SİRKÜLER 16- 7104 sayılı Katma Değer Vergisi Kanunu ve Bazı Kanunlar ile 178 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun KDV Mevzuatında Meydana Getirdiği Değişiklikler

VERGİ SİRKÜLERİ

SİRKÜLER NO: 2018/16

SİRKÜLER TARİHİ:10.04.2018

 

KONU: 06.04.2018 tarih ve 30383 sayılı Resmi Gazete’de “7104 sayılı Katma Değer Vergisi Kanunu ve Bazı Kanunlar ile 178 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun” un yayımlandığını SİRKÜLER 15’te duyurmuştuk. Söz konusu kanunla KDV Mevzuatında meydana getirilen önemli değişiklikler bu sirkümüzde yer almaktadır.

 • Kat karşılığı inşaat işlerinde, arsa sahibi yönünden (müteahhide kalan bölümlere isabet eden) arsa teslimi, müteahhit yönünden bağımsız bölüm (arsa değeri hariç) teslimi anında gerçekleştiği hususu yasa kuralı haline getirilmiştir.
 • Fazla ve yersiz ödenen KDV’nin mükelleflere iadesinde hazineye intikal şartı getirilmiştir.
 • Gümrüksüz satış mağazalarına veya bunların depolarına yapılan teslimler, ihracat teslimi sayılmıştır.
 • GVK 89/5’te yer alan sosyal amaçlı bağış ve yardımlar tam istisna kapsamına alınmıştır.
 • Yabancı uyruklu gerçek kişilere verilen sağlık hizmetleri istisna kapsamına alınmıştır.
 • Ar-Ge, yenilik ve tasarım faaliyetlerinde bulunanlara yeni makina ve teçhizat teslimleri istisna kapsamına alınmıştır.
 • Adi ortaklıkların sermaye şirketine dönüşmesi işlemi kısmi istisna kapsamına alınmıştır.
 • Konfeksiyon sektöründe ortaya çıkan kırpıntıların teslimi vergiden istisna hale alınmıştır.
 • İkinci el motorlu kara taşıtı veya taşınmaz ticaretiyle iştigal eden mükelleflerce, katma değer vergisi mükellefi olmayanlardan (mükellef olanlardan istisna kapsamında yapılan alımlar dâhil) alınarak vasfında esaslı değişiklik yapılmaksızın satılan ikinci el motorlu kara taşıtı veya taşınmazların tesliminde matrah, alış bedeli düşüldükten sonra kalan tutar olarak belirlenmiştir.
 • Sonraki döneme devredilen ve indirilemeyen katma değer vergisinde dönem sınırı takvim yılını takip eden yıl olarak değiştirilmiştir.
 • VUK 322. Md gereği değersiz hale gelen alacaklara ilişkin hesaplanan ve beyan edilen katma değer vergisi, alacağın zarar yazıldığı vergilendirme döneminde indirim konusu yapılabilecektir. Ancak değersiz hale gelen alacaklara ilişkin alıcı tarafından ödenmeyen katma değer vergisi indirilemeyecektir.
 • Vergi Usul Kanununun 323’üncü maddesine göre karşılık ayrılmak suretiyle gelir veya kurumlar vergisi matrahının tespitinde gider olarak dikkate alınan katma değer vergisinin bu fıkra kapsamında indirim konusu yapılabilmesi için gelir veya kurumlar vergisi matrahının tespitinde gelir olarak dikkate alınması şarttır.
 • Kanunun 17 nci maddesinin (2) numaralı fıkrasının (b), (c) ve (d) bentleri ile (4) numaralı fıkrasının (ı) ve (ö) bentleri uyarınca katma değer vergisinden istisna edilen işlemler indirilemeyecek KDV’den hariç tutularak, bu işlemlere ilişkin yüklenilen KDV’nin indirimine imkan sağlanmıştır.
 • Maliye Bakanlığınca belirlenen faydalı ömürlerini tamamladıktan sonra zayi olan veya istisna kapsamında teslim edilen amortismana tabi iktisadi kıymetlere ilişkin yüklenilen katma değer vergisi ile faydalı ömrünü tamamlamadan zayi olan veya istisna kapsamında teslim edilen amortismana tabi iktisadi kıymetlere ilişkin yüklenilen katma değer vergisinin kullanılan süreye isabet eden kısmı indirilebilir hale getirilmiştir.
 • Ticari kazancı işletme hesabı esasına göre tespit edilenler ile mesleki kazancı serbest meslek kazanç defterine göre tespit edilenler için hasılat esaslı vergilendirme usulü imkanı getirilmiştir.

Not: Söz konusu kanunda daha fazla düzenlemeye erişilebilir.

Cevapla

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar işaretlenmelidir *

*