Sağlık Hizmet Sunumunda Tedavi Türleri Ve Buna İlişkin Ödeme Esasları

I. GİRİŞ

Ülke vatandaşlarının sağlık hizmetlerinden yeterince ve zamanında yararlanmaları sosyal devlet olmanın gereklerinden birisidir. Vatandaşların sağlıklı kalabilmeleri ve hastalıkların erken evrelerde tedavi edilmesi için koruyucu sağlık hizmetlerine önem verilmesi gerekmektedir.

Sağlık hizmetlerinin sunumunda tedavi türleri çeşitli adlarla sınıflandırılabilmektedir. Sosyal Güvenlik Kurumunun sağlık hizmet bedelleri karşılama usul ve esasları dikkate alındığında bunlar ayaktan, yatarak ve günübirlik tedavi olarak sınıflandırılmaktadır.

Bu çalışmada 25.03.2010 tarih ve 27532(Mükerrer) sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Sağlık Uygulama Tebliği(SUT) ile düzenlenen tedavi türleri ve bu tedavilere ilişkin ödeme esaslarından bahsedilecektir.

II. TEDAVİ TÜRLERİ

1.Ayaktan Tedavi:

1.1. Ayaktan Tedavinin Tanımı:

Sağlık Uygulama Tebliğinin 4.1.1 numaralı maddesi uyarınca ayaktan tedavi Sağlık Uygulama Tebliğinin 4.1.2 numaralı maddesinde açıklananyatarak tedavidurumlarıdışında kalan ve hastaların sağlık kurum ve kuruluşlarında veya bulunduğu yerde yatırılmaksızın sağlık hizmetlerinin sağlanmasıdır.

1.2. Ayaktan Tedavilerde Ödeme:

1.2.1. Birinci basamak sağlık kuruluşları:

Birinci basamak sağlık kuruluşlarındaki ayaktan tedavilerde, her başvuru için 11 TL ödeme yapılır. Hastanın diğer bir sağlık kurumuna sevk edilmesi halinde ise sadece 5 TL ödeme yapılır.

1.2.2. İkinci ve üçüncü basamak sağlık kurumları:

1.2.2.1. Ayaktan tedavilerde ödeme uygulaması:

“Ayaktan tedavide ödeme” uygulaması kapsamında; sağlık kurumlarında ayaktan her bir başvuru için, hastaların hizmet aldıkları uzmanlık dallarına ve hizmeti sunan sağlık kurumunun, sınıf kodları, yatak sayıları da dikkate alınarak SUT eki “Ayaktan Tedavilerde Sağlık Kurumları Sınıf ve Kodları Listesi”nde (EK-10/A) bulunduğu sınıfa göre belirlenmiş olan SUT eki “Ayaktan Başvurularda Ödeme Listesi”nde (EK-10/B) yer alan tutarlar ile yapılması halinde;

a) SUT eki “Ayaktan Başvurularda İlave Olarak Faturalandırılabilecek İşlemler Listesi” nde (EK-10/C) yer alan işlemlerin,

b) SUT eki EK-8 Listesinde “9.5. Moleküler Mikrobiyoloji” başlığı altında yer alan işlemlerin,

c) SUT eki EK-8 Listesinde “10. Refik Saydam Hıfzıssıhha Paneli” başlığı altında yer alan işlemlerin,

ç) Genetik tetkiklerin,

bedelleri Kurumca[1]ödenir.

Ayaktan başvurularda, SUT eki EK-10/C Listesinde[2]yer alan işlemlerin faturalandırılmasında aşağıdaki hususlara uyulur.

a)İşlemin SUT eki EK-9 Listesinde[3]yer alması halinde bedelleri “Tanıya Dayalı İşlem Üzerinden Ödeme” yöntemi ile faturalandırılır. Bu durumda SUT eki EK-10/B Listesinde yer alan tutarlar faturalandırılmaz. Bu işleme ilişkin “Tanıya Dayalı İşlem Bedeli”ne dahil olmayan tıbbi malzeme ve ilaç bedelleri ayrıca faturalandırılabilir.

b)İşlemin sadece SUT eki EK-8 Listesinde[4]yer alması halinde, SUT eki EK-10/B Listesinde yer alan tutarlara ilave olarak; işlem bedeli ve bu işlemle ilgili ilaç ve tıbbi malzeme bedelleri ayrıca faturalandırılabilir.

Hastanın aynı sağlık kurumunda aynı branşa, ayaktan ilk müracaatını takip eden 10 gün içinde ikinci defa ayaktan başvurması halinde; ikinci müracaatıyla ilgili sadece bu bölümün birinci fıkrasının (a), (b), (c) ve (ç) bentlerinde belirtilen işlem bedelleri faturalandırılabilecek olup SUT eki EK-10/B Listesinde yer alan tutar faturalandırılamaz.

Hastaya bu bölümün birinci fıkrasının (a), (b), (c) ve (ç) bentlerinde belirtilen işlemlerin yapılmasının gerekli görülmesi, ancak söz konusu işlemlerin, ilk muayene başvurusundan sonra aynı sağlık kurumunda herhangi bir tarihte yapılması durumunda, SUT eki EK-10/B Listesinde yer alan tutarlar ikinci bir defa girilmeksizin sadece yapılan işlem faturalandırılır.

Ayaktan ilk başvuru sonrasında aynı sağlık kurumunda aynı gün günübirlik tedavi kapsamında, SUT eki EK-9 Listesinde yer alan tanı amaçlı bir işlem yapılması halinde bu işlem, “Tanıya Dayalı İşlem Üzerinden Ödeme” yöntemi üzerinden faturalandırılır. Bu durumda SUT eki EK-10/B Listesinde yer alan tutarlar faturalandırılmaz.

Hastanın, aynı gün içinde aynı sağlık kurumunda ilk muayenesini takip eden diğer branşlardaki ayaktan tedavi kapsamında başvuruları, “ayaktan tedavide ödeme” uygulaması kapsamında değerlendirilmez ve SUT eki EK-10/B Listesinde yer alan tutarlar fatura edilemez. Ancak SUT eki EK-8 Listesi üzerinden muayene bedeli ile yapılması halinde bu bölümün birinci fıkranın (a), (b), (c) ve (ç) bentlerinde belirtilen işlem bedelleri faturalandırılabilir.

Hastanın aynı gün içinde aynı sağlık kurumundaki ilk başvurusunun ana branş, sonraki başvurusunun ilk başvurulan ana branşın yan dalı olması durumunda yan dala başvurusu “ayaktan tedavide ödeme” uygulaması kapsamında faturalandırılır. Ana branşa başvurusu ise, SUT eki EK-10/B Listesinde yer alan tutarlar girilmeksizin, SUT eki EK-8 Listesi üzerinden muayene bedeli ve yapılması halinde bu bölümün birinci fıkrasının (a), (b), (c) ve (ç) bentlerinde belirtilen işlem bedelleri faturalandırılabilir.

Ayaktan başvuru sonrasında sağlık raporu ile yapılması gerekli görülen hiperbarik oksijen tedavisi, fizik tedavi ve rehabilitasyon, ESWL, ESWT tedavilerinin, aynı sağlık kurumunda sonraki günlerde yapılması veya bu tedavilerle ilgili başka bir sağlık hizmeti sunucusunda tanısı konulmuş olan hastanın o tanıya ilişkin olarak tedavi amaçlı müracaat etmesi hallerinde, bu başvurular “ayaktan tedavide ödeme” uygulaması kapsamında değerlendirilmeksizin SUT eki EK-9 Listesi üzerinden faturalandırılır.

İkinci basamak resmi sağlık kurumlarında ayakta tedavilerde, pratisyen hekimlerce verilen poliklinik hizmetleri, SUT eki EK-10/A Listesinde sağlık kurumunun bulunduğu sınıf esas alınarak SUT eki EK-10/B Listesinde “Pratisyen Hekim Muayenesi” bölümünde yer alan ücret üzerinden faturalandırılır.

Özel tıp merkezleri ve dal merkezlerinin vermiş oldukları acil sağlık hizmetlerinin bedelleri uzmanlık dalı dikkate alınmaksızın SUT eki EK-10/B Listesinde “Acil” bölümünde yer alan ücret üzerinden faturalandırılır.

Hastanın, ikinci veya üçüncü basamak sağlık kurumundan başka bir sağlık kurumuna sevk edilmesi halinde sevk eden sağlık kurumuna, SUT eki EK-10/B Listesinde yer alan tutarın % 75’i ödenir.

Üniversite tıp fakültesi hastaneleri ile eğitim ve araştırma hastaneleri tarafından SUT eki EK-10/C Listesinde yer alan işlemler, listede yer alan tutarlara  oranında ilave edilerek faturalandırılır.

1.2.2.2. Ayaktan tedavide hizmet başına ödeme yöntemi:

Birinci basamak sağlık kuruluşlarında;

a) 112 acil sağlık hizmeti birimince verilen hizmetler,

b) Diş tedavisine yönelik işlemler,

c) Enjeksiyon işlemi (Başka bir sağlık kurum ya da kuruluşunda hizmet almış hastaların yapılan enjeksiyonları için sadece enjeksiyonun bedeli ödenir.)

ç) Kalıtsal hemoglobinopati tanı ve tedavi merkezlerinde yapılan, SUT eki EK-8 Listesinde yer alan, 904.690 kod no’lu “Hemoglobin elektroforezi HPLC ile” ve 904.700 kod no’lu “Hemoglobin elektroforezi Aqar jel ile” işlemleri,

SUT eki EK-7[5]ve EK-8 Listesinde yer alan puanlar esas alınarak ücretlendirilir.

İkinci ve üçüncü basamak sağlık kurumlarında

a) Özel tıp merkezleri ile özel dal merkezleri dışındaki sağlık kurumlarınca verilen acil sağlık hizmetleri,

b) İş kazasına yönelik sağlanan sağlık hizmetleri,

c) Meslek hastalıkları hastanelerince sağlanan meslek hastalığına yönelik sağlık hizmetleri,

ç) Onkolojik ön tanı/tanı konulmuş hastalıklar ile ilgili tüm işlemler,

d) Organ ve doku nakline ilişkin donöre yapılan hazırlık tetkik ve tahlilleri,

e)Resmi sağlık kurumu bünyesindeki; nükleer tıp, radyasyon onkolojisi, sualtı hekimliği ve hiperbarik tıp, radyoloji branşlarına tedavi için müracaat eden hastaların tedavisine ve tedavi sonrası takiplerine yönelik poliklinik hizmetleri ile tıbbi ekoloji ve hidroklimatoloji, tıbbi genetik, çocuk genetik hastalıkları branşlarınca verilen poliklinik hizmetleri,

f) Diş tedavilerine yönelik işlemler,

g) Kurum birimlerince sevk belgesi düzenlenmek suretiyle (maluliyet, meslek hastalığı ve kontrol muayeneleri vb.) sağlık hizmeti sunucusuna sevk edilen kişilere sunulan sağlık hizmetleri,

ğ) Trafik kazazedelerine sağlanan sağlık hizmetleri,

h ) Adli vakalarda sağlanan acil sağlık hizmetleri,

ı) Enjeksiyon ve pansuman,

“hizmet başına ödeme yöntemi” ile faturalandırılır. Bu durumda SUT eki EK-10/B Listesinde yer alan tutarlar faturalandırılamaz. Ancak bu bölümün (b), (ğ) ve (h) bentlerinde sayılan vakaların nükseden veya devam eden tedavileri bu kapsamda değerlendirilmez.

Hizmet başına ödeme yöntemi kapsamında ayaktan muayene sonrasında aynı sağlık kurumunda, söz konusu muayene ile ilgili olarak yapılması gerekli görülen tanı ve/veya tedaviye yönelik işlemler için muayene girişi yapılmaması gerekmektedir.

2. Yatarak Tedaviler:

Yatarak tedaviler yatan hasta tedavisi ve günübirlik tedavi olmak üzere ikiye ayrılmaktadır.

2.1.Yatan Hasta Tedavisi:

Sağlık Uygulama Tebliğinin 4.1.2.A numaralı maddesi uyarınca yatan hasta tedavisi, sağlık kurumlarında yatış tarihinden taburcu işlemi yapılıncaya kadar uygulanan tedaviolarak tanımlanmaktadır.

2.2. Günübirlik Tedavi:

Sağlık Uygulama Tebliğinin 4.1.2.B numaralı maddesi uyarınca günübirlik tedavi kapsamındaki işlemler; sağlık kurumlarında yatış ve taburcu işlemi yapılmadan 24 saatlik zaman dilimi içinde yapılan işlemlerdir

Bu işlemler aşağıda yer almaktadır.Kemoterapi tedavisi,

a) Radyoterapi tedavisi (radyoterapi tedavi planlaması hariç),

b) Genel anestezi, bölgesel/ lokal anestezi, intravenöz veya inhalasyon ile sedasyon gerçekleştirilen tanısal veya cerrahi tüm işlemler,

d) Diyaliz tedavileri,

e) Kan, kan bileşeni, kan ürünü, SUT eki “Sadece Yatan Hastalarda Kullanımı Halinde Bedelleri Ödenecek İlaçlar Listesi” nde (EK-2/B) yer alan ilaçların intravenöz infüzyonu, palivizumab uygulaması.

Dişhekimliği uygulamaları günübirlik tedavi kapsamında değerlendirilmemektedir. Günübirlik tedavilerde kullanılan Kuruma faturalandırılabilir ilaçlar için SUT hükümleri geçerlidir.

2.3- Yatarak Tedavilerde Ödeme :

İkinci ve üçüncü basamak sağlık kurumlarında yatarak verilen sağlık hizmetlerinin bedelleri, SUT eki EK-9 Listesinde yer alıyorsa (üniversite hastaneleri ile eğitim ve araştırma hastaneleri için EK-9 Listesinde yanında (*) işareti bulunan işlemler ile SUT metninde EK-9 listesi üzerinden faturalandırılacağı belirtilen işlemler zorunludur), “tanıya dayalı işlem üzerinden ödeme” yöntemi ile EK-9 Listesinde yer almıyorsa, “hizmet başına ödeme” yöntemi ile fatura edilir.

24 saatten kısa süreli yatışlarda yatak bedeli, gündüz yatak bedeli üzerinden faturalandırılır.

Günübirlik tedavilerde SUT eki EK-9 Listesinde yer alan işlemler için gündüz yatak bedeli faturalandırılamaz.

Günübirlik tedavilerde, SUT eki “Sağlık Kurumları Puan Listesi” nde (EK-8) yer alan refakatçi bedeli ödenmez.

2.3.1- Hizmet başına ödeme yöntemi

Hizmet başına ödeme yönteminde sağlık hizmeti bedelleri, SUT eki EK-8 ve EK-7 Listesi esas alınarak faturalandırılır.

SUT eki EK-5/B[6]Listesinde yer alan tıbbi malzemeler hariç olmak üzere tıbbi malzeme ile ilaçların bedelleri ayrıca faturalandırılır.

Hizmet başına ödeme yönteminde refakatçi bedeli SUT’un 5.1numaralı maddesi doğrultusunda faturalandırılır[7].

İnvitro diagnostik kit kontrolü ile ilgili çalışma yapan sağlık kurum ve kuruluşlarında (serokonversiyon paneli ya da doğrulama testleri hariç) bu amaçla yapılan test bedelleri Kurumca ödenmez.

Aynı seansta birden fazla işlem yapıldığı durumlarda;

a) Aynı kesiden yapılan işlem puanı yüksek olan işlemin puanı tam, sonraki işlem puanları ise her birinin 0′ u alınarak,

b) Ayrı kesiden yapılan işlemlerde puanı yüksek olan işlemin puanı tam, sonraki işlem puanları ise her birinin P’ si alınarak,

faturalandırılır. Yukarıdaki işlemler farklı branşlarda yapılmışsa yüzdelik oranlar 25 puan artırılarak uygulanır.

Kurumla sözleşmeli eğitim ve araştırma hastaneleri ile üniversite hastanelerince SUT eki EK-8 Listesi “8. Radyoloji Görüntüleme ve Tedavi” ile “9. Laboratuar İşlemleri” bölümlerinde yer alan işlemler, listede belirtilen puanlara  ilave edilerek faturalandırılır.

2.3.2- Tanıya dayalı işlem üzerinden ödeme yöntemi:

Tanıya dayalı işlem üzerinden ödeme yönteminde, sağlık hizmeti bedelleri SUT eki EK-9 listesi esas alınarak faturalandırılır.

Tanıya dayalı işlem üzerinden ödeme yöntemine dâhil olmayan faturalandırılabilir sağlık hizmeti bedelleri, hizmet başına ödeme yöntemi ile faturalandırılır.

Birden fazla kesi ve birden fazla işlemin yapıldığı durumlarda;

Aynı seansta aynı kesi ile birden fazla işlem yapılması halinde; en üst gruptaki tanıya dayalı işlem puanı tam olarak, diğer işlemler ise kendi tanıya dayalı işlem puanının %’i olarak faturalandırılır.

Aynı seansta ayrı kesi ile birden fazla işlem yapılması halinde; en üst gruptaki tanıya dayalı işlem puanı tam olarak, diğer işlemler ise kendi tanıya dayalı işlem puanının P’si olarak faturalandırılır.

Aynı seansta aynı kesi ile EK-9 Listesinde yer alan bir işlem ile birlikte EK-9 Listesinde yer almayan bir işlem yapılması halinde tanıya dayalı işlem puanı tam olarak, EK-8 Listesinde yer alan işlem puanının 0’u,

ç) Aynı seansta ayrı kesi ile EK-9 Listesinde yer alan bir işlem birlikte EK-9 Listesinde yer almayan bir işlem yapılması halinde tanıya dayalı işlem puanı tam olarak, EK-8 Listesinde yer alan işlem puanının P’si,

faturalandırılır. Yukarıdaki işlemler farklı branşlarda yapılmışsa yüzdelik oranlar 25 puan artırılarak uygulanır.

Anatomik olarak göğüs bölgesinde yapılacak planlı ameliyatlarda, kapalı göğüs drenajı veya göğüs tüpü takılması ayrıca fatura edilmemesi gerekmektedir.

Kurumla sözleşmeli eğitim ve araştırma hastaneleri ile üniversite hastanelerine SUT eki EK-9 Listesinde yanında (*) işareti olan işlemler, listede belirtilen puanlara  ilave edilerek faturalandırılır.

2.3.2.1- Tanıya dayalı işlemlerin kapsamı:

Tanıya dayalı ödeme listesi işlem puanlarına yatak bedeli, yatış dönemindeki muayeneler ve konsültasyonlar, operasyon ve girişimler, anestezi ilaçları, ilaç (kan ürünleri hariç), kan bileşenleri (eritrosit süspansiyonu, tam kan, trombosit, plazma, v.b.), sarf malzemesi, anestezi bedeli, laboratuar, patoloji ve radyoloji tetkikleri, refakatçi bedeli gibi tedavi kapsamında yapılan tüm işlemler dâhildir. Ancak puanlar, her tanıya dayalı işlem puanı için ayrı ayrı belirtilen istisnaları kapsamaz. Bu istisnalar, ayrıca faturada gösterilerek faturalandırılır.

İşlem tarihinden sonra aşağıda belirtilen süreler içerisinde verilen sağlık hizmetleri tanıya dayalı işlem kapsamında değerlendirilecek olup bu süreler içerisinde aynı branşta bu işleme ilişkin yapılan işlemler için herhangi bir ödeme yapılmaz.

·A Grubu ameliyatlarda; 15 gün

·B Grubu ameliyatlarda; 10 gün

·C Grubu ameliyatlarda; 8 gün

·D Grubu ameliyatlarda; 5 gün

·E Grubu ameliyatlarda; 3 gün

Bu sürelerin aşılması halinde verilen sağlık hizmetlerinin bedelleri, hizmet başına ödeme yöntemi ile fatura edilir.

Tanıya dayalı işlem kapsamında olan ilaç ve/veya tıbbi malzemelerin hastalara temin ettirildiğinin tespiti halinde ilaç ve/veya tıbbi malzemeler için Kurumca ödenen tutar ilgili sağlık kurumundan mahsup edilir. Sağlık Bakanlığına bağlı sağlık hizmeti sunucuları için Bakanlığa yapılan global ödemeden mahsup edilir.

2.3.2.2- Tanıya dayalı işlemlerin kapsamı:

SUT eki EK-9 Listesinde yer alan işlem puanlarına, sağlık kurumlarına yatış tarihinden önce yapılan, tanı sonrası ameliyata yönelik hazırlık (preoperatif) işlem puanları dâhil olup ayrıca faturalandırılamaz.

2.3.2.3- Tanıya dayalı işlemlerin kapsamı:

Hastanın tetkik aşamasında ölmesi veya ortaya çıkan başka sağlık sorunları nedeniyle tanıya dayalı işlem kapsamına giren bir müdahalenin yapılamaması halinde verilen hizmetler, ameliyat/ girişim kararı verilen hastanın, herhangi bir nedenle tedaviden vazgeçmesi halinde (hastanın hastaneden ayrılmasından 10 gün sonra) veya başlanan işlemin herhangi bir aşamada kalarak tamamlanamaması halinde o zamana kadar verilen sağlık hizmetlerine ilişkin giderler, hizmet başına ödeme yöntemi ile fatura edilir. Ancak bu durumda SUT eki EK-8 Listesinde yer alan işlem bedelleri, % 10 indirimli olarak fatura edilmesi gerekmektedir. Bu durumdaki işlemlerde kullanılmayan malzemeler fatura edilmeyecektir.

2.3.2.4- Tanıya dayalı işlemlerin kapsamı:

Hastanın taburcu olduktan sonraki, aynı sağlık kurumundaki aynı branşta; 15 gün içerisinde yapılan ilk kontrol amaçlı muayenesi ve bu muayene sonucunda gerekli görülen rutin biyokimyasal, bakteriyolojik, hematolojik, kardiyolojik (EKG, EKO, efor) ve radyolojik tetkikler tanıya dayalı ödeme işlem puanına dahil olup ayrıca faturalandırılamaz. Söz konusu kontrol muayeneleri için yeni takip numarası alınmayacak olup muayene ve işlemler medula sisteminde bağlı takip numarası alınarak yapılması gerekmektedir.

2.3.2.5- Tanıya Dayalı İşleme dahil olmayan tıbbi malzemeler:

Tanıya Dayalı İşleme dahil olmayan tıbbi malzemeler şunlardır: Plak + çivi + vida, kemik çimentosu, e xternal fixatör, her türlü eklem implantı, omurga implantı, kalp pili, pace elektrodu, koroner stentler, kalp kapakları, intraaortik balon,ventrikül destek cihazı, kapaklı kapaksız kondüvit, valv ringi, her türlü greft, shunt ve suni damar, protezler, aterektomi cihazı, dual meshler (karın duvarının kapatılamadığı intraabdominal hernilerde ve diyafragmatik hernilerde sağlık kurulu raporu ile) SUT eki Ek-9 listesi açıklama bölümünde tanıya dayalı ödeme işlem puanına dâhil olmadığı belirtilen malzemelerdir.

2.3.2.6- Komplikasyonlar ve eşlik eden hastalıklar:

Tanı veya tedaviye yönelik işlem sonrasında hastada komplikasyon ortaya çıkması durumunda, komplikasyona ait sağlık hizmetlerinin bedelleri  indirimli olarak faturalandırılır. Ancak hastanın önceden bilinen risk faktörleri (diabetes mellitüs, hipertansiyon, morbid obezite, alkolizm vb) veya eşlik eden hastalıklarının (hemofili, lösemi, immun yetmezlikler, organ yetmezlikleri, maligniteler, immun ve otoimmun, romatolojik hastalıklar vb) bulunması halinde, bunlarla ilgili olarak gelişen komplikasyonlarda bu indirim uygulanmaz.

Tanı veya tedaviye yönelik işlemler kapsamında tedavisi yapılan hastanın eşlik eden hastalıklarının (hemofili, lösemi, immun yetmezlikler, organ yetmezlikleri, maligniteler, immun ve otoimmun, romatolojik hastalıklar vb) sağlık hizmetlerinin bedelleri, hizmet başına ödeme yöntemi ile fatura edilir.

III. SONUÇ

Sağlık Uygulama Tebliği(SUT), sağlık yardımları Sosyal Güvenlik Kurumunca karşılanan genel sağlık sigortalısı ve bakmakla yükümlü olduğu kişilerin, Kurumca finansmanı sağlanan sağlık hizmetleri, yol, gündelik ve refakatçi giderlerinden yararlanma esas ve usulleri ile bu hizmetlere ilişkin Sağlık Hizmetleri Fiyatlandırma Komisyonunca belirlenen ödenecek bedellerini düzenlemektedir.

Sağlık Hizmet Sunucularınca SUT’da yer alan usul ve esaslara göre faturalandırma yapılması hususunda gerekli hassasiyetin gösterilmesi Kurumla yaşanması muhtemel ihtilafları azaltacaktır.

Ekrem TAŞBAŞI

ekrem taşbaşı

Cevapla

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar işaretlenmelidir *

*