Sermaye Piyasasında Mali Tablo ve Raporlara İliş. İlke ve Kurallar Hakk. Tebliğ Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri: XI No:28)

08 Mart 2008 Tarihli Resmi Gazete
Sayı: 26810
Sermaye Piyasası Kurulundan:

SERMAYE PİYASASINDA MALİ TABLO VE RAPORLARA İLİŞKİN İLKE VE KURALLAR HAKKINDA TEBLİĞDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ (SERİ: XI NO: 28)

MADDE 1 – 29/1/1989 tarih ve 20064 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Seri:XI No:1 sayılı “Sermaye Piyasasında Mali Tablo ve Raporlara İlişkin İlke ve Kurallar Hakkında Tebliğ”in 49 uncu maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“MADDE 49 – İşletmeler bu Tebliğin 7 ve 8 numaralı eklerine uygun olarak hazırladıkları yıllık mali tablolarını her yıl olağan genel kurul toplantılarını izleyen 30 gün içinde Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi’nde yayımlatmak zorundadır. Ancak genel kurul yapılsın, yapılmasın bu ilan en geç yıllık hesap döneminin bitimini izleyen altıncı ayın sonunda yapılır. Mali tabloların genel kurul onayından geçmemiş olması durumunda, ilanda bu hususa açıkça ve görünür bir şekilde yer verilir. Ayrıca, bu tablolar ile genel kurulda kabul edilen mali tablolar arasında fark bulunması halinde, bu farklılıklara ilişkin gerekli açıklamaların yapılması zorunludur.
Bu ilan zorunluluğuna ek olarak menkul kıymetleri bir borsada işlem görmeyen ortaklıklar, biri merkezlerinin bulunduğu yerde yayımlanan en yüksek tirajlı iki yerel süreli yayından birinde olmak üzere iki yerel süreli yayında söz konusu mali tablolarını yıllık olağan genel kurul toplantılarını izleyen 30 gün içinde ilan ederler.
Menkul kıymetleri bir borsada işlem görmeyen ortaklıklar yerel süreli yayında ilan yükümlülüklerini, yönetim kurulu yıllık faaliyet raporu ile söz konusu mali tablolarını ve varsa buna ilişkin bağımsız denetim görüşünü, mali tablo kullanıcıları tarafından kolaylıkla ulaşılabilecek şekilde kendi internet sitelerinde yayımlamak suretiyle de yerine getirebilirler. Bu durumda söz konusu bilgilerin, ilgili internet sitesinde en az 5 yıl süreyle yayımlanması zorunludur. İşletmeye ait birden fazla internet sitesinin bulunması durumunda, açıklama için kamuoyunda en fazla bilinen site kullanılır. Bu internet sitesinin ortaklık tüzel kişiliği ile bağlantısının açık şekilde ortaya konulmuş olması ve ilanın internet sitesinin açılış sayfasında yapılması şarttır.
Mali tabloların kamuya duyurulmasında bağımsız denetimden geçmemiş olan mali tabloların başlıklarında “bağımsız denetimden geçmemiş” ibaresine yer verilmesi şarttır.
Yıllık mali tablolarını bu Tebliğin 48 inci Madde hükmü uyarınca Kurula olağan genel kurulları öncesi gönderen ortaklık ve aracı kurumlar, bu tablolar ile genel kurulda görüşülen mali tablolar arasında fark bulunması halinde, ilanlarında bu farklılıklara ilişkin gerekli açıklamaları yapmakla yükümlüdürler. Ancak, bu hüküm, genel kurulun bu Tebliğde belirtilen hükümlere aykırı karar almasına yol açacak şekilde uygulanamaz.”
MADDE 2 – Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 3 – Bu Tebliğ hükümlerini Sermaye Piyasası Kurulu yürütür.

Cevapla

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar işaretlenmelidir *

*