SİRKÜLER 09- Yeni Kanun Tasarısı ile Katma Değer Vergisinde Yapılması Beklenen Bazı Değişiklikler

VERGİ SİRKÜLERİ

SİRKÜLER NO:2018/09

SİRKÜLER TARİHİ:08.03.2018

 

KONU: 27/02/2018 Tarihinde TBMM’ye sevk edilen Katma Değer Vergisi Kanunu İle Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ile KDV Kanunu’nda yapılması planlanan yeni düzenleme ve değişikliklerin bazılarına aşağıda başlıklar halinde yer verilmektedir.

 

 • Kat karşılığı inşaat işlerinde, arsa sahibi yönünden (müteahhide kalan bölümlere isabet eden) arsa teslimi, müteahhit yönünden bağımsız bölüm (arsa değeri hariç) teslimi gerçekleştiği hususu yasa kuralı haline getiriliyor.
 • Fazla ve yersiz ödenenKDV’nin mükelleflere iadesinde hazineye intikal şartı getiriliyor
 • Grup şirketlerine grup katma değer vergisi mükellefiyeti tesis ettirme ve böylece KDV beyanlarını birleştirme imkanı getiriliyor.
 • Gümrüksüz satış mağazalarına veya bunların depolarına yapılan teslimler, ihracat teslimi sayılıyor.
 • Kısmi istisna olan Gümrük antrepoları, geçici depolama yerleri ve gümrüklü sahalarda verilen ardiye, depolama ve terminal hizmetleri tam istisnaya dönüştürülüyor.
 • Yabancı uyruklu gerçek kişilere verilen sağlık hizmetleri istisna kapsamına alınıyor.
 • Ar-Ge, yenilik ve tasarım faaliyetlerinde bulunanlara yeni makina ve teçhizat teslimleri istisna kapsamına alınıyor.
 • Adi ortaklıkların sermaye şirketine dönüşmesi işlemi istisna kapsamına alınıyor.
 • Konfeksiyon sektöründe ortaya çıkan kırpıntıların teslimi vergiden istisna hale getiriliyor.
 • Devreden kdv’nin iadesi uygulaması getiriliyor.
 • İndirim hakkının vergiyi doğuran olayın vuku bulduğu takvim yılını takip eden takvim yılı sonuna kadar kullanılabilmesi imkanı getiriliyor.
 • İade hakkı doğuran işlemler nedeniyle yüklenilen ve indirim yoluyla giderilemeyen katma değer vergisinin iade talep süresi izleyen ikinci yılsonu olarak sınırlanıyor.
 • Ticari kazancı işletme hesabı esasına göre tespit edilenler ile mesleki kazancı serbest meslek kazanç defterine göre tespit edilenler mükelleflerin isteği üzerine hasılat esaslı vergilendirme imkanı getiriliyor.
 • Teknoloji geliştirme bölgesinde ve ihtisas teknoloji geliştirme bölgesinde üretilen oyun yazılımları istisna kapsamına alınıyor.
 • Katma değer vergisi iade incelemeleri için inceleme süresi üç ay olarak belirleniyor.
 • Serbest muhasebeci mali müşavirlere KDV iade raporu düzenleme yetkisi verilebilecek.

 

 

 

Not: Yukarıdaki bahsi geçen değişikliklerin aynen veya daha farklı şekilde yasalaşabileceği unutulmamalıdır..

 

 

Söz konusu tasarıya aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.

 

http://www2.tbmm.gov.tr/d26/1/1-0926.pdf

 

Saygılarımızla….

Cevapla

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar işaretlenmelidir *

*