SİRKÜLER 10- 2020/Ocak GEKAP Beyannamesini verecek tüm mükelleflerin dikkatine!!!

VERGİ SİRKÜLERİ

SİRKÜLER NO: 2020/10

SİRKÜLER TARİHİ: 26.02.2020

KONU: Geri Kazanım Payı Beyannamesi Hakkında Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından “Geri Kazanım Katılım Payına İlişkin Yönetmeliğin Uygulanmasına Dair Usul ve Esaslar” 7/2/2020 tarihinde yayınlanmıştır.

Bilindiği üzere üzere; 04 Nisan 2019 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan “Geri Kazanım Katılım Payı Beyannamesi Genel Tebliği (Sıra No: 1)” ile 2872 sayılı Çevre Kanununa ekli (1) sayılı listede yer alan ürünlerden sadece plastik poşetler için ödenecek geri kazanım katılım payının beyanı ve tahsiline ilişkin usul ve esaslar açıklanmıştı.

Söz konusu listede yer alan plastik poşet hariç diğer kalemlerden (lastik, akümülatör, pil, madeni yağ, bitkisel yağ, elektrikli ve elektronik eşya, ilaç, plastik ambalaj, metal ambalaj, cam ambalaj, ahşap ambalaj) geri kazanım katılım payı (GEKAP) alınmasına ilişkin uygulamaya ise Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca 31/12/2019 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan “Geri Kazanım Katılım Payına İlişkin Yönetmelik” ile Ocak 2020 dönemi itibariyle başlanacaktır.

Geri Kazanım Katılım Payı Beyannamesi, plastik poşet beyanları için Nisan 2019 tarihi itibariyle uygulamaya başlanmıştı. 2872 Sayılı Kanun’un Ek-1 sayılı listesinde yer alan diğer ürünler için ise ilk defa bu ay sonu itibariyle (29/2/2020 tarihi Cumartesiye denk geldiğinden, 2/3/2020 günü saat 23.59’a kadar) Geri Kazanım Katılım Payı Beyannamesi verilecektir. Bu beyannameyi vermesi gereken tüm mükelleflerin https://ebeyanname.gib.gov.tr/download.html bağlantı adresinden Beyanname Düzenleme Programını (BDP) bilgisayarlarına indirip yeniden kurmaları gerekmektedir. Kurumlar vergisi mükellefleri Ocak/2020 dönemi için GEKAP beyannamesi vereceklerdir. Gelir vergisi mükellefler ise üç aylık dönemler halinde vereceklerdir.

Geri Kazanım Katılım Payı Beyannamesini vermekle yükümlü olanlar, beyan dönemi içerisinde 2872 sayılı Kanuna ekli (1) sayılı listede yer alan ürünlerden plastik poşetlerin satışını diğer ürünlerin ise piyasa arzını/ithalini yapmamış olsalar dahi Geri Kazanım Katılım Payı Beyannamesini vermekle yükümlüdürler. Bu durumda beyannamenin “Beyan edilecek geri kazanım katılım payı bulunmamaktadır” seçeneği işaretlenerek gönderilmesi gerekmektedir.

Çevre Kanunun ek 11 inci maddesine aykırı olarak geri kazanım katılım payını ödemediği tespit edilenlere katılım payı tutarının %20 fazlası idari para cezası olarak verilir.

Katılım payının süresinde beyan edilmediğinin veya eksik beyan edildiğinin tespiti halinde beyan edilmeyen veya eksik beyan edilen katılım payının bir ay içinde ödenmesi gerektiği ilgiliye tebliğ edilir. Süresinde beyan edilmeyen veya eksik beyan edilen katılım payının beyan edilmesi gereken son günden ödendiği tarihe kadar geçen süre için 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun 51 inci maddesine göre hesaplanacak gecikme zammı oranında faiz uygulanarak aynı Kanuna göre tahsil edilir.

Geri Kazanım Katılım Payına İlişkin Yönetmelikte yer alan düzenlemelere aykırı hareket edenler hakkında 2872 sayılı Kanunda öngörülen fiillere ilişkin müeyyideler uygulanır. Anılan Kanunda yazılı fiiller hakkında verilecek idari nitelikteki cezalar, bu fiiller için diğer kanunlarda yazılı cezaların uygulanmasına engel olmaz.

Hazine ve Maliye Bakanlığı ve  Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından verilecek olan cezalara muhatap olmamak için Yukarıda yer verilen hükümlere uyulması gerekmektedir.

Beyanname verilmesi gereken ürünlere ilişkin EK-1 sayılı liste aşağıdadır:

Konu ile ilgili olarak daha önce yayınladığımız sirkülerlerden faydalanılabilir.

Not: Sitemizde yer alan yayınlar bilgi verme ve yorum yapma amaçlı olup, mevzuat hükümlerinin yerine geçmez. Bu yayınların kullanımı ile doğacak sorunlardan kurumumuz sorumlu tutulamaz. Yayınlarımızın içeriğindeki bilgileri kullanımınız sonucunda ortaya çıkabilecek her türlü risk ve sorumluluk tamamen tarafınıza aittir.

Cevapla

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar işaretlenmelidir *

*