Seri: B Sıra No: 3 Tahsilat Genel Tebliği

03.07.2008

Tahsilat Genel Tebliği

Seri: B

Sıra No: 3

5667 sayılı Bankacılık İşlemleri Yapma ve Mevduat Kabul Etme İzni Kaldırılan Türkiye İmar Bankası Türk Anonim Şirketince Devlet İç Borçlanma Senedi Adı Altında Toplanan Tutarların Ödenmesi Hakkında Kanunun 06.06.2008 tarihli ve mükerrer 26898 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren 5766 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunda ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunun 24 üncü maddesiyle değişik geçici 1 inci maddesinde;

“(1) Bu Kanun uyarınca yapılacak faiz ödemeleri, 31/12/1960 tarihli ve 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun uygulanması bakımından mevduat faizi addolunur ve ödeme tarihi itibarıyla tahakkuk etmiş sayılır.

(2) 30/5/2007 tarihi itibarıyla, Bankalar Kanunu hükümlerine dayanılarak yönetim ve denetimi Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonuna intikal eden ve/veya bankacılık işlemleri yapma ve mevduat kabul etme izin ve yetkileri kaldırılan bankalarda, bankanın yönetim ve denetiminin Fona intikal ettiği veya bankacılık işlemleri yapma ve mevduat kabul etme izin ve yetkilerinin kaldırıldığı tarihte off-shore hesabı bulunan Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarının elde ettikleri menkul sermaye iradı dolayısıyla 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu hükümlerine göre tahakkuk etmiş olup da 30/5/2007 tarihi itibarıyla ödenmemiş olan vergilerle tahakkuk edecek vergilerin ve bunlara bağlı ceza, gecikme faizi ve gecikme zamlarının ödeme zamanı, mükellefin başvurusu üzerine ve aksi yönde bir tespit olmadığı sürece off-shore hesabındaki paranın (yatırılan para ve/veya faiz) mevduat sahibine ödenmesine kadar ertelenir. Erteleme süresince tahsil zamanaşımı işlemez ve bu süre boyunca herhangi bir faiz tahakkuk ettirilmemesi halinde gecikme zammı tatbik edilmez. Aynı süreye ilişkin faiz tahakkuk ettirilmesi durumunda ise hesaplanan toplam gecikme zammı tutarı, hesaplanan faiz tutarını aşamaz. Ertelenen amme alacaklarından erteleme şartlarını kaybetmemiş olanlar, 31/12/2013 tarihi itibarıyla terkin edilir. Madde kapsamına giren alacaklara karşılık bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten önce tahsil edilmiş olan tutarlar, bu maddeye istinaden red ve iade edilmez.

Bu fıkra hükmü, madde kapsamına giren bankalarda, bankanın yönetim ve denetiminin Fona intikal ettiği veya bankacılık işlemleri yapma ve mevduat kabul etme izin ve yetkilerinin kaldırıldığı tarihten önce off-shore hesabı açtırmış olup bu tarih itibarıyla off-shore hesabından bankaya havale edilen ve havale tutarı banka nezdinde mevduat olarak kabul edilmeyen mükellefler adına bu hesaplardan menkul sermaye iradı olarak elde ettikleri gelirler nedeniyle tarh ve/veya tahakkuk ettirilen amme alacakları hakkında da uygulanır.

Bu fıkranın uygulamasına ilişkin usûl ve esasları belirlemeye Maliye Bakanlığı yetkilidir.”

hükmü yer almaktadır.

I- KAPSAM

Bu madde hükmü ile 30.05.2007 tarihi itibarıyla, mülga 18.06.1999 tarihli ve 4389 sayılı Bankalar Kanununa dayanılarak yönetim ve denetimi Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonuna intikal eden ve/veya bankacılık işlemleri yapma ve mevduat kabul etme izin ve yetkileri kaldırılan bankalarda, bankanın yönetim ve denetiminin Fona intikal ettiği veya bankacılık işlemleri yapma ve mevduat kabul etme izin ve yetkilerinin kaldırıldığı tarihte, off-shore hesabı bulunanların ve yönetim ve denetiminin Fona intikal ettiği veya bankacılık işlemleri yapma ve mevduat kabul etme izninin kaldırıldığı tarihten önce off-shore hesabı açtırmış olduğu halde bu tarih itibarıyla off-shore hesabından bankaya havale edilen ve havale tutarı banka nezdinde mevduat olarak kabul edilmeyenlerin; elde ettikleri menkul sermaye iradı dolayısıyla adlarına 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu hükümlerine göre tahakkuk etmiş olan ve 30.05.2007 tarihi itibarıyla ödenmemiş veya bu tarihten sonra tahakkuk etmiş ya da edecek olan vergilerin ve bunlara bağlı ceza, gecikme faizi ve gecikme zamlarının ödeme zamanı, mükellefin başvurusu üzerine ve yatırılan para ve/veya faizin hak sahibine ödendiğine dair aksi yönde bir tespit olmadığı sürece off-shore hesabındaki paranın (yatırılan para ve/veya faiz) mevduat sahibine ödenmesine kadar erteleneceği ve ertelenen amme alacaklarından erteleme şartlarını kaybetmemiş olanların, 31.12.2013 tarihinde terkin edileceği düzenlenmiştir.

Buna göre, madde kapsamına;

a) Borçlu olarak, 30.05.2007 tarihi itibarıyla mülga 4389 sayılı Bankalar Kanununa dayanılarak yönetim ve denetimi Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonuna intikal eden ve/veya bankacılık işlemleri yapma ve mevduat kabul etme izin ve yetkileri kaldırılan bankalarda, bankanın yönetim ve denetiminin Fona intikal ettiği veya bankacılık işlemleri yapma ve mevduat kabul etme izin ve yetkilerinin kaldırıldığı tarihte;

– off-shore hesabı bulunan Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları,

– bu tarihten önce off-shore hesabı açtırmış olduğu halde bu tarih itibarıyla off-shore hesabından bankaya havale edilen ve havale tutarı banka nezdinde mevduat olarak kabul edilmeyen Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları,

b) Alacak türü olarak, (a)’da belirtilen borçluların off-shore hesabından elde ettikleri menkul sermaye iradı dolayısıyla 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu hükümlerine göre tahakkuk etmiş olup da 30.05.2007 tarihi itibarıyla (bu tarih dahil) ödenmemiş olan vergiler ile bu tarihten sonra tahakkuk etmiş veya edecek vergiler ve bunlara bağlı ceza, gecikme faizi ve gecikme zamları,

girmektedir.

II- UYGULAMA ESASLARI

1- Başvuru Şekli

5667 sayılı Kanunun geçici 1 inci maddesinde düzenlenen erteleme hükmünden yararlanmak isteyen borçluların hangi süre içerisinde vergi dairesine başvuruda bulunacaklarına ilişkin bir belirleme bulunmamaktadır. Ancak, madde uyarınca söz konusu alacakların ertelenebileceği azami sürenin 31.12.2013 tarihi olduğu dikkate alındığında, başvuruların bu tarihe kadar yapılması mümkün bulunmaktadır.

Diğer taraftan, adlarına tahakkuk eden amme alacaklarının ertelenmesini talep edecek borçluların bu borçları nedeniyle 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanuna göre takip edilmemeleri açısından maddeden yararlanmak üzere en kısa sürede bağlı bulundukları vergi dairesine başvuruda bulunmaları menfaatleri gereğidir.

5667 sayılı Kanunun geçici 1 inci maddesinde düzenlenen erteleme hükmünden yararlanmak isteyen borçluların ekte bir örneği yer alan dilekçe ile (Ek:1) vergi dairesine başvuruda bulunması gerekmektedir. Dilekçe ekine Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu Başkanlığından alacakları, ilgili bankaya el konulduğu tarih itibarıyla off-shore hesabında alacağı bulunduğunu ya da aynı tarih itibarıyla banka kayıtlarında havale olarak görünen tutarı gösteren, bir belgeyi ekleyeceklerdir.

2- Başvurunun Değerlendirilmesi, Erteleme ve Terkin

a) Başvurunun Değerlendirilmesi

5667 sayılı Kanunun geçici 1 inci maddesinden yararlanmak isteyen borçluların başvuruları üzerine vergi dairesi, borçlunun madde kapsamına girip girmediğini, girmesi halinde madde kapsamında borcunun bulunup bulunmadığını ve söz konusu off-shore hesabından borçlunun alacağını tahsil edip etmediğini araştıracak ve elde ettiği veriler ışığında borçlunun madde kapsamındaki borcunu erteleyip ertelemeyeceğine karar verecektir.

b) Erteleme

5667 sayılı Kanunun geçici 1 inci maddesi kapsamına girdiği anlaşılan borçluların söz konusu borçları, off-shore hesabındaki paranın (yatırılan para ve/veya faiz) mevduat sahibine ödenmesine kadar teminat aranılmaksızın ertelenecektir.

Erteleme süresince borçlunun off-shore hesabından kaynaklı alacaklarına bir faiz tahakkuk ettirilerek ödenmemesi halinde, borçlunun vergi dairesine olan borçlarına gecikme zammı tatbik edilmeyecektir. Aynı süreye ilişkin faiz tahakkuk ettirilerek ödenmesi durumunda ise hesaplanan toplam gecikme zammı tutarının hesaplanan faiz tutarını aşmaması icap etmektedir. Erteleme süresince söz konusu borçlar nedeniyle takip yapılmayacağı, ancak borçlunun off-shore hesabından kaynaklı alacağını tahsil edip etmediğinin izleneceği tabiidir.

c) Terkin

5667 sayılı Kanunun geçici 1 inci maddesi kapsamında olan borçlulardan, 31.12.2013 tarihi itibarıyla erteleme şartlarını taşıyan ve kendisine herhangi bir ödeme yapılmayanların ertelenen borçları bu tarihten sonra tahakkuktan terkin edilecektir.

3- Diğer Hususlar

a) 5667 sayılı Kanunun geçici 1 inci maddesi kapsamında ertelenen amme alacaklarına yönelik yapılmış olan takip muamelelerine son verilerek bu alacaklar için tatbik edilmiş hacizler kaldırılacaktır. Borçlu hakkında söz konusu alacak nedeniyle uygulanmış yurt dışı çıkış tahdidi varsa kaldırılacaktır.

b) Ertelenen alacaklar için erteleme süresince tahsil zamanaşımı işlemeyecektir.

c) Ertelenen alacaklara yönelik olarak off-shore hesabındaki paranın (yatırılan para ve/veya faiz) mevduat sahibine ödenmesi halinde, vergi dairesince durdurulmuş olan takibat işlemlerine derhal başlanılacaktır.

d) Madde kapsamına giren amme alacaklarına karşılık 30.05.2007 tarihinden sonra tahsil edilmiş olan tutarlar borçlunun başvurusu halinde 6183 sayılı Kanunun 23 üncü maddesi de dikkate alınarak red ve iade edilecektir.

e) Madde kapsamında ertelenen alacaklara ilişkin olarak tahsilat işlemleri ile ilgili açılmış davalar sürdürülmeyecektir. Ancak, off-shore hesaplarından kaynaklanan tarhiyata yönelik olarak açılmış davaların sürdürülmesi gerekmektedir.

Tebliğ olunur.

Ek:1

………………………… VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜNE

……………………………

Dairenizin ………………… vergi kimlik numaralı[*] mükellefiyim. Bankalar Kanunu hükümlerine dayanılarak yönetim ve denetimi Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonuna intikal eden ve/veya bankacılık işlemleri yapma ve mevduat kabul etme izin ve yetkileri kaldırılan bankalarda yönetim ve denetimin Fona intikal ettiği tarihte bulunan off-shore hesaplarımdan/off-shore hesaplarımdan bankaya yaptığım havalenin mevduat kabul edilmemesinden dolayı tarafıma herhangi bir ödemede bulunulmamıştır. Tarafıma bu hesaplarla ilgili olarak bir ödeme yapıldığı takdirde durumu müdürlüğünüze derhal bildireceğim.

5766 sayılı Kanunun 24 üncü maddesi ile değişik 5667 sayılı Kanunun geçici 1 inci maddesi uyarınca ……………….. dönemlerine ilişkin olarak off-shore hesabımdan kaynaklı menkul sermaye iradım dolayısıyla adıma tahakkuk ettirilen vergi ve diğer amme alacaklarının ertelenmesini arz ederim.

Adı-Soyadı

Tarih/İmza

Adres :

Telefon :

EK: (Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu Başkanlığından

alınan yazı ve varsa sair belgeler eklenecektir.)

Cevapla

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar işaretlenmelidir *

*