu işyerinde (4/a) kapsamında sigortalı olarak bildirilenler kesinti oluncaya kadar (4/ a) kapsamında değerlendirilecek hizmetinde kesinti olması halinde 4/b kapsamında sigortalı olacaklardır.

4/b kapsamında sigortalı sayılanların, sigortalılık başlangıcından itibaren en geç 15 gün içinde kendi mevzuatına göre kayıt veya tescili yapan ilgili kurum, kuruluş ve birlikler, vergi daireleri ve esnaf sicil memurluğu tarafından SGK’ya bildirilmesi gerekmektedir.

2.2) 5510 Sayılı Kanunun 4 üncü maddesi birinci fıkrası (a) bendi kapsamında sigortalı sayılanlar;

Eğitim kurumlarında hizmet akdine istinaden çalışanlar 4/a kapsamında sigortalı sayılmışlardır. Özel eğitim kurumlarında, genel müdür, genel müdür yardımcısı, müdür, müdür yardımcısı, öğretmen, rehber öğretmeni, ölçme değerlendirme servis elemanı, zümre başkanı ve diğer personel (temizlikçi, kantinci, sekreter, memur, hizmetli, bekçi vb gibi) ad altında ve ünvanında personel çalıştırılmaktadır.

Özel eğitim kurumlarında çalışan müdür, diğer yönetici ve öğretmenler ile kurumların kurucuları veya kurucular temsilcisi arasında hizmet akdi en az bir yıl süreli olmak kaydı ile yazılı olarak yapılır. Sözleşmelerde görevin çeşidi, süresi, ders sayısı, aylık ücreti, diğer ödenekler, ders saati başına verilecek ücret tutarı, terfi süreleriyle zam oranları, sözleşmenin kaldırılması ve uzatılması şartları belirtilir.

Dershanelerde çalıştırılacak genel müdür, genel müdür yardımcısı, müdür, müdür yardımcısı, öğretmen, rehber öğretmen, ölçme değerlendirme servis elemanı, zümre başkanı, görevlerinde bulunan kişilerin aylık ücret karşılığı ve tam gün çalışmaların işyerinin işleyişi ve yasal bakımdan bir zorunluluktur. Bu nedenle de, öğretmenler, yönetici durumundaki personeller ile diğer personellerin 4/a kapsamında sigortalılık durumları ile ilgili herhangi bir tereddüt bulunmamaktadır. Ancak sözkonusu personelden (4/b) yada (4/c) kapsamında zorunlu sigortalı olan kişilerin (4/a) kapsamında sigortalı tescillerinin sağlanması da olanaklı değildir.

Özel eğitim kurumları uygulamada, aylık (kadrolu) öğretmen çalıştırdıkları gibi ders saat ücreti karşılığında da öğretmen çalıştırabilmektedirler. Ders saat ücreti karşılığı çalıştırılan kişilerin sigortalılık niteliği anlamında, aylık ücret karşılığı çalıştırılanlardan farklılık bulunmamaktadır. Bu durumda olan çalışanların, Kuruma bildirilmesi gereken çalışma gün sayılarının ve SPEK tutarlarının tespitinde farklılıklar bulunmaktadır. Ders saat ücreti karşılığı çalıştırılan ve diğer sigortalılık niteliğine sahip olmayan kişilerin 5510 sayılı Kanunun 4/a kapsamında sigortalı sayılmaları gerekmektedir.

2.3) 4/a Kapsamında Çalışan Sigortalıların Tescili

Özel eğitim Kurumlarında çalışanların sigortalılıkları anılan işyerinde çalışmaya başladıkları tarihten itibaren başlar ve işveren tarafından işe başlamadan en az bir gün önce Kuruma sigortalı işe giriş bildirgesi ile e-sigorta ortamında bildirilmesi gerekmektedir.

Ancak Kuruma ilk defa işyeri bildirgesi verecek eğitim kurumlarında; ilk defa sigortalı çalıştırmaya başlanılan tarihten itibaren bir ay içinde çalışmaya başlayan sigortalılar için, çalışmaya başladıkları tarihten itibaren en geç söz konusu bir aylık sürenin dolduğu tarihe kadar sigortalı işe giriş bildirgelerinin Kuruma verilmesi halinde, yasal süresi içerisinde verilmiş sayılmaktadır.

3- SİGORTALI SAYILMAYANLAR;

3.1 Özel Eğitim Kurumu gerçek kişi tarafından işletiliyorsa işverenin ücretsiz çalışan eşi

3.2 İşverenin, işyerinde çalışan ve 18 yaşından küçük reşit olmayan çocukları,

3.3 (4/c) kapsamında sigortalılık niteliğine sahip olanlar,

4- ÖZEL Ö�zRETİM KURUMLARININ 5510 SAYILI YASA KAPSAMINA ALINMASI;

Özel öğretim kurumlarının açılması, öğretime başlaması, nakli, devri, kapanması, personel çalıştırması gibi işlemleri 5580 sayılı Özel Öğretim Kurumları Kanunu ve bu kanun uyarınca yayımlanmış yönetmelik, genelge hükümlerine göre yapılmaktadır.

5510 sayılı Kanunun 11 inci maddesinin birinci fıkrasında sigortalıların maddî olan ve olmayan unsurlar ile birlikte işlerini yaptıkları yerler işyeri olarak tanımlanmışve ikinci fıkrasında işyeri kavramı genişletilerek, işin niteliği ve yürütümü bakımından işyerine bağlı bulunan yerlerle dinlenme, çocuk emzirme, uyku, yıkanma, muayene ve bakım, beden ve meslek eğitim yerleri, avlu ve büro gibi diğer eklentiler ve araçlar da işyeri olarak kabul edilmiştir.

Özel öğretim kurumu açan işveren, örneği Kurumca hazırlanacak işyeri bildirgesini en geç sigortalı çalıştırmaya başladığı tarihte, Kuruma vermekle yükümlüdür. �zirket kuruluşu aşamasında, çalıştıracağı sigortalı sayısını ve bunların işe başlama tarihini, ticaret sicili memurluklarına bildiren işverenlerin, bu bildirimleri Kuruma yapılmış sayılır. Ticaret sicili memurlukları, kendilerine yapılan bu bildirimi en geç on gün içinde Kuruma bildirmek zorundadır.

İşyerinin devredilmesi veya intikal etmesi halinde bu halinden itibaren 10 gün içinde, işyeri bildirgesi ile Kuruma bildirmek zorundadır.

İşyerinin miras yoluyla intikali halinde ise mirasçıları, ölüm tarihinden itibaren en geç üç ay içinde, işyeri bildirgesi ile Kuruma bildirmek zorundadır.

5- ÇALI�zMA GÜN SAYILARININ VE PRİME ESAS KAZANÇLARIN TESPİTİ;

5.1) 4/b Kapsamında Sigortalı Olanların PEK Tespiti;

5510 sayılı Kanun ile basamak sistemi kaldırılmıştır. 4/b kapsamındaki sigortalıların aylık prime esas kazançları, 5510 sayılı Kanunun 82 nci maddesine göre belirlenen prime esas günlük kazanç alt sınırı ile üst sınırı arasında kalmak şartı ile kendileri tarafından beyan edilecek günlük kazancın otuz katıdır. Bu da 1/1/2009-30/06/2009 tarihleri arasında 666,00TL ila 4.329,00TL arasındadır.

(4/b) kapsamındaki sigortalıların aylık ödeyecekleri prime esas teşkil edecek prime esas kazancı(PEK), belirlenen alt sınır ile üst sınır arasında kalmak kaydı ile belirleyerek sosyal güvenlik il müdürlüğüne/sosyal güvenlik merkezlerine yazılı olarak bildirmeleri gerekmektedir. Beyanda bulunmayan sigortalıların aylık prime esas kazancı, prime esas günlük kazanç alt sınırının otuz katı olarak belirlenecektir.

Sigortalı aynı zamanda işveren ise aylık prime esas kazancı, çalıştırdığı sigortalıların prime esas günlük kazancının en yükseğinin otuz katından az olamaz

5.2) 4/a Kapsamında Sigortalıların PEK Tutarlarının ve Çalışma Gün Sayılarının Tespiti;

5.2.1 Prim Ödeme Gün Sayısının Tespiti;

Çalışma hayatında bir işçinin aylık ücret karşılığı çalışması mümkün olduğu gibi, günün belli saatlerinde saatlik olarak çalışması, ders saati karşılığı çalışması da mümkündür ve günlük hayatımızda da her zaman bu ve benzeri şekilde adlandırılan çalışma biçimlerine sıkça rastlanmaktadır. Aylık ücret karşılığı çalışan personelin/işçilerin günde bir saat çalışması halinde dahi Kurumumuza tam gün bildirilmesi, bu çalışmanın bir aylık zaman dilimini kapsaması halinde ise; Kurumumuza da ay bazında 30 günlük çalışma süresi (prim ödeme gün sayısı) bildirilmesi gereklidir. Esasen, aylık ücret karşılığı çalışan sigortalıların çalışma gün sayılarının hesaplanmasında bir sorun bulunmamaktadır.

Bu konudaki en önemli sorun genellikle ders saati karşılığı çalışan ve ücretini ders saat sayısının ders saat ücretiyle çarpılması sonucu bulunan tutar üzerinden ücret alanlarla, part-time çalışan sigortalıların çalışma gün sayılarının tespitinde yaşanmaktadır.

Ders ücreti karşılığı çalıştırılan sigortalıların prim ödeme gün sayılarının hesaplanmasında bir günlük çalışma süresinin 7,5 saat olarak kabul edilmesi ( 4857 sayılı kanuna göre haftalık çalışma saati 45, günlük 7,5 saattir ) nedeniyle aylık toplam girilen ders saati sayısının 7,5 a bölünmesi suretiyle prim ödeme gün sayısının hesaplanması gerekmektedir.

5.2.1 Prime Esas Kazançlar

Sosyal sigorta primi matrahı, Kurumca alınması gereken priminin miktarını belirlemek için temel alınan değerdir. Sigortalının kazancından anlaşılması gereken, sigortalının bir ay içersinde sağlamış olduğu kazançlarından, sigorta primine esas kazanç tutarlarının hesaplanmasında tutara dahil edilen/edilmesi gereken ödemelerdir

4/a kapsamında sigortalı sayılanların prime esas kazançları aşağıda sayılmıştır.

a) Hak edilen ücretler, (Ücretler hak edildikleri aya mal edilmek suretiyle prime tâbi tutulur)

b) Prim, ikramiye ve bu nitelikteki her çeşit istihkaktan o ay içinde yapılan ödemeler (bu tür ödemeler öncelikle ödendiği ayın kazancına dahil edilir )

c) Yemek, çocuk ve aile zamlarından Kurumca yıllar itibariyle belirlenen tutarı aşan kısmı, (asgari ücretin sırayla günlük % 6, aylık % 2 ve aylık % 10’u olarak uygulanmaktadır.)

d) İşverenler tarafından sigortalılar için özel sağlık sigortalarına ve bireysel emeklilik sistemine ödenen tutarlar, (aylık toplamı asgarî ücretin % 30’unu geçen kısmı)

e) İdare veya yargı mercilerince verilen karar gereğince yukarıda belirtilen kazançlar niteliğinde olmak üzere sigortalılara o ay içinde yapılan ödemelerin,

Brüt toplamı sigortalını o ay içerisindeki PEK tutarını oluşturur.

6- PRİME TABİ OLMAYAN KAZANÇLAR

1) Ayni yardımlar, (ayni yardım yerine geçmek üzere yapılan nakdi ödemeler hariç)

2) Ölüm, doğum ve evlenme yardımları,

3) Görev yollukları,

4) Seyyar görev tazminatı,

5) Kıdem tazminatı,

6) İş sonu tazminatı veya kıdem tazminatı mahiyetindeki toplu ödeme,

7) Keşif ücreti,

8) İhbar ve kasa tazminatları,

9) Kurumca tutarları yıllar itibarıyla belirlenecek yemek, çocuk ve aile zamları, ( asgari ücretin sırayla % 6(günlük), % 2 (aylık) ve % 10’u (aylık) olarak uygulanmaktadır.)

10) İşverenler tarafından sigortalılar için özel sağlık sigortalarına ve bireysel emeklilik sistemine ödenen ve aylık toplamı asgarî ücretin % 30’unu geçmeyen özel sağlık sigortası primi ve bireysel emeklilik katkı payı tutarları,

prime esas kazanca tâbi tutulmaz.

Bu sayılanların haricinde her ne ad altında ödeme yapılırsa yapılsın prime tabi olması gerekmektedir.

7- PRİM ORANLARI

Sigortalı Payı (%)

İşveren Payı (%)

Toplam

Malullük, Yaşlılık ve Ölüm

9

11

20

Kısa Vadeli Sigorta Kolları

1 – 6,5

1 – 6,5

Genel Sağlık Sigortası

5

7,5

12,5

Sosyal Güvenlik Destek Primi (4/b kapsamında çalışılması halinde )

(Almış olduğu aylıktan % 15 oranında prim kesilir)

Çıraklar ve Öğrenciler

1

1

Kendi Nam ve Hesabına

Çalışanlar ( 4/b )

33,5 – 39

33,5 – 39

8- AYLIK PRİM VE HİZMET BELGESİNİN VERİLME SÜRESİ İLE PRİMLERİN ÖDENME SÜRESİ;

8.1 ) (4/b) Kapsamındaki Sigortalılar İçin Belge Verme Süresi

4/b kapsamındaki sigortalılar için aylık herhangi bir belge verme yükümlülüğü bulunmamaktadır.

8.2 ) (4/b) Kapsamındaki Sigortalılar İçin Primlerin Ödenme Süresi;

Yasadan önce, 1479 ve 2926 sayılı Kanuna tabi sigortalıların prim ödemeleri cari ay içerisinde yapılmakta iken,

5510 sayılı Kanun ile, 4/b kapsamındakiler her aya ait primlerini takip eden ayda Kurumca belirlenecek günün sonuna kadar ödenmesi şeklinde değiştirilmiştir

8.3 ) (4/a) Kapsamındaki Sigortalılar İçin Belge Verme Süresi

İşverenler, çalıştırdığı sigortalılarına ait aylık prim ve hizmet belgesini ait olduğu ayı takip eden ayın 23’üncü gününün sonuna kadar Kuruma vermekle yükümlüdür. Ayrıca işyerinde sigortalı çalıştırmadığı takdirde, bu hususu sigortalı çalıştırmaya son verdiği tarihten itibaren, onbeş gün içinde Kuruma bildirmekle yükümlüdür.

8.4) (4/a) Kapsamındaki Sigortalılar İçin Primlerin Ödenme Süresi;

İşverenler, bir ay içinde çalıştırdığı sigortalıların (4/a) primlerine esas tutulacak kazançlar toplamı üzerinden hesaplanacak sigortalı hissesi prim tutarlarını ücretlerinden keserek ve kendisine ait prim tutarlarını da bu tutara ekleyerek en geç takip eden ay/dönemin sonuna kadar Kuruma ödeyeceklerdir.

9- ÖZEL E�zİTİM KURUMLARININ SGK’KAR�zI Dİ�zER YÜKÜMLÜLÜKLERİ;

Özel eğitim kurumları da dahil olmak üzere işverene yüklenen yükümlülüklerden, sigortalı işe giriş bildirgesi verilmesi, işyeri bildirgesi verilmesi aylık prim ve hizmet belgesinin verilmesi ve muhteviyatı primlerin Kuruma ödenmesine ilişkin yükümlülüklere yukarıdaki bölümlerde detaylı olarak açıklanmıştır. Bunların haricinde işverenlerin yükümlülükleri aşağıdaki gibidir.

1) İş kazası ve Meslek Hastalığının Bildirimine,

2) Tehlike Sınıf ve Derecelerini Etkileyebilecek Değişikliklerin Bildirilmesine,

3) Sigortalı işten ayrılış bildirgesi düzenleyerek vermesine,

4) Eksik güne ilişkin belgelerin verilmesine

5) Aylık prim ve hizmet belgesinin asılmasına

6) İşyeri Kayıt ve Belgelerinin İbrazına

İlişkin yükümlülükleri de bulunmaktadır.

Ayrıca 5510 sayılı kanunun 100 maddesi gereği; Özel öğretim kurumlarından özel kreş, anaokulu, ilk ve ortaöğretim, özel kurslar, dershaneler ve özel destek veya rehabilitasyon merkezleri, kayıt esnasında, öğrenci velileri ve hayatta olan anne ve babalarına ait meslek, iş yeri unvan ve adres bilgileri Kuruma bildirmeleri gerekmektedir.

10- ÖZEL Ö�zRETİM KURUMLARINDA ASGARİ İ�zÇİLİK ;

İşverenin, işin emsaline, niteliğine, kapsam ve kapasitesine göre işin yürütümü açısından gerekli olan

a) Sigortalı sayısının,

b) Çalışma süresinin veya

c) Prime esas kazanç tutarının altında bildirimde bulunduğunun tespiti halinde,özel eğitim kurumu incelemeye alınarak asgari işçilik incelemesi yapılır

Özel öğretim kurumları hizmet sektörü içerisinde yer almaktadır. Hizmet sektöründe faaliyette bulunan işyerlerinden Kurumumuza bildirilmesi gereken asgari işçiliğin tespitinde izlenmesi gereken yöntem diğer sektörlerden farklılıklar arz etmektedir

Özel dershanelerden Kurumumuza bildirilmesi gereken asgari işçiliğin tespitinin de; eğitim kurumlarında uygulanan öğretim programları , öğretim programlarının dönemleri, derslik sayısı, öğrenci sayısı, öğrencilerin öğretim programlarına dağılımı, öğrencilerin öğretim programlarına göre oluşturulan sınıflara dağılımı, işyerinde çalıştırılan işçi sayısı (öğretmenler, büro işlerinde çalıştırılanlar, yöneticiler v.b.), benzer işletmelerde çalıştırılan işçi sayısı ilgili meslek veya kamu kuruluşunun görüşünün alınması gibi unsurlar dikkate alınmaktadır.

Kurumumuza bildirilmesi gereken asgari işçilik tutarı hesaplamasının; inceleme yapılan dönemdeki öğretim programları, öğrencilerin öğretim programlarına sınıflar bazında dağılımı öğretmenlerin ve yönetici personellerin iş sözleşmeleri, dershanenin öğrenci kontenjanı, sınıf kontenjanları dikkate alınarak yapılmaktadır.

Dershanelerde görev alan öğretmenler ve yöneticiler, iş sözleşmelerinde yazılı olan aylık ücret karşılığı girecekleri ders saati sayıları ile haftalık ders saat ücreti karşılığı girecekleri ders saati sayılarının toplamı kadar derslere girebilmektedirler. Dolayısıyla da, Kurumumuza bildirilmesi gereken asgari işçiliğin tespitinde sözleşmelerde yazılı aylık ücret ve/veya ders saati ücreti karşılığı sayıları ile ders saati sayıları karşılaştırılmaktadır.

Asgari işçilik uygulaması yapılan eğitim kurumunun da, inceleme döneminde uygulanan öğretim programları, bu programlara göre açılan dönemler, her dönemdeki grup sayıları ve gruplardaki öğrenci sayıları, her bir gruba verilecek derslerin sayısal toplamları, sınıfların sayı ve öğrenci kontenjanlarının tam olarak tespitinin yapılması halinde; derslerin teorik olarak verilmesi nedeniyle dersler için çalıştırılması gereken öğretmenlerin sayılarının, öğretmenlerin girmeleri gereken ders saati sayılarının ve devamla Kurumumuza bildirilmesi gereken sigortalı sayısı, çalışma gün sayısının ve de SPEK tutarının tespiti mümkündür.

Yapılan inceleme sonucu tespit edilen asgarî işçilik tutarı üzerinden Kurumca re’sen tahakkuk ettirilen sigorta primleri işverene tebliğ edilir. İşveren, tebliğ edilen prim borcuna karşı tebliğ tarihinden itibaren bir ay içinde Kuruma itiraz edebilir. İtiraz takibi durdurur. Kurumca itirazın reddi halinde işveren, kararın tebliğ tarihinden itibaren bir ay içinde yetkili iş mahkemesine başvurabilir. Mahkemeye başvurulması, prim borcunun takip ve tahsilini durdurmaz.

10.1 Asgari İşçilikte Uzlaşma

Sosyal Güvenlik Kurumu Müfettişleri tarafından, özel eğitim kurumlarına ait işyerlerinde yapılan asgari işçilik incelemesi sonucunda tespiti yapılan ve sigortalılara mal edilemeyen;

• Sigorta primi,

• Gecikme cezası ve gecikme zammı,

• İdari para cezaları,

konuya ilişkin raporun Kurumun ilgili birimine gönderilmesinden önce uzlaşmaya konu edilebilmektedir.

Uzlaşmaya varılması halinde, bu durum tutanakla tespit edilir. Uzlaşılan tutarlar kesin olup, uzlaşma konusu yapılan tutarlar hakkında işverence dava açılamaz ve hiçbir mercie şikayet ve itirazda bulunulamaz.

Uzlaşılan prim ve idari para cezaları, uzlaşma tutanağının düzenlendiği tarihten itibaren bir ay içinde ödenir. İşveren, uzlaşılan idari para cezası tutarı için ayrıca peşin ödeme indiriminden yararlandırılmaz. Uzlaşılan tutarların, bu sürede tam olarak ödenmemesi halinde uzlaşma bozulur ve uzlaşılan tutarlar kazanılmış hak teşkil etmez. Uzlaşmanın temin edilememiş veya uzlaşma müzakeresinde uzlaşmaya varılamamış olması veya uzlaşmanın bozulması hallerinde işveren, bu konuya ilişkin daha sonra uzlaşma talep edemez.

11- UYGULANAN İDARİ PARA CEZALARI

FİİL MÜEYYİDESİ
a) Sigortalı İşe Giriş Bildirgesi A.Ü= Asgari Ücret
1-Vermeyenler hakkında, Her bir Sigortalı İçin A.Ü*1
2-Verilmediğinin mahkeme kararından veya Kurumun denetim ve kontrolle görevli memurlarınca yapılan tespitlerden ya da diğer kamu idarelerinin denetim elemanlarının kendi mevzuatları gereğince yapacakları soruşturma, denetim ve incelemelerden veya bankalar, döner sermayeli kuruluşlar, kamu idareleri ile kanunla kurulan kurum ve kuruluşlardan alınan bilgi ve belgelerden anlaşılması halinde, Her bir Sigortalı İçin A.Ü*2
3-Bir yıl içinde, (2) numaralı sütunda sayılan durumlardan biriyle tekrar bildirge verilmediğinin anlaşılması halinde, Her bir Sigortalı İçin A.Ü*5
b) İşyeri Bildirgesi’nin verilmemesi halinde;
1-Kamu idareleri ile bilanço esasına göre defter tutmak zorunda olanlar için, Asgari Ücretin 3 Katı
2-Diğer defterleri tutmakta zorunlu olanlar için, Asgari Ücretin 2 Katı
3-Defter tutmakta yükümlü olmayanlar için, Asgari Ücret Tutarında
c) Prim Belgelerini verilmemesi halinde;
1-Belgenin asıl olması halinde,

(Aylık asgari ücretin 2 katını geçmemek kaydıyla)

Sigortalı Sayısı Başına Asgari Ücretin 1/5
2-Belgenin ek olması halinde,

(Aylık asgari ücretin 2 katını geçmemek kaydıyla)

Sigortalı Sayısı Başına Asgari Ücretin 1/8
3-Ek belgenin Kurumca re’sen düzenlenmesi durumunda,

(Aylık asgari ücretin 2 katını geçmemek kaydıyla)

Sigortalı Sayısı Başına Asgari Ücretin ½
4-Belgenin mahkeme kararı, Kurumun denetim ve kontrolle görevli memurlarınca yapılan tespitlerden ya da diğer kamu idarelerinin denetim elemanlarının kendi mevzuatları gereğince yapacakları soruşturma, denetim ve incelemelerden veya bankalar, döner sermayeli kuruluşlar, kamu idareleri ile kanunla kurulan kurum ve kuruluşlardan alınan bilgi ve belgelerden anlaşılması halinde, Asgari Ücretin 2 Katı
e) İşyeri kayıtlarının ibraz edilmemesi;
1-Bilanço esasına göre defter tutmakla yükümlü olanlar için, Asgari Ücretin 12 Katı
2-Diğer defterleri tutmakla yükümlü olanlar için, Asgari Ücretin 6 Katı
3-Defter tutmakla yükümlü olmayanlar için, Asgari Ücretin 3 Katı
4-İbraz edilen defter ve belgelerdeki geçersizlik halinde, (İbraz edilmeme haline verilecek cezayı geçmemek üzere) Asgari Ücretin ½ Katı
5-Tasdiksiz tutulan defterler için ilgisine göre {e/ (1) ve (2) nolu sutunda)} belirtilen cezalar,
6-Bilanço defteri tutması gerekirken işletme defteri tutanlara Asgari Ücretin 12 Katı
7-Ücret tediye bordrolarının geçersiz olması halinde her bir ücret tediye bordrosu için, Asgari Ücretin ½ Katı
f) Kamu idareleri, döner sermayeli kuruluşlar, kanunla kurulan kurum ve kuruluşlar ile bankalar, Kurumca istenilecek bilgileri ve belgeleri yazılı olarak en geç bir ay içinde vermemesi halinde, (asgari işçilik) (kanunun 85/5 fıkrası gereği) Asgari Ücretin 2 Katı
Aylık Prim ve Hizmet Belgesinin asılmaması halinde (kanunun 86/6 fıkrası gereği) Asgari Ücretin 2 Katı
g) Kuruma bildirim yükümlülüğü olan;
1 4/b kapsamında olanlardan kendi mevzuatına göre kayıt veya tescili yapan ilgili kurum, kuruluş ve birlikler, vergi daireleri ve esnaf sicil memurluğu sigortalı işe giriş bildirgesi düzenleyerek Kuruma vermemeleri, Aylık Asgari Ücret
2 4/b kapsamında olanların sigortalılığın sona ermesi halinin kuruluşlar veya vergi daireleri tarafından, en geç on gün içinde Kuruma bildirmemeleri, Aylık Asgari Ücret
ı) Kurum denetim ve kontrolle görevli memurlarının;
1- Denetimini engelleyen ilgiliye, Asgari Ücretin 5 Katı
2- Denetimini engellemek amacıyla cebir ve tehdit kullanan ilgiliye, Asgari Ücretin 10 Katı + Hapis
i) Kurum tarafından istenen bilgi ve belgeleri belirlenen süre içinde mücbir sebep olmaksızın vermeyen kamu idareleri, bankalar, döner sermayeli kuruluşlar, kanunla kurulmuş kurum ve kuruluşlar ile diğer gerçek ve tüzel kişiler hakkında, (100. md) Aylık Asgari Ücretin 5 Katı
Geç verilmesi halinde ise, Asgari Ücretin 2 Katı

Cevapla

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar işaretlenmelidir *

*