Özel Tüketim Vergisi Kanununun 8 İnci Ve 12 Nci Maddelerine İlişkin

17.09.2008

Karar Sayısı : 2008/14061

Ekli “Etilen Üretiminde Kullanılacak Sıvılaştırılmış Petrol Gazı (L.P.G.) Teslimlerinde Uygulanacak Özel Tüketim Vergisi Tutarının Belirlenmesi ve 4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununa Ekli (I) ve (III) sayılı Listenin (B) Cetvellerinde Yer Alan Bazı Mallarda Uygulanan Özel Tüketim Vergisi Tutarlarının Belirlenmesine İlişkin Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar”ın yürürlüğe konulması; Maliye Bakanlığının 12/8/2008 tarihli ve 80194 sayılı yazısı üzerine, adı geçen Kanunun 8 inci ve 12 nci maddelerine göre, Bakanlar Kurulu’nca 18/8/2008 tarihinde kararlaştırılmıştır.

ETİLEN ÜRETİMİNDE KULLANILACAK SIVILAŞTIRILMIŞ PETROL GAZI

(L.P.G.) TESLİMLERİNDE UYGULANACAK ÖZEL TÜKETİM VERGİSİ

TUTARININ BELİRLENMESİ VE 4760 SAYILI ÖZEL TÜKETİM VERGİSİ

KANUNUNA EKLİ (I) VE (III) SAYILI LİSTENİN (B) CETVELLERİNDE

YER ALAN BAZI MALLARDA UYGULANAN ÖZEL TÜKETİM

VERGİSİ TUTARLARININ BELİRLENMESİNE İLİŞKİN

KARARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KARAR

MADDE 1 – 4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununa ekli (I) sayılı listenin (A) cetvelinde yer alan 2711.19.00.00.11 G.T.İ.P. numaralı “Sıvılaştırılmış Petrol Gazı (L.P.G.) Diğerleri”nin, 2901.21.00.00.19 G.T.İ.P. numaralı “Diğer Amaçlar İçin Kullanılanlar (Etilen)” üretiminde kullanılmak üzere tesliminde özel tüketim vergisi tutarı sıfıra indirilmiştir.

MADDE 2 – 30/6/2008 tarihli ve 2008/13835 sayılı Kararnamenin eki 4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununa Ekli (I) ve (III) sayılı Listenin (B) Cetvellerinde Yer Alan Bazı Mallarda Uygulanan Özel Tüketim Vergisi Tutarlarının Belirlenmesine İlişkin Kararın 2 nci maddesinde yer alan “0,7500 Yeni Türk Lirasını” ibaresi “0,3000 Yeni Türk Lirasını” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 3 – Bu Karar yayımını izleyen gün yürürlüğe girer.

MADDE 4 – Bu Karar hükümlerini Maliye Bakanı yürütür.

Cevapla

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar işaretlenmelidir *

*