SİRKÜLER 14- 2151 sayılı Cumhurbaşkanı kararı ile 2007/12888 sayılı “Transfer Fiyatlandırması Yoluyla Örtülü Kazanç Dağıtımı Hakkında Karar” da çeşitli değişiklikler yapılmıştır.

VERGİ SİRKÜLERİ

SİRKÜLER NO: 2020/14

SİRKÜLER TARİHİ: 03.03.2020

Konu: 2151 sayılı Cumhurbaşkanı kararı ile 2007/12888 sayılı “Transfer Fiyatlandırması Yoluyla Örtülü Kazanç Dağıtımı Hakkında Karar” da çeşitli değişikliklere iş bu sirkülerde yer verilecektir.

  1. İlişkili kişi tanımında değişiklik yapılmıştır. Bu kapsamda, ilişkinin doğrudan veya dolaylı olarak ortaklık kanalıyla oluştuğu durumların örtülü kazanç dağıtımı kapsamında sayılması için en az %10 oranında ortaklık, oy veya kâr payı hakkının olması şartı aranacaktır. Ortaklık ilişkisi olmadan doğrudan veya dolaylı olarak en az %10 oranında oy veya kâr payı hakkının olduğu durumlarda da taraflar ilişkili kişi sayılır. İlişkili kişiler açısından bu oranlar topluca dikkate alınır.
  2. Peşin fiyatlandırma anlaşmalarının azami yapılma süresi üç yıldan beş yıla çıkarılmıştır.
  3. Mükellef mevcut bir peşin fiyatlandırma anlaşmasının yenilenmesi talebinde bulunabilir. Bu durumda mükellef anlaşma süresinin bitiminden en az altı ay önce İdare’ye başvurmalıdır. (daha önce en az 9 ay önceydi)
  4. Transfer fiyatlandırmasına ilişkin belgelendirme yükümlülüklerinin tam ve zamanında yerine getirilmiş olması kaydıyla, örtülü olarak dağıtılan kazanç nedeniyle zamanında tahakkuk ettirilmemiş veya eksik tahakkuk ettirilmiş vergiler için vergi ziyaı cezası %50 indirimli olarak uygulanması hükmünden VUK 359’uncu maddede yazılı hallerle vergi ziyaına sebebiyet verilmesi halinde yararlanılamayacağına yer verilmiştir.
  5. Transfer fiyatlandırmasında belgelendirmede daha önce “yıllık transfer fiyatlandırması raporu” aranırken bunlara ek olarak gerekmesi durumunda “genel rapor” ve “ülke bazlı rapor” da aranacaktır.
  6. Genel rapor: Çok uluslu işletmeler grubuna bağlı ve bir önceki hesap dönemine ilişkin kurumlar vergisi beyannamesi ekinde yer alan bilançodaki aktif büyüklüğü ve gelir tablosundaki net satışlar tutarının her ikisi de 500 milyon TL ve üzerinde olan kurumlar vergisi mükellefleri tarafından hazırlanır. İlk genel rapor, 2019 hesap dönemi için hazırlanır. Genel Rapor, ilgili hesap dönemini takip eden hesap döneminin sonuna kadar hazırlanmalıdır. Örneğin, takvim yılını takip eden işletmeler 2019 yılı hesap dönemine ilişkin ilk Genel Raporu 31 Aralık 2020 tarihine kadar hazırlamak durumundadırlar. Özel hesap dönemine tabi olanlar ilk Genel Raporu, 1 Ocak 2019’dan sonra başlayan hesap dönemi için hazırlayacaklardır.
  7. Yıllık Transfer Fiyatlandırması Raporu hazırlanması yükümlülüğü aynı şekilde devam etmektedir. Yıllık transfer fiyatlandırması raporu, kurumlar vergisi beyannamesinin verilme süresine kadar hazırlanmalıdır. Bu süre sona erdikten sonra, istenmesi durumunda, Mali İdare’ye veya vergi incelemesi yapmaya yetkili olanlara ibraz edilmesi zorunludur.  
Mükellefler İşlemler
Büyük Mükellefler Vergi Dairesi (BMVD)’ne kayıtlı kurumlar vergisi mükellefleri Yurt içi ve yurt dışı ilişkili işlemler
Diğer kurumlar vergisi mükellefleri Yurt dışı ilişkili işlemler
Serbest Bölgelerde faaliyette bulunan kurumlar vergisi mükellefleri Yurt içi ilişkili işlemler
Tüm kurumlar vergisi mükellefleri Yurt dışı şubeleri ve serbest bölgelerde bulunan ilişkili kişilerle yaptıkları işlemler

Mükelleflerin aşağıda sayılan işlemler için yıllık transfer fiyatlandırması raporu hazırlama zorunluluğu bulunmamaktadır.

Büyük Mükellefler Vergi Dairesi Başkanlığına kayıtlı mükellefler ile serbest bölgelerde faaliyette bulunan kurumlar vergisi mükellefleri dışındaki, diğer kurumlar vergisi mükelleflerinin ilişkili kişilerle yaptıkları yurt içi işlemler ile Gelir vergisi mükelleflerinin ilişkili kişilerle yaptıkları yurt içi ve yurt dışı işlemler.

  • Ülke bazlı rapor: Raporlanan hesap döneminden bir önceki hesap döneminin konsolide finansal tablolarına göre toplam konsolide grup geliri, 750 milyon Avro ve üzerinde olan çok uluslu işletmeler grubunun Türkiye’de mukim nihai ana işletmesi, raporlanan hesap döneminden sonraki on ikinci ayın sonuna kadar ülke bazlı raporu hazırlar ve elektronik ortamda İdareye sunar. İlk ülke bazlı rapor, 2019 hesap dönemi için, 31 Aralık 2020 tarihine kadar İdareye sunulur.

Gözden kaçırılmaması gereken hususlar yukarıdaki tabloda yer alan işlemler yapıldığı takdirde, Yıllık Transfer Raporunun kurumlar vergisi beyannamesinin verileceği tarihe kadar düzenlenmesi zorunludur. Söz konusu raporlar istenildiği takdirde Mali İdare’ye veya vergi incelemesi yapmaya yetkili olanlara ibraz edilmesi zorunludur.  Yıllık transfer fiyatlandırması raporunun düzenlenmemesi durumunda özel usulsüzlük cezasına muhatap olunacağı gibi, transfer fiyatlandırması kapsamında vergi ziyaı cezasına hükmolunduğunda, %50 oranında mükellefler indirimden faydalanamayacaktır. Ayrıca bu raporların düzenlenmemesi durumunda vergi incelemesine muhatap olma ihtimali bulunmaktadır.

Not: Sitemizde yer alan yayınlar bilgi verme ve yorum yapma amaçlı olup, mevzuat hükümlerinin yerine geçmez. Bu yayınların kullanımı ile doğacak sorunlardan kurumumuz sorumlu tutulamaz. Yayınlarımızın içeriğindeki bilgileri kullanımınız sonucunda ortaya çıkabilecek her türlü risk ve sorumluluk tamamen tarafınıza aittir.

SAYGILARIMIZLA…

Cevapla

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar işaretlenmelidir *

*