SİRKÜLER-07/09/2016 tarih ve 29824 sayılı Resmi Gazete’de Yayımlanan 6745 Sayılı Torba Kanunda Şehit Yakınlarına Çeşitli Taşıtların İlk İktisabı ÖTV’den İstisna Edilmiş ve Bazı Eğitim ve Öğretim İşlerine Kazanç İstisnası Getirilmiştir.

SİRKÜLER-07/09/2016 tarih ve 29824 sayılı Resmi Gazete’de Yayımlanan 6745 Sayılı Torba Kanunda Şehit Yakınlarına Çeşitli Taşıtların İlk İktisabı ÖTV’den İstisna Edilmiş ve Bazı Eğitim ve Öğretim İşlerine Kazanç İstisnası Getirilmiştir.

VERGİ SİRKÜLERİ

Sirküler Tarihi: 14/11/2016

Sirküleri No: 2016/18

KONU: 07/09/2016 tarih ve 29824 sayılı Resmi Gazete’de Yayımlanan 6745 Sayılı Torba Kanun’da Çeşitli Taşıtların İlk İktisabı ÖTV’den İstisna Edilmiş ve Bazı Eğitim ve Öğretim İşlerine Kazanç İstisnası Getirilmiştir.

**Söz konusu Kanun’un 5 ve 64’üncü maddeleri ile 1/1/2017 tarihinden itibaren faaliyete başlayan özel kreş ve gündüz bakımevleri Gelir Vergisinde ve Kurumlar Vergisinde yer alan ‘eğitim ve öğretim işlemlerindeki kazanç istisnasına’ eklenmiştir.

31/12/1960 tarihli ve 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun 20 nci maddesinin başlığı “Kreş ve gündüz bakımevleri ile eğitim ve öğretim işletmelerinde kazanç istisnası:” şeklinde ve aynı maddenin birinci fıkrasının birinci cümlesinde geçen “Okul öncesi eğitim” ibaresi “Özel kreş ve gündüz bakımevleri ile okul öncesi eğitim” şeklinde değiştirilmiş ve aynı fıkranın ikinci cümlesine “İstisna,” ibaresinden sonra gelmek üzere “kreş ve gündüz bakımevleri ile” ibaresi eklenmiştir.

13/6/2006 tarihli ve 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanununun 5 inci maddesinin birinci fıkrasının (ı) bendine “özel okulları” ibaresinden sonra gelmek üzere “, özel kreş ve gündüz bakımevleri” ibaresi ve aynı bendin parantez içi hükmüne “okulların” ibaresinden sonra gelmek üzere “, kreş ve gündüz bakımevlerinin” ibaresi eklenmiştir. (Yürürlük tarihi, 07/09/2016)

 

** Söz konusu Kanun’un 51 ve 54’üncü maddeleri ile bazı taşıtların ilk iktisabında ÖTV istisnası getirilmiştir.

1) 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanununun ek 1 inci maddesinin ikinci fıkrasının (a) ve (b) bentlerinde sayılan harp veya vazife malülü olanların eş veya çocuklarından birisi, eş ve çocuğu yoksa ana veya babasından birisi tarafından bir defaya mahsus olmak üzere motor silindir hacmi 1600 cm³’ü geçmeyen binek araçların, motor silindir hacmi 2.800 cm³’ü geçmeyen eşya taşımaya mahsus araçların ve motosikletlerin ilk iktisabı özel tüketim vergisinden istisna edilmiştir.

 

“8. (II) sayılı Listede yer alan kayıt ve tescile tabi mallardan; 87.03 (motor silindir hacmi 1.600 cm³’ü aşanlar hariç), 87.04 (“8. (II) sayılı Listede yer alan kayıt ve tescile tabi mallardan; 87.03 (motor silindir hacmi 1.600 cm³’ü aşanlar hariç), 87.04 (motor silindir hacmi 2.800 cm³’ü aşanlar hariç) ve 87.11 G.T.İ.P. numaralarında yer alanların, 12/4/1991 tarihli ve 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanununun ek 1 inci maddesinin ikinci fıkrasının (a) ve (b) bentlerinde sayılan kişilerden hayatını kaybetmiş olanların eş veya çocuklarından birisi, eş ve çocuğu yoksa ana veya babasından birisi tarafından bir defaya mahsus olmak üzere ilk iktisabı,” aşanlar hariç) ve 87.11 G.T.İ.P. numaralarında yer alanların, 12/4/1991 tarihli ve 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanununun ek 1 inci maddesinin ikinci fıkrasının (a) ve (b) bentlerinde sayılan kişilerden hayatını kaybetmiş olanların eş veya çocuklarından birisi, eş ve çocuğu yoksa ana veya babasından birisi tarafından bir defaya mahsus olmak üzere ilk iktisabı,”

 

2) Yük ve yolcu taşımacılığı faaliyeti ile uğraşan mükelleflere taşıtlarının yenilenmesi amacıyla aynı tarife ve pozisyon sıralarındaki araçların ilk iktisabı bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten 30/6/2019 tarihine kadar (bu tarih dâhil) ilk iktisabı bazı şartlar dahilinde özel tüketim vergisinden istisna edilmiştir.

“Bu Kanuna ekli (II) sayılı Listenin 87.02 ve 87.03 tarife pozisyon sıraları kapsamındaki taşıtlarla yapılan şehiriçi taksi, dolmuş, servis, minibüs, midibüs ve otobüs taşımacılığı faaliyeti (araç kiralama, özel yolcu transferi ve benzeri hizmet ifası faaliyetleri hariç) ile 8701.20 ve 87.04 tarife pozisyon sıraları kapsamındaki taşıtlarla yapılan ticari yük taşımacılığı faaliyeti dolayısıyla bu maddenin yürürlüğe girdiği tarih itibarıyla gelir veya kurumlar vergisi mükellefiyeti bulunan ve bu faaliyetini ilgili mevzuatta öngörülen yükümlülükleri yerine getirmek ve yetkilendirilmek suretiyle maliki olduğu taşıtlar vasıtasıyla icra eden gerçek ve tüzel kişiler tarafından, söz konusu faaliyetler kapsamında kullanılan taşıtların yenilenmesi amacıyla, aynı tarife pozisyon sıraları kapsamındaki taşıtların (87.03 tarife pozisyon sırası kapsamındaki; yarış arabaları, arazi taşıtları, ATV olarak adlandırılan üç veya dört tekerlekli taşıtlar, motorlu karavanlar ile motor silindir hacmi 1600 cm3’ü geçen binek otomobilleri hariç) bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten 30/6/2019 tarihine kadar (bu tarih dâhil) ilk iktisabı vergiden müstesnadır.” (Yürürlük tarihi, 07/09/2016)

 

 

 

Cevapla

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar işaretlenmelidir *

*