SGK’ Da İşyeri Tescili

1-GİRİŞ

 

5510[1]sayılı Sosyal Sigortalar Ve Genel Sağlık Sigortası Kanunun,işverene yüklediği yükümlülüklerden biri işyerinde sigortalı çalıştırması halinde işyerini belirli usul dahilinde tescil (kayıt) ettirmesi gerekmektedir. 5510 sayılı Kanunun 11 inci maddesinde işyerinin tanımı yapılmıştır. Buna göre, işyeri, sigortalıların maddî olan ve olmayan unsurlar ile birlikte işlerini yaptıkları yerlerdir. İşyerinde üretilen mal veya verilen hizmet ile nitelik yönünden bağlılığı bulunan ve aynı yönetim altında örgütlenen işyerine bağlı yerler, dinlenme, çocuk emzirme, yemek, uyku, yıkanma, muayene ve bakım, beden veya meslek eğitimi yerleri, avlu ve büro gibi diğer eklentiler ile araçlar da işyerinden sayılmaktadır.

İşyerinin tescili iki şekilde yapılabilmektedir. Bunlardan birincisi, işyerinde sigortalı çalıştırmaya başlayan işverenin “işyeri bildirgesi” düzenleyerek kendini kayıt ettirmesi yöntemidir. Diğer bir yöntem ise Sosyal Güvenlik Kurumuna intikal eden belge ve bilgi doğrultusunda işyerinin re’sen tescil edilmesidir. Bu yazımızda her iki durum göz önünde bulundurularak, işyerlerinin Sosyal Güvenlik Kurumuna tescil (kayıt) edilmesinin usul ve esasları hakkında bilgi vermeye çalışacağız.

2- 5510 SAYILI YASA GERE�zİ İ�zYERİ TESCİLİNİN USUL VE ESASLARI

2.1 İşyeri Tescilinin Kanuni Dayanağı, Bildirim Süresi ve Bildirim �zekli;

5510 sayılı yasanın 11 inci maddesi üçüncü fıkrasında belirtilen İşveren, örneği Kurumca hazırlanacak işyeri bildirgesini en geç sigortalı çalıştırmaya başladığı tarihte, Kuruma vermekle yükümlüdür” hükmü gereği, 5510 sayılı kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrası (a) bendi (SSK’lı) ve (c) bendi (memur) kapsamında sigortalı çalıştıran işverenlerin Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından belirlenen ve matbu olan işyeri bildirgesini usulüne uygun olarak düzenleyerek en geç sigortalı çalıştırmaya başladığı tarihtebağlı olduğu Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğüne / Sosyal Güvenlik Merkezine vermeleri gerekmektedir. Kanun hükmünde “Kurumca hazırlanacak” ibaresi bulunduğundan, işverenlerin sosyal güvenlik kurumunca hazırlanan örneği Sosyal Sigorta İşleri Yönetmeliği[2]ekinde bulunan belgeyi düzenleyerek vermeleri gerekmektedir. İşyeri bildirgesi en geç sigortalı çalıştırılmaya başlanan tarihte verileceği için şüphesiz daha öncede verilebilecektir.[3]

İşyeri bildirgelerinin e-sigorta ile internet ortamında gönderilmesi zorunludur. Ancak, Sosyal Sigortalar İşlemleri Yönetmeliğinin geçici 6 ncı maddesinde, (4/a) kapsamında sigortalı çalıştıranlar tarafından Kuruma yapılacak bildirimlerin, Kurum ile işveren, kamu idareleri ile kurum ve kuruluşların internet ve elektronik alt yapısı oluşturuluncaya kadar kağıt ortamında yürütüleceği öngörüldüğünden, işyeri bildirgesi, gerekli alt yapı oluşturuluncaya kadar Kuruma kağıt ortamında verilebilecektir.

İşyeri bildirgesinin kâğıt ortamında verilmesi durumunda, işyeri bildirgesinin, adi posta veya kargo yolu ile gönderilmesi ya da sosyal güvenlik kurumuna doğrudan verilmesi halinde, bildirgenin Kurumun evrak kayıtlarına intikal ettiği tarih, taahhütlü, iadeli taahhütlü veya acele posta servisi şeklinde gönderilmesi halinde, postaya verildiği tarih, Kuruma intikal tarihi olarak kabul edilecektir. (4/a) kapsamında sigortalı çalıştıracak işverenlerce, şirket kuruluşu aşamasında, çalıştırılacak sigortalı sayısı ile bu sigortalıların işe başlama tarihlerinin ticaret sicili memurluklarına bildirilmesi halinde, bu bildirimler Kuruma yapılmış sayıldığından, ticaret sicil memurlukları, kendilerine yapılan bu bildirimleri en geç on gün içinde Kuruma bildirmek zorundadır.

Aynı işverenin birden fazla işyeri kurması halinde her bir işyeri için ayrı ayrı işyeri bildirgesi düzenlemesi gerekmektedir. Aynı kamu kurum ve kuruluşunda, 5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) ve (c) bentleri kapsamına giren sigortalıların çalıştırılması halinde, (a) bendi kapsamına giren sigortalılar için ayrı, (c) bendi kapsamına giren sigortalılar için ayrı işyeri bildirgesi düzenlenerek ayrı ayrı işyeri dosyası tescil ettirilmesi gerekmektedir.

Ayrıca, özel sektör işyerinde hem ayın 1’i ila 30’u arasında, hem de ayın 15’i ila müteakip ayın 14’ü arasındaki çalışmalarına istinaden ücret alan sigortalıların bulunması halinde, her iki çalışma döneminden dolayı iki ayrı işyeri bildirgesi düzenlenerek ayrı ayrı işyeri tescili yapılması gerekmektedir.

Aynı işverene ait olup, aynı işkolunda bulunan birden çok kara veya deniz yahut hava ulaştırma araçları tek işyeri dosyasından tescil edilecektir.

İhale yoluyla yapılan işlerin konsorsiyum şeklinde üstlenilmesi hâlinde, konsorsiyumu oluşturan üstlenicilerin her birine müstakilen istihkak ödenmesi ve bu üstleniciler tarafından idareye ayrı ayrı teminat verilmiş olması kaydıyla üstlenicilerin her biri adına, verecekleri işyeri bildirgelerine istinaden ayrı ayrı işyeri tescili yapılabilecektir. İhale konusu işin iş ortaklığı şeklinde üstlenilmesi durumunda ise, işyeri, iş ortaklığı adına ve tek işyeri sicil numarası verilerek tescil edilir.

Tek ihale ile birden çok işin yapılması hâlinde, istihkaklarının bir ödenmesi ve teminatlarının tek olması şartıyla, işe ilk başlanılan yeri çevresine alan Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğü/Sosyal Güvenlik Merkezince tek sicil numarası verilebilir. Aynı anda birden fazla Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğünde/Sosyal Güvenlik Merkezinde işe başlanılması hâlinde, hangi Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğünden/Sosyal Güvenlik Merkezinden tek sicil numarası alınacağını işverenin belirlemesi gerekmektedir.

Aynı işveren tarafından yaptırılan ve birden fazla yapı ruhsatı bulunan özel bina inşaatı işyerlerinde, parsellerinin bitişik ya da yakın olması ve sigortalıların birbirine karışması şartıyla inşaatların tek bir dosyadan işlem görmesine bağlı bulunduğu Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğü/Sosyal Güvenlik Merkezi izin verebilmektedir.

5510 sayılı Kanunun 4/c kapsamında sigortalı çalıştıran ve maaş ödemeleri Saymanlıklarca yapılan kamu kurum ve kuruluşlarının tahakkuk dairelerinin her biri ayrı işyeri olarak tescil edilebileceği gibi, istenilmesi halinde tahakkuk dairelerinin birleştirilmesi suretiyle bir veya birkaç işyeri olarak da tescil edilebilecektir.

2.2 İşyerinin Devri, İntikali, Nakli, İşyerlerinin Birleşmesi, Nevilerin Değişmesi Halinde Tescil İşlemleri;

5510 sayılı Kanunun 11 inci maddesinin beşinci fıkrasında konu açıkça izah edilmiştir. Yasa metninde “İşyerinin faaliyette bulunduğu adresten başka bir ildeki adrese nakledilmesi, sigortalı çalıştırılan bir işin veya işyerinin başka bir işverene devredilmesi veya intikal etmesi halinde, işyerinin nakledildiği, yeni işverenin işi veya işyerini devraldığı tarihi takip eden on gün içinde, işyerinin miras yoluyla intikali halinde ise mirasçıları, ölüm tarihinden itibaren en geç üç ay içinde, işyeri bildirgesini Kuruma vermekle yükümlüdür. İşyerinin aynı il sınırları içinde Kurumun diğer bir ünitesinin görev alanına giren başka bir adrese nakledilmesi halinde, adres değişikliğinin yazı ile bildirilmesi yeterlidir. Bu işlerde çalışan sigortalıların, sigorta hak ve yükümlülükleri devam eder” denilmektedir.

2.2.1 İşyerinin Nakli Halinde;

İşyerinin faaliyette bulunduğu ilden başka bir ile nakledilmesi halinde, işyeri bildirgesi, işyerinin nakledildiği adresin bağlı bulunduğu Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğü/Sosyal Güvenlik Merkezine, en geç işyerinin nakledildiği tarihi takip eden on güniçinde verilecektir. Aynı il içinde olmakla birlikte, başka bir Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğü/Sosyal Güvenlik Merkeziningörev alanına giren bir adrese nakledilmesi halinde, işyeri bildirgesi verilmeyecek, konu ile ilgili bilgi bir yazı ile eski ve yeni üniteye bildirilecektir. İşyerinin aynı Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğü/Sosyal Güvenlik Merkezigörev alanına giren başka bir adrese nakledilmesi halinde, yeni adres, işyerinin nakledildiği tarihten itibaren on gün içinde işyerinin işlem gördüğü Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğü/Sosyal Güvenlik Merkezineyazı ile bildirilmesi gerekmektedir.

2.2.2 İşyerinin Devri Halinde;

İşyerinin devredilmesi halinde, devir alan işveren, en geç işin veya işyerinin devralındığı tarihi takip eden on gün içindeişyeri bildirgesini düzenleyerek Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğü/Sosyal Güvenlik Merkezinevermesi gerekmektedir. Bir işyerinin devri demek onun bütün hukuki neticeleriyle birlikte, yani aktifi ve pasifi, işçisi ve tesisatı ile faaliyet halinde bir başkasına geçmesi demektir.[4]Devir sayılmanın unsuru işçi ile birlikte diğer müştemilatın başkasına geçmesidir. Aksi takdirde işçisi bulunmayan veya mevcut işçilerini işten çıkarttıktan sonra, işyerinin başkasına geçmesi sosyal güvenlik uygulamasında devir olarak nitelendirilemez. İşçi olmaksızın işyerinin başkasına geçmesi halinde işyerini satın alan kişi tarafından işyeri bildirgesi verme yükümlülüğü bulunmamaktadır.

2.2.3 İşyerinin İntikali Halinde;

Gerçek kişi olan işverenin ölümü halinde ise, mirasçılar tarafından işyeri bildirgesi düzenlenerek, ölüm tarihinden itibaren en geç üç ay içindeişyerinin işlem gördüğü Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğü/Sosyal Güvenlik Merkezinevermeleri gerekmektedir. Mirasçılar, üç ay içerisinde mirası reddederler ise belgenin verilmesi ile ilgili yükümlülükleri ortadan kalkar. Ancak, bu süre içerisinde miras reddedilmemesi halinde zımnen kabul sayılacağından işyeri bildirgesi vermekle yükümlü olup verilmemesi halinde cezai müeyyide uygulanacaktır.

2.2.4 İşyerlerinin Birleşmesi, Nevilerin Değişmesi Halinde;

İşyeri bildirgesi, şirketlerin birleşmesi veya nevilerinin değişmesi ya da diğer bir şirkete katılması halinde, en geç bu hususların ticaret siciline tesciline ilişkin ilân tarihini takip eden on gün içinde , adi şirketlerde şirkete yeni ortak alınması durumunda ise en geç yeni ortağın alındığı tarihi takip eden on gün içindeverilmesi gerekmektedir

�zirketlerin nevilerinin değişmesi, birleşmesi veya bir şirketin diğer bir şirkete katılması ya da adi şirketlerde yeni ortak alınması durumunda, yeni işyeri dosyası tescil edilmez.

İşyerlerinde işletme adı değişikliklerinde işyeri bildirgesi verilmesine gerek yoktur. Değişikliğin bir yazı ile ilgili Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğü/Sosyal Güvenlik Merkezine bildirilmesi yeterlidir.

2.3 Alt İşveren ile İşçi Devralan İşverenlerin Tescili;

Asıl işverenden iş alan ve kendi adına sigortalı çalıştıran alt işverenler ile sigortalıyı geçici iş ilişkisi çerçevesinde devralan işverenler adına işyeri dosyası tescil edilmez.Bu işverenler ilgili üniteden asıl işveren adına tescil edilmiş olan işyerinden alacaklarıgeçici iş ilişkisi kurulan işveren numarası veya alt işveren numarası ile asıl işverene ait işyeri dosyası üzerinden müteselsilen sorumlu oldukları yükümlülüklerini yerine getireceklerdir . Alt işverenler, bu yükümlülükleri başlamadan önce işyeri bildirgesi hariç yazımızın 2.2 bölümünde belirtilen ve işyeri bildirgesi ile birlikte verilmesi gereken belgeleri elden yada posta yolu ile bağlı bulundukları Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğü/Sosyal Güvenlik Merkezine vermeleri gerekmektedir. Ayrıca alt işveren, asıl işveren ile yaptıkları sözleşmeyi; sigortalıyı devir alan işveren, sigortalısını devir aldığı işverenle yapmış olduğu sözleşmeyi ilgili Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğü/Sosyal Güvenlik Merkezine vermek zorundadır.

2.4. İşyeri Bildirgesi İle Birlikte Verilmesi Gerekli Belgeler

İşveren işyeri bildirgesini düzenledikten sonra belgenin e – sigorta ile internet ortamında verilmesi gerektiği hususu yukarıda izah edilmiştir. İşyeri bildirgesi, Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğü/Sosyal Güvenlik Merkezine intikal ettikten sonra işveren adına işyeri sicil numarası verilmekte ve işveren adına bir dosya açılmaktadır. Bu dosya içeriğine konulmak üzere işveren tarafından bazı belgelerinde verilmesi gerekmektedir. Bu belgeler aşağıda belirtilmiş olup, işyeri bildirgesinin verildiği tarihten itibaren bir aylık süre içerisinde elden ya da posta yolu ile gönderilmesi gerekmektedir.

Þ Yerleşim belgesi (ikametgah) ile imza sirküleri

Þ Varsa işveren vekiline ait noterden onaylı vekaletname ve imza sirküleri,

Þ Diğer kanunlar uyarınca tutmak zorunda oldukları defterin türünü gösteren resmî nitelikteki belgeler,

Þ Tüzel kişilerde tescile ilişkin Ticaret Sicil Gazetesi ile tüzel kişiliği temsile ve ilzama yetkili kimselerin imza sirküleri,

Þ Adi ortaklıklarda noter onaylı ortaklık sözleşme,

Þ Kapıcılık işyerinde, kat maliklerinin ad-soyadlarını, adreslerini ve Türkiye Cumhuriyeti kimlik numaralarını gösterir liste,

Þ İhale konusu işlerde, işin sözleşmesinin veya işin üstlenildiğini gösterir idarenin yazısının aslı ya da idarece onaylı fotokopileri,

Þ İnşaat işyerlerinde, yapı ruhsatının onaylı fotokopisi, varsa arsa sahibi ile müteahhit arasındaki noter onaylı inşaat yapım sözleşmesi,

2.5 İşyeri Sicil Numarası;

2.5.1 (4/a) Kapsamında Sigortalı Çalıştıran İşyerleri İçin Verilen Sicil Numarası;

İşyeri bildirgesi, işveren tarafından Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğü/Sosyal Güvenlik Merkezine verildikten sonra ilgili müdürlük/merkez, mahiyet kodu, işkolu kodu, yeni/eski ünite kodu, işyeri sıra numarası, il kodu, ilçe kodu, kontrol numarası ve varsa geçici iş ilişkisi kurulan işveren numarası ile alt işveren numarası ihtiva eden bir işyeri sicil numarası vererek işverene işyerinin tehlike sınıfı ile birlikte bildirilir.

Mahiyet kodu, yapılan işin özel veya kamu sektörüne ait daimi veya geçici olduğunu gösterir. İşyeri kamu sektörüne bağlı devamlı işyeri ise “1”, özel sektöre bağlı devamlı işyeri ise “2”, kamu sektörüne bağlı geçici işyeri ise ” 3″, özel sektöre bağlı geçici işyeri ise “4” rakamı yazılır.

İş kolu kodu , yapılan işin “Kısa Vadeli Sigorta Kolları Prim Tarifesi” ne göre hangi iş koluna girdiğini gösterir. İşkolu kodu ve tehlike sınıfının gerçeği yansıtması için, işverenler işyeri bildirgesi düzenlerken yapılan işin niteliğini açık ve ayrıntılı olarak yazmaları gerekmektedir. İşkolu kodu işverenden alınacak, Kısa Vadeli Sigorta Kolları Prim oranını göstermekte olup bu oran işin tehlike ve derecesine göre 1 ila 6,5 arasında değişmektedir.

Ünite Kodu , işyerinin işlem gördüğü Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğü/Sosyal Güvenlik Merkezini ifade eder.

İşyeri Sıra Numarası, her işyerine ilgili Sosyal Güvenlik İl Müdürlü/Sosyal Güvenlik Merkezi tarafından sıra takip etmek suretiyle verilen numaradır.

İl Kodu , işyeri hangi “il”de ise, o “il”e ait trafik kod numarasıdır.

İlçe Kodu , işyerinin bulunduğu ilçe için verilen kod numarasıdır.

Kontrol Numarası, işyeri sicil numarasının doğru kullanılması amacıyla verilen numaradır.

Alt İşveren Numarası, alt işverenlerin işlemlerinde kullanılmak üzere verilen numaradır.

2.5.2 (4/c) Kapsamında Sigortalı Çalıştıran İşyerleri İçin Verilen Sicil Numarası;

Kanunun 4 üncü maddesi birinci fıkrasının (c) bendi kapsamında sigortalı çalıştırılan işyerlerine ise ünite kodu, saymanlık ve kurum numarası, il kodu, ilçe kodu ve kontrol numarasını ihtiva eden sicil numarası verilir ve bu numara işverene tebliğ edilir.

Ünite kodu , işyerinin işlem gördüğü Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğünün/Sosyal Güvenlik Merkezinin kodunu ifade eder.

Saymanlık numarası, oniki haneli saymanlık ve kurum numarasının ilk altı hanesidir. Bu numaranın ilk iki hanesi saymanlığı, takip eden iki hanesi, sigortalının çalıştığı işyerinin bulunduğu ili, son iki hanesi ise ilçe kodunu ifade eder.

Kurum numarası, oniki haneli saymanlık ve kurum numarasının son altı hanesinde gösterilen ve sigortalı çalıştırılan kamu kurumunu ifade etmek üzere Sosyal Güvenlik Kurumunca verilen numaradır.

İl Kodu , işyeri hangi “il”de ise, o “il”e ait trafik kod numarasıdır.

İlçe Kodu , işyerinin bulunduğu ilçe için verilen kod numarasıdır ifade eder.

2.6- İşyerinin re’sen tescili;

İşyerinin Sosyal Güvenlik Kurumunca re’sen tescili genelde üç şekilde karşımıza çıkmaktadır.

2.6.1 Sosyal güvenlik kurumunun müfettiş veya kontrolle görevli memurlarınca fiilen yapılan denetim sonucunda veya işyeri kayıtlarının incelenmesi sonucunda, işyerinde sigortalı çalıştırılmasına karşın Kuruma tescili yapılmayan işyerleri denetim elemanların raporlarına istinaden re’sen tescil edilmektedir. Ayrıca, kamu idarelerinin denetim elemanlarınca kendi mevzuatları gereğince yapılan soruşturma, denetim ve incelemeler neticesinde sigortalı çalıştırılmasına karşın tescil edilmeyen işyerleri de kamu idarelerinin denetim elemanları tarafından düzenlenen tutanak veya raporlara istinaden tescil edilmektedir.

2.6.2 Kamu idareleri ile döner sermayeli kuruluşlardan, 5411 sayılı Bankacılık Kanunu kapsamındaki kuruluşlardan, kanunla kurulan kurum ve kuruluşlardan, ruhsata tabi işlerde ruhsatı veren mercilerden (valilikler, kaymakamlıklar, belediyeler, maden arama ve işletme, inşaat, taş ocağı ruhsatı verenler ve benzeri) alınan bilgilere istinaden re’sen tescil edilebilmektedir.

2.6.3 Mahkeme kararlarına istinaden re’sen tescil işlemi yapılmaktadır.

2.7 İşyeri Bildirgesinin Yasal Süresi Dışında Verilmesi;

İşyeri bildirgesinin verilmemesi veya yasal süresi dışında verilmesi, 5510 sayılı Kanunda belirtilen hak ve yükümlülükleri kaldırmaz. Yasal süresi dışında verilmesi veya hiç verilmemesi nedeniyle Kurumca re’sen düzenlenmesi halinde yahut Sosyal Güvenlik Kurumunca işyeri bildirgesinin e-sigorta ile internet ortamında verilmesi zorunlu tutulmasına karşın kağıt ortamında verilmesi ve yahut da işyeri bildirgesinin şekle ve usule uygun verilmemesi halinde, 5510 sayılı Kanunun 102 nci maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi gereği idari para cezası uygulanacaktır. Anılan madde gereği işyeri bildirgesinin verilmesi halinde uygulanacak idari para cezası mükellefiyet durumlarına göre farklılık arz etmektedir. Buna göre;

F Kamu idareleri ile bilânço esasına göre defter tutmak zorunda olanlar için asgari ücretin üç katı tutarında,

F Diğer defterleri tutmak zorunda olanlar için asgari ücretin iki katı tutarında,

F Defter tutmakla yükümlü olmayanlar için bir aylık asgari ücret tutarında,

idari para cezası uygulanmaktadır.

İşyeri bildirgesinin işverenler tarafından yasal süre geçtikten sonra kendileri tarafından verilmesi ve idari para cezasının tebliğinden itibaren de 15 gün içerisinde Kuruma ödemeleri halinde bir takım indirimlerden yararlanmaları söz konusudur. �zöyle ki,

5510 sayılı kanunun 102 nci maddesinin ikinci fıkrasında, işyeri bildirgesinin mahkeme kararına, Kurumun denetim ve kontrol ile görevlendirilmiş memurlarınca yapılan tespitler veya diğer kamu idarelerinin denetim elemanlarınca kendi mevzuatları gereğince yapacakları soruşturma, denetim ve incelemelere ya da kamu idarelerinden alınan belgelere istinaden düzenlenenler hariç olmak üzere, bildirgenin yasal süresi geçtikten sonra ilgililerce kendiliklerinden verilmesi halinde, idari para cezasının 1/3 ü alınmamaktadır . Yani işyeri bildirgesinin verilmemesi halinde öngörülen ceza üçte iki oranında uygulanacaktır. Anılan maddenin beşinci fıkrasında ise, idarî para cezalarının, Kuruma itiraz edilmeden veya yargı yoluna başvurulmadan önce tebliğ tarihinden itibaren onbeş gün içinde peşin ödenmesi halinde, cezanın dörtte üçü tahsil edileceği hüküm altına alınmıştır. Yani, cezanın % i alınmayacaktır.

Örneğin, bilanço esasına göre defter tutmakta olan işveren şirket yetkilileri 01.01.2009 tarihinde sigortalı çalıştırmaya başlamalarına karşın işyeri bildirgesini 15.01.2009 tarihinde herhangi bir denetim veya mahkeme kararı olmaksızın kendiliğinden vermeleri ve peşin ödemeleri halinde, işverenin ödeyeceği idari para cezasını hesaplayalım

İşverene, 5510 sayılı Kanunun 102 nci maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi gereği 1998 TL (666[5]*3) ceza uygulanması gerekmektedir. Ancak ikinci fıkrası gereği, işverenin kendiliğinden belgeyi vermesi nedeniyle uygulanacak ceza miktarı 1332 TL olacaktır. Birde işveren bu parayı kendisine tebliğ edildiği tarihten itibaren 15 günlük süre içerisinde ödemesi nedeniyle cezanın dörtte üçü tahsil edilecektir. Bu durumda işverenin ödeyeceği idari para cezası 999 TL(1332*3/4) olacaktır. İşverenin işyeri bildirgesini yasal süre geçtikten sonra kendiliğinden vermesi ve cezanın kendisine tebliğinden itibaren 15 günlük süre içinde peşin ödemesi nedeniyle 999 TL, yani ödeyeceği cezanın P si kadar kısmını ödemekten kurtulabilecektir.

3 -SONUÇ

5510 sayılı yasaya göre işveren, en geç sigortalı çalıştırmaya başlanıldığı tarih itibariyle işyerini tescil ettirmesi gerekmektedir. Aksi takdirde idari para cezası öngörülmektedir. Tescil işleminde mülga 506 sayılı Kanun hükümlerinin büyük bir kısmı korunmuştur. İşyeri bildirgesinin yasal süresi dışında verilmesi halinde uygulanacak idari para cezasının belirli şartlarda hafifletilmesi işverenler açısından bir önceki mevzuat hükümlerine göre önemli bir yenilik olduğu açıktır.


[1]16/6/2006 tarih 26200 sayılı Resmi Gazetede yayımlanmıştır.

[2]28.08.2008 tarihli 26981 sayılı Resmi Gazetede yayımlanmıştır.

[3]BİLGİLİ, Özkan Yeni Sosyal Güvenlik Uygulaması Ankara SMMM odası Yayını,Ankara 2008

[4]BİLGİLİ, Özkan Yeni Sosyal Güvenlik Uygulaması Ankara SMMM odası Yayını,Ankara 2008,s;182

[5]Fiilin işlendiği tarihte asgari ücret 666TL dir.

Cevapla

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar işaretlenmelidir *

*