Prim Borçlarının Taksitlendirilmesinde Uygulanan Tecil Faiz Oranı Yeniden Belirlendi

A- GİRİŞ

6183 sayılı kanunun 48 inci maddesine istinaden SGK prim borçları 36 aya kadar taksitlendirilmektedir. Bu taksitlendirme yapılırken ödenecek mevcut borca tecil faizi uygulanmaktadır. Tecil faizi oranı 21/10/2010/Kasım ayı itibariyle % 19 dan % 12 ye düşürülmüştür. Bu yazımızda tecil faiz oranı hakkında bilgi verilecek ve örnek hesaplama ile konu ayrıntılı olarak izah edilecektir.

B- TECİL FAİZİ ORANI:

27/9/2008 tarih ve 27010 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan “Sosyal Güvenlik Kurumunca 6183 Sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanuna Göre Kullanılacak Yetkilere İlişkin Yönetmeliğin” 13 üncü maddesinin dördüncü fıkrasında “ Tecil faizi, Maliye Bakanlığının belirlediği oranlarda uygulanır” denilmektedir. Bu nedenle SGK, alacaklarını taksitlendirirken Maliye Bakanlığı tarafından belirlenen ve Resmi Gazetede yayımlanan (tebliğ) tecil faizi oranlarını kullanmaktadır.

6183 sayılı Kanunun 48 inci maddesi uyarınca yapılan tecil ve taksitlendirme işlemlerinde yıllık % 19 olarak uygulanmakta olan tecil faizi oranı, 21/10/2010 tarihli ve 27736 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Maliye Bakanlığının Seri: C Sıra No: 2 Tahsilat Genel Tebliği ile, bu Tebliğin yayımı tarihinden itibaren yıllık % 12’ye düşürülmüş bulunmaktadır.

Maliye Bakanlığı tarafından yıllar itibariyle uygulanan tecil faiz oranları aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.

Uygulama Tarihi Faiz Oranı İlgili Genel Tebliğ Uygulama Tarihi Faiz Oranı İlgili Genel Tebliğ
07.01.1994 – 08.03.1994 % 78 381 21.12.2000 – 30.03.2001 % 36 412
09.03.1994 – 06.09.1995 % 114 382 31.03.2001 – 01.02.2002 % 72 416
07.09.1995 – 01.02.1996 % 96 388 02.02.2002 – 11.11.2003 % 60 421
02.02.1996 – 21.10.1996 % 144 392 12.11.2003 – 03.03.2005 % 36 429
22.10.1996 – 09.07.1998 % 120 397 04.03.2005 – 27.12.2006 % 30 434
10.07.1998 – 24.01.2000 % 96 402 28.12.2006-20.11.2009 % 24 438
25.01.2000 – 20.12.2000 % 48 409 21.11.2009 -21/10/2010 % 19 21/11/2009 RG de yayımlandı
21.10.2010 – % 12 21/10/2010 RG de yayımlandı

6183 sayılı Kanunun 48 inci maddesine göre tecil ve taksitlendirmesi yapılmış borçların ödenmesi devam ederken tecil faiz oranında değişikliğe gidilmesi hâlinde,uygulamanın nasıl olacağı anılan yönetmeliğin 13 üncü maddesinin beşinci fıkrasında açıkça izah edilmiştir. Buna göre, tecil faiz oranının değişikliğin Resmî Gazete’de yayımlandığı tarihten önce tecil edilen alacaklara, değişikliğin yapıldığı tarihe kadar eski oranlar, değişiklik tarihinden itibaren ise belirlenen yeni oran üzerinden tecil faizi uygulanacaktır. Ancak tecil faizi oranın bir önceki orana göre yükselmiş ise değişikliğin yayımı tarihinden önce yapılan veya henüz sonuçlandırılmamış taleplere istinaden yapılacak tecillerde bir önceki düşük oran üzerinden tecil faizi alınarak işlem yapılması gerekmektedir.

Taksitlendirme devam ederken tecil faiz oranı eski orana göre daha düşük ise, yeni oranın yürürlük tarihine kadar eski tecil faiz oranı, yürürlük tarihinden itibaren taksitlerin ödeneceği tarihe kadar geçen süre için ise düşük olan yeni tecil faiz oranı uygulanmaktadır.

Tecil faiz oranı en son olarak 21/10/2010 tarihli ve 27736 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Tahsilat Genel Tebliğinde yer alan “ 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun 48 inci maddesi ile Bakanlığımıza tanınan yetkiye istinaden, halen yıllık % 19 olarak uygulanmakta olan tecil faizi oranı bu Tebliğin yayımı tarihinden itibaren yıllık % 12 olarak belirlenmiştir.” ibaresi ile 21/10/2010 tarihinden itibaren yapılacak müracaatlara dayanılarak tecil edilen amme alacaklarına, yıllık % 12 oranında tecil faizi uygulanmaya başlanılmıştır. Tebliğin yayımı tarihi olan 21/10/2010’dan önceki müracaatlara dayanılarak tecil edilecek olan amme alacaklarına, müracaat tarihlerinden 21/10/2010 (bu tarih hariç) geçen süre için geçerli olan oran yani % 19, 21/10/2010 tarihinden itibaren de yıllık % 12 oranında tecil faizi uygulanması gerekmektedir. Yine 21/01/2010 tarihinden önce tecil edilmiş ve tecil şartlarına uygun olarak ödenmekte olan amme alacaklarının 21/10/2009 tarihinden sonra ödenmesi gereken taksit tutarlarına, 21/10/2010 tarihine kadar (bu tarih hariç) geçen süre için % 12, 21/10/2010 tarihinden itibaren de yıllık % 12 oranında tecil faizi uygulanacaktır.

16/7/2004 tarihli ve 5228 sayılı Bazı Kanunlarda ve 178 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunun geçici 6 ncı maddesi ile 4/6/2008 tarihli ve 5766 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunda ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunun geçici 2 nci maddesi kapsamında tecil edilip de tecil şartlarına uygun olarak ödenmekte olan alacaklar:

Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü, Türkiye Futbol Federasyonu ve özerk spor federasyonlarına tescil edilmiş ve Türkiye’de sportif alanda faaliyet gösteren spor kulüplerinin;

1) 5228 sayılı Kanunun geçici 6 ncı maddesinden yararlanmak üzere yapmış oldukları müracaatlara istinaden tecil edilen borçlarına;

a) 434 Seri No.lu Tahsilat Genel Tebliğinin yürürlüğe girdiği 4/3/2005 tarihine kadar geçen süreler için (bu tarih hariç) yıllık tecil faizi oranının 1/6’sı olan (36/6=)% 6 oranında,

b) 434 Seri No.lu Tahsilat Genel Tebliğinin yürürlüğe girdiği tarihten 438 Seri No.lu Tahsilat Genel Tebliğinin yürürlüğe girdiği 28/04/2006 tarihine kadar geçen süreler için (bu tarih hariç) yıllık tecil faizi oranının 1/6’sı olan (30/6=)% 5 oranında,

c) 438 Seri No.lu Tahsilat Genel Tebliğinin yürürlüğe girdiği tarihten Seri: C Sıra No: 1 Tahsilat Genel Tebliğinin yürürlüğe girdiği 21/11/2009 tarihine kadar geçen süreler için (bu tarih hariç) yıllık tecil faizi oranının 1/6’sı olan (24/6=)% 4 oranında,

d) Seri: C Sıra No: 1 Tahsilat Genel Tebliğinin yürürlüğe girdiği 21/11/2009 tarihinden (bu tarih dahil) sonra yıllık tecil faizi oranının 1/6’sı olan (19/6=)% 3,167 oranında

yıllık tecil faizi uygulanmaktaydı.

2) 5766 sayılı Kanunun geçici 2 nci maddesinden yararlanmak üzere yapmış oldukları müracaatlara istinaden tecil edilen borçlarına;

a) 438 Seri No.lu Tahsilat Genel Tebliğinin yürürlüğe girdiği tarihten Seri: C Sıra No: 1 Tahsilat Genel Tebliğinin yürürlüğe girdiği 21/11/2009 tarihine kadar geçen süreler için (bu tarih hariç) yıllık tecil faizi oranının 1/6’sı olan (24/6=)% 4 oranında,

b) Seri: C Sıra No: 1 Tahsilat Genel Tebliğinin yürürlüğe girdiği 21/11/2009 tarihinden (bu tarih dahil) sonra yıllık tecil faizi oranının 1/6’sı olan (19/6=)% 3,167 oranında,

yıllık tecil faizi uygulanmaktaydı.

Yukarıdaki Kanun maddeleri hükmüne göre tecil edilmiş ve tecil şartlarına uygun olarak ödenmekte olan amme alacaklarının 21/10/2010 tarihinden sonra ödenmesi gereken taksit tutarlarına, 21/10/2010 tarihinden itibaren (bu tarih dahil) yıllık tecil faizi oranının 1/6’sı olan (12/6=)% 2 oranında yıllık tecil faizi uygulanması gerekmektedir.

C) TECİL FAİZİNİN HESAPLANMASI :

Tecil faizi, a x n x t/36000 formülü vasıtası ile hesaplanmaktadır. “a” Taksit Tutarını; “n” Süre/gün; “t” ise Yıllık Tecil Faizini simgelemektedir

Taksit Tutarı x Süre/gün x Yıllık Tecil Faiz Oranı

(a) (n) (t)

Tecil Faiz = ———————————————————–

36000

Formüldeki taksit tutarı olarak belirtilen meblağ, gecikme cezası ve gecikme zammının asıl borca eklenmesi ile bulunacak tutarın taksit sayısına bölünmesi sonucunda bulunan taksit miktarıdır.

Tecil Faizi’nin hesaplanmasında aşağıdaki hususlara dikkat edilmesi gerekmektedir.

– Tecil faizi ilgili taksitle aynı anda tahsil edilir

– Tecil faizi günlük hesaplanır.

– Her taksit için ayrı ayrı tecil faizi hesaplanır.

– Her taksit için, tecil ve taksitlendirme yapılan borcun ilk taksitinin tamamının yatırıldığı tarihi takip edilen ilk günden başlayarak, ilgili taksitin ödendiği tarihe kadar (ödeme günü dahil) geçen her güne tecil faizi hesaplanması gerekmektedir.

Örnek; KESKİN Ltd.Şti’ye ait “Zeytinyağ imalatı işi” işyeri için şirket yetkilisi 2/1/2011 tarihinde Muğla Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğüne giderek tecil ve taksitlendirme talebinde bulunmuştur. Anılan tarih itibariyle işverenin, gecikme cezası, gecikme zammı ve borç aslı toplamı 500.000-TL’dir. Ünite işverenin tecil ve taksitlendirme işlemini kabul ederek 25 ay taksite bölünmesine karar vermiştir. İşveren gerekli teminat şartını ve zor durum halini gösterir belgeyi sunarak ilk taksiti olan 20.000-TL’yi de aynı gün ödemiştir. Kurumca talebi kabul edilen KESKİN Ltd Şti’nin ödeme tablosu ve aylık tecil faizi (% 12 olarak uygulanmıştır) aşağıdaki şekilde olacaktır.

Taksit Sayısı Ödeme Tarihi Tecil Faizi Uygulanan Gün Süresi Tecile Konu Taksit Tutarı Tecil Faizi Toplam Tutar
1 02.01.2011 —- 20.000

0

20.000,00

2 02.02.2011 31 20.000

206,67

20.206,67

3 02.03.2011 59 20.000

393,33

20.393,33

4 02.04.2011 90 20.000

600,00

20.600,00

5 02.05.2011 120 20.000

800,00

20.800,00

6 02.06.2011 151 20.000

1.006,67

21.006,67

7 02.07.2011 181 20.000

1.206,67

21.206,67

8 02.08.2011 212 20.000

1.413,33

21.413,33

9 02.09.2011 243 20.000

1.620,00

21.620,00

10 02.10.2011 273 20.000

1.820,00

21.820,00

11 02.11.2011 304 20.000

2.026,67

22.026,67

12 02.12.2012 334 20.000

2.226,67

22.226,67

13 02.01.2012 365 20.000

2.433,33

22.433,33

14 02.02.2012 396 20.000

2.640,00

22.640,00

15 02.03.2012 425 20.000

2.833,33

22.833,33

16 02.04.2012 456 20.000

3.040,00

23.040,00

17 02.05.2012 486 20.000

3.240,00

23.240,00

18 02.06.2012 517 20.000

3.446,67

23.446,67

19 02.07.2012 547 20.000

3.646,67

23.646,67

20 02.08.2012 578 20.000

3.853,33

23.853,33

21 02.09.2012 609 20.000

4.060,00

24.060,00

22 02.10.2012 639 20.000

4.260,00

24.260,00

23 02.11.2012 670 20.000

4.466,67

24.466,67

24 02.12.2012 700 20.000

4.666,67

24.666,67

25 02.01.2013 731 20.000

4.873,33

24.873,33

TOPLAM 500.000

60.780,00

560.780,00

Tablodaki tecil faiz tutarı aşağıdaki şekilde hesaplanarak bulunmuştur.

2011/Şubat ayı tecil faizi hesabı = (20.000 x 31 x 12) /36000 =206,67

2011/Mart ayı tecil faizi hesabı = (20.000 x 59 x 12) /36000 = 393,33

………

……..

……..

2013/Ocak ayı tecil faizi hesabı = (20.000 x 731 x 12) /36000 = 4.873,33

Cevapla

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar işaretlenmelidir *

*