SGK’nın Prim Affına Halen Başvurabilinir Mi?

I-                   Giriş

Günümüz ekonomi koşullarında sigortalılar veya işverenler çeşitli sebeplerle ödeme zorluklarına düşebilmektedir. Belirli bir süre ödenmeyen primlerin üzerine yasal faiz uygulandığında toplam borç daha da artmaktadır. Şayet borç çok eski bir döneme ait ise faiz borcu anaparayı geçebilmektedir. Bu kapsamda Sosyal Güvenlik Kurumu(SGK) 13/2/2011 tarihli ve 6111 sayılı Kanun ile ödenemeyen prim ve diğer alacakları yeniden yapılandırarak sigortalı ve işverenleri ödeme kolaylığı sağlamıştır. Bu kapsamda işverenler ve sigortalılar tarafından 1 milyon 828 bin 588 başvuru yapılmış, 30 milyar 325 milyon 685 bin lira borç yapılandırılmıştır. Yapılandırma sürecinde son başvuru tarihi olan 02.05.2011 bir ay uzatılarak 31.05.2011 olarak belirlenmiştir. Ancak ilerleyen zamanlarda 5510 sayılının Kanunun 4-a kapsamında sigortalı çalıştıran işverenlerden Türkiye geneli birkaç işyeri olan veya 5510 sayılı Kanunun 4-b maddesi kapsamında Bağ-Kur’lu olup farklı faaliyet kollarında çalışanlar çeşitli sebepler ile borçların yeniden yapılandırılmasından kısmen yararlanamadığı tespit edilmiştir. Bu kapsamda af kanunun diye bilinen 6111 sayılı Kanundan kısmen faydalanamayanlar ile ilgili yasal düzenleme SGK Yönetim Kurulu[1] tarafından yapılmıştır. Makalemizde yapılan yeni yasal düzenleme ile işveren ve 4-b kapsamındaki sigortalıların kısmen başvuramadığı veya eksik başvurduğu durumları açıklamaya çalışacağız.

 

 

 

II-                Yapılandırmaya halen başvurabilecek kimlerdir?

 

SGK tarafından yapılan 16/9/2011 tarihli düzenleme ile 31.05.2011 tarihinde sona eren sosyal güvenlik borçlarının yeniden yapılandırmasına halen başvurabilecekler aşağıda belirtilmiştir.

 

a)                 Türkiye genelinde birden fazla işyeri bulunan ve bu işyerlerinin 6111 sayılı Kanun kapsamına giren borçları yönünden her bir işyeri için ayrı ayrı yapılandırma başvurusunda bulunmaları gerektiği halde yalnızca bir veya birkaç işyerinden dolayı yapılandırma başvurusunda bulunduğu anlaşılan işverenler başvurmadığı işyeri için başvurabilecek.

b)                 Yaşlılık, emeklilik veya malullük aylığı bağlandıktan sonra 5510 sayılı Kanunun 4-b kapsamında çalışmaya başlayan ve 01/10/2008 tarihinden önceki ve sonraki sürelere ilişkin sosyal güvenlik destek prim borçları için ayrı ayrı başvuruda bulunmaları gerekirken, yalnızca bir başvuruda bulunduğu anlaşılan sigortalılar başvurmadığı dönem için başvuruda bulunabilecek.

c)                  5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinin hem (1)[2], (2)[3] veya (3)[4] nolu alt bentlerinden, hem de (4)[5] nolu alt bendinden kaynaklanan prim borçları için ayrı ayrı başvuruda bulunmaları gerekirken yalnızca birinden dolayı başvuruda bulunduğu anlaşılan sigortalılar başvurmadığı faaliyet alanı ile ilgili başvuruda bulunabilecek.

d)                 İnternet kanalıyla başvuruda bulundukları halde ödeme planlarını almadığını beyan eden işverenlere ait işyerlerinin “e-Sigorta kanalıyla başvuruda bulunulan işyerleri” listesinde yer almaması halinde, 6111 sayılı Kanundan yararlanmak için anılan Kanun ile belirlenen yapılandırma başvuru süreci içinde bahse konu işyerlerinden dolayı 5458 sayılı Kanun veya 5510 sayılı Kanunun geçici 24 üncü veya geçici 25 inci maddesi uyarınca yeniden yapılandırılmış olup bozulması gerektiği halde bozulmamış yapılandırma anlaşmalarının bulunduğunun anlaşılması kaydıyla, söz konusu işverenlerimizin elektronik ortamdaki başvurularına dair barkodsuz başvuru çıktısını ibraz etmeleri halinde bahse konu belgede kayıtlı tarih itibariyle; barkodsuz başvuru çıktısı ibraz etmemeleri halinde ise 25/2/2011 tarihinde başvuruda bulundukları kabul edilerek kapsama giren prim borçları için başvuruda bulunabileceklerdir.

 

III-             Eksik Başvuranlar İçin Son Başvuru Süresi

6111 sayılı Kanun kapsamında ilk taksit ödeme yükümlülüğünün 2011/Haziran ayında başladığı ve üçüncü taksit ödeme yükümlülüğünün de en geç 31/10/2011 tarihine kadar yerine getirilmesi gerektiği dikkate alındığında en geç 31/10/2011 tarihine kadar borçlu bulundukları SGK’nın ilgili ünitelerine yazılı olarak başvurmaları ve yeniden yapılandırma hakkı kaybedilmeyecek şekilde ödeme yükümlülüklerini yerine getirmeleri kaydıyla, 6111 sayılı Kanun uyarınca talep edilebilecek taksit sayısında söz konusu borçlarının yeniden yapılandırılacaktır.

 

IV-             Sonuç

Türkiye geneli birkaç işyeri olan işverenler veya farklı alanlarda faaliyet gösteren 5510 sayılı Kanunun 4-b kapsamındaki sigortalılardan yapılandırmaya eksik başvurmuş olanlar, SGK tarafından yapılan 16/09/2011 tarihli düzenleme sayesinde 31/10/2011 tarihine kadar diğer işyeri veya faaliyet alanları ile ilgili başvurma imkanı elde etmişlerdir. Buna göre makalemizde bahsedilen işverenlerin veya 5510 sayılı Kanunun 4-b kapsamındaki sigortalıların bağlı bulundukları sosyal güvenlik il müdürlüğü/sosyal güvenlik merkezine başvurmaları faydalarına olacağı düşüncesindeyiz.


[1] 6111 sayılı Kanunun 168 inci maddesine istinaden Yönetim Kurulu tarafından alınan 9/9/2011 tarihli ve 2011/33 sayılı Karar

[2] Ticarî kazanç veya serbest meslek kazancı nedeniyle gerçek veya basit usûlde gelir vergisi mükellefi olanlar

[3] Gelir vergisinden muaf olup, esnaf ve sanatkâr siciline kayıtlı olanlar

[4] Anonim şirketlerin yönetim kurulu üyesi olan ortakları, sermayesi paylara bölünmüş komandit şirketlerin komandite ortakları, diğer şirket ve donatma iştiraklerinin ise tüm ortakları

[5] Tarımsal faaliyette bulunanlar

Cevapla

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar işaretlenmelidir *

*