SİRKÜLER/8- Gelirleri sadece ücret, gayrimenkul sermaye iradı, menkul sermaye iradı ile diğer kazanç ve iratlardan veya bunların birkaçından veyahut tamamından ibaret olan gelir vergisi mükelleflerinin bu gelirlerine ilişkin beyannamelerinin Gelir İdaresi Başkanlığınca önceden hazırlanarak mükelleflerin onayına sunulması esasına dayanan Hazır Beyan Sistemi 470 Sıra Numaralı Vergi Usul Kanunu Tebliği ile yürürlüğe girmiştir.

SİRKÜLER

Sirküler Sayısı : 2017 / 08

Sirküler Tarihi : 16.02.207

Konu              : Gelirleri sadece ücret, gayrimenkul sermaye iradı, menkul sermaye iradı ile diğer kazanç ve iratlardan veya bunların birkaçından veyahut tamamından ibaret olan gelir vergisi mükelleflerinin bu gelirlerine ilişkin beyannamelerinin Gelir İdaresi Başkanlığınca önceden hazırlanarak mükelleflerin onayına sunulması esasına dayanan Hazır Beyan Sistemi 470 Sıra Numaralı Vergi Usul Kanunu Tebliği ile yürürlüğe girmiştir.

KİRA GELİRLERİNİN VERGİLENDİRİLMESİ

1-KONUT KİRA GELİRİ

Sadece konut kira geliri elde edenler hangi hallerde beyanname verirler?

Sadece konut kira geliri elde edenler, elde ettikleri kira gelirinin 2016 yılı için istisna tutarı olan 3.800,00-TL’yi aşması halinde gelir vergisi beyannamesi verirler.

Kira gelirlerine istisna nasıl uygulanır?

  • İstisna sadece konutlardan elde edilen kira gelirlerine uygulanır.
  • İstisna tutarının üzerinde konut kira geliri elde edilmesi halinde beyan edilen kira gelirinden istisna tutarının düşülmesi gerekir.
  • Kişinin birden fazla konuttan kira geliri elde etmesi halinde istisna toplam hasılata bir defa uygulanır.
  • Bir konuta birden fazla kişinin ortak olması halinde, istisna şahsa bağlı olduğundan şahıslardan her biri istisnadan ayrı ayrı yararlanacaktır.
  • Kira gelirinin yanında ticari, zirai veya mesleki kazancını beyan etmek zorunda olanlar, 3.800,00-TL’lik istisnadan yararlanamazlar.
  • Konut kira gelirinin beyan edilmemesi veya eksik beyan edilmesi halinde istisnadan yararlanılamaz. Ancak, idarece herhangi bir tespit yapılmadan önce, süresinde beyan etmedikleri veya süresinde verdikleri beyannamede yer almayan konut kira gelirlerini kendiliklerinden verecekleri beyanname ile beyan edenler istisnadan yararlanabilirler.

Sadece konut kira geliri elde edenlerin, istisna tutarının altında kira geliri elde etmesi halinde bildirimde bulunmaları gerekir mi?

Bu durumda, vergi dairesinde mükellefiyet kaydı açtırılmasına ve beyanname verilmesine gerek yoktur.

Aile bireylerinin her birinin ayrı ayrı konut kira geliri elde etmeleri halinde beyanname nasıl verilir? 

Bu durumda aile bireylerinin her birinin kendi adlarına ayrı ayrı beyanname vermesi gerekir.

Bir konuta birden fazla kişinin ortak olması halinde beyanname nasıl verilir?

Bu durumda, şahıslardan her biri sadece kendi hissesine karşılık gelen kira gelirini beyan edecektir.

Sahibi oldukları konutu kiraya verenler elde ettikleri kira gelirinden oturdukları konut için ödedikleri kira bedelini gider olarak indirebilirler mi?

Sahibi oldukları binaları konut olarak kiraya verenler gerçek gider usulünü seçmeleri halinde, buradan elde ettikleri gelirden, oturdukları konut için ödedikleri kira bedelini gider olarak indirebilirler.

Ancak, Türkiye’de yerleşik olmayan kişilerin (çalışma veya oturma izni alarak altı aydan daha fazla bir süredir yurt dışında yaşayan Türk vatandaşları dahil), yabancı ülkelerde ödedikleri

kira bedelleri Türkiye’de elde ettikleri kira gelirinden gider olarak indirim konusu yapılamaz.

Buna karşın, Türkiye’de yerleşmiş olan Türk ve yabancılarla, resmi daire ve müesseselere veya merkezi Türkiye’de bulunan teşekkül ve teşebbüslere bağlı olup adı geçen daire, müessese, teşekkül ve teşebbüslerin işleri dolayısıyla yabancı memleketlerde oturan Türk vatandaşları Türkiye’de elde ettikleri kira gelirlerinden yurtdışında ödedikleri konut kira giderini indirim konusu yapabilirler.

2- İŞYERİ KİRA GELİRİ

İşyeri kira geliri elde edenler hangi hallerde beyanname verirler?

  • Vergi kesintisine (tevkifata) tabi işyeri kira gelirleri elde edenler, kira gelirlerinin brüt tutarı 2016 yılı için beyanname verme sınırı olan 30.000,00-TL’yi aşması halinde beyanname verirler.
  • Beyanname verme sınırı olan 30.000,00-TL’nin hesaplanmasında, gelir vergisi kesintisine tabi brüt kira gelirleri ile konut kira gelirlerinin gelir vergisinden istisna edilen tutarı aşan kısmı birlikte dikkate alınır.

Türkiye’de tevkifata tâbi tutulmuş olan; işyeri kira geliri, menkul sermaye iratları ve birden fazla işverenden elde edilen ücretlerin toplamının 30.000,00-TL’yi aşması halinde beyanname verilir.

  • Kiralanan yer işyeri olarak kullanılmakla birlikte kiracının vergi kesintisi yapmak zorunda olmaması durumunda (Örneğin basit usuldeki mükellefe kiraya verilen işyerleri) işyeri kira gelirleri elde edenler, kira gelirinin 2016 yılı için beyanname verme sınırı olan 1.580,00-TL’yi aşması halinde beyanname verirler.

İşyeri kira gelirlerine istisna uygulanır mı?

İstisna sadece konut kira gelirlerine uygulandığından, işyeri kira gelirlerine uygulanmaz. Konut ve işyeri kira gelirinin birlikte beyan edilmesi halinde, istisna sadece konut kira gelirine uygulanır.

İşyeri kira gelirinden yapılan kesintiler beyannameden mahsup edilebilir mi?

Gelir Vergisi Kanununda belirtilen kişi, kurum ve kuruluşlar, yaptıkları kira ödemelerinin brüt tutarı üzerinden % 20 oranında gelir vergisi kesintisi yapmak zorundadır.

Tevkifata tabi olan işyeri kira gelirleri için yıllık beyanname verilmesi halinde, yıl içinde kesilmiş olan vergiler beyanname üzerinden hesaplanan gelir vergisinden mahsup edilir.

3-KONUT VE İŞYERİ KİRA GELİRİNE İLİŞKİN ORTAK HUSUSLAR

Kira tahsilatlarının belgelendirilmesi nasıl olmalıdır?

Kira ödemeleri ve tahsilatları; konutlarda kira tutarının 500,00-TL ve üzeri olması halinde, işyeri kiralarında ise tutar ne olursa olsun mutlaka banka, benzeri finans kurumları veya posta idareleri aracılığı ile yapılmalıdır.

Kira gelirinden indirilebilecek giderler nelerdir?

Kira gelirinden indirilebilecek giderlerin tespitinde seçilebilecek iki usul vardır.

Götürü Gider Usulü: Bu usulde belge aranmaksızın kira gelirlerinden istisna tutarı düşüldükten sonra kalan tutarın % 25’i götürü gider olarak hasılattan indirilir.

Gerçek Gider Usulü: Bu usulün seçilmesi durumunda, kira gelirinden Gelir Vergisi Kanununda belirtilen giderler indirilebilir.

Ancak, bu giderlerin vergiden istisna edilen tutara isabet eden kısmı indirilemez İndirim konusu yapılan giderlerin belgelendirilmesi zorunlu olup, bu belgelerin 5 yıl süresince saklanması gerekmektedir.

Geçmiş yıllara ait kira bedelinin tahsil edilmesi halinde beyan nasıl yapılır?

Geçmiş yıllara ait kira bedelinin sonraki yıllarda tahsil edilmesi durumunda kira bedeli tahsilatın yapıldığı yılın geliri sayılır. (Örneğin; 2015 ve 2016 yılları kira gelirleri topluca 2016 yılında tahsil edilirse, 2016 yılının geliri olarak dikkate alınır.)

Gelecek yıllara ait kira bedelinin peşin tahsil edilmesi halinde beyan nasıl yapılır?

Gelecek yıllara ait kira bedelinin peşin tahsil edilmesi durumunda, kiralar tahsil edildikleri yılın değil, ait olduğu yılın hasılatı sayılır ve bu hasılatın ilgili yıllarda beyanı gerekir. Örneğin; 2016 yılı Haziran ayında 01.06.2016–31.05.2017 tarihleri arasındaki bir yıllık dönem için aylık 2.000-TL’den kiraya verilen konutun bir yıllık kirasının (24.000,00-TL) peşin tahsil edilmesi halinde;

* 2016 yılına ilişkin 7 aylık kısmı (14.000,00-TL) 2016 yılının kira geliri,

* 2017 yılına ilişkin 5 aylık kısmı (10.000,00-TL) ise 2017 yılının kira geliri olarak beyan edilir.

Kira gelirinde emsal kira bedeli uygulaması nedir?

Konut/İşyerinin bedelsiz olarak başkalarının kullanımına bırakılması veya kiraya verilen konut/işyeri kira bedelinin emsal kira bedelinden düşük olması hallerinde emsal kira bedeli esas alınır.

Kiraya verilen konut ve işyerlerinde emsal kira bedeli, varsa yetkili özel makamlarca veya mahkemelerce saptanmış kira bedeli, böyle bir tespit yapılmamışsa, emsal kira bedeli emlak vergisi değerinin % 5’idir.

Kira geliri elde edildiği halde beyanname verilmez veya eksik beyan edilirse ne olur?

Konutlardan elde edilen kira gelirleri beyan edilmez veya eksik beyan edilirse, 2016 yılı için 3.800,00-TL’lik istisnadan yararlanılamaz.

Ancak, idarece herhangi bir tespit yapılmadan önce, süresinde beyan etmedikleri veya süresinde verdikleri beyannamede yer almayan konut kirası gelirlerini, kendiliklerinden, süresinden sonra verecekleri beyanname ile beyan edenler söz konusu istisnadan yararlanabilirler.

Kira gelirinin beyan edilmediğinin veya eksik beyan edildiğinin vergi dairesince tespit edilmesi halinde, vergi dairesi tarafından cezalı tarhiyat yapılır.

Beyanname ne zaman verilir?

Mükelleflerin, 2016 yılına ait kira gelirleri için 1–25 Mart 2017 tarihleri arasında beyanname vermeleri gerekir.

Beyanname hangi vergi dairesine verilir?

Beyanname, mükellefin bağlı olduğu vergi dairesine verilecektir. Mükellefler ikametgahlarının bulunduğu yerin vergi dairesine bağlı oldukları için, kira gelirleriyle ilgili beyannamelerini de kira geliri elde ettikleri konut veya işyerinin değil, kendi ikametgahlarının bulunduğu yerin vergi dairesine verirler.

Yurtdışında ikamet eden vatandaşlarımız ise Türkiye’de elde ettikleri kira gelirini konut ya da işyerinin bulunduğu yerin vergi dairesine verirler.

Kira geliri elde edenler beyannamelerini elektronik ortamda gönderebilirler mi?

Beyana tabi geliri sadece kira gelirinden ibaret olan mükellefler, istemeleri halinde vergi dairesinden alacakları kullanıcı kodu, parola ve şifreyi kullanmak suretiyle gelir vergisi beyannamelerini elektronik ortamda kendileri gönderebilecekleri gibi elektronik beyanname gönderme aracılık yetkisi almış meslek mensubu aracılığıyla da gönderebileceklerdir.

Hesaplanan vergi, Mart ve Temmuz aylarında olmak üzere iki eşit taksitte ödenir. Hesaplanan vergi; mükellefin bağlı bulunduğu vergi dairesine, bağlı olunan vergi dairesinin bulunduğu yerin belediye sınırları dışındaki vergi dairelerine veya vergi tahsiline yetkili banka şubelerine ödenebilir.

Kira gelirlerine uygulanacak vergi tarifesi 2016 yılında elde edilen gelirlere aşağıda yer alan vergi tarifesi uygulanarak gelir vergisi hesaplanır.

 

12.600 TL’ye kadar                                                                                               % 15
30.000 TL’nin 12.600 TL’si için 1.890 TL, fazlası                                                 %  20
69.000 TL’nin 30.000 TL’si için 5.370 TL, fazlası                                                 %  27
69.000 TL’den fazlasının 69.000 TL’si için 15.900 TL, fazlası                             %  35

 

4-ÖNCEDEN HAZIRLANMIŞ KİRA BEYANNAME SİSTEMİ

Sistemi kullanarak kira beyannamemi ne zaman vermeliyim?

1-25 Mart tarihleri arasında Sistem üzerinden beyannamenizi verebilirsiniz.

Önceden Hazırlanmış Kira Beyanname Sistemini kullanarak internet üzerinden beyannamemi gönderdim. Ayrıca vergi dairesine gitmeme gerek var mı?

Bu Sistemi kullanarak internet üzerinden beyannamenizi onaylayıp göndermeniz durumunda tekrar vergi dairesine gitmenize gerek bulunmamaktadır.

Gönderdiğim beyannamede sonradan hata yaptığımı fark ettim. Bu hatayı vergi dairesine gitmeden Sistem üzerinden düzeltme imkanım var mı?

Onaylayıp gönderdiğiniz beyannamede sonradan bir hata yaptığınızı fark ettiğinizde, bu hatayı düzeltme beyannamesi ile düzelterek tekrar Sistem üzerinden göndermeniz mümkündür.

Sistemi kullanarak geçmiş yıllara ait kira beyannamelerini vermem mümkün mü?

Sistem sadece 2011 ve takip eden yıllarda elde edilen kira geliri beyannameleri için hazırlanmıştır.

Bu Sistemi kullanarak onayladığım kira beyanıma ilişkin ödememi nereden yapabilirim?

Anlaşmalı bankalardan veya tüm vergi dairelerinden ödemelerinizi yapabilirsiniz. Ayrıca internet bankacılığını kullanarak da vergi borcunuzu ödemeniz mümkündür.

Bu Sistemi herhangi bir uzmandan yardım almadan kullanabilir miyim?

Sistem, kolay ve basit kullanım için tasarlanmıştır. Bu bakımdan karmaşık vergi mevzuatı hükümleri mümkün olduğunca anlaşılır hale getirilmiş ve gerekli açıklamalar ile mü-kelleflerimizin herhangi bir uzmana ihtiyaç duymadan beyannamelerini kendilerinin gönderebilmeleri sağlanmıştır.

Kira gelirimi herhangi bir banka kullanmadan elden tahsil ettim? Ben de bu Sistem’den yararlanabilir miyim?

Kirasını elden nakit olarak tahsil eden mükelleflerin beyannameleri, gelir kısmı hariç olmak üzere, önceden doldurulmuş bir şekilde hazırlanıp internet üzerinden mükelleflere yansıtılacaktır. Mükellefler nakit olarak tahsil ettikleri tutarı beyannamenin ilgili kısmına yazmak suretiyle beyannamelerini otomatik olarak kendileri doldurmuş olacaklardır.

Dolayısıyla bundan sonraki dönemlerde beyannamenizin daha sağlıklı ve kapsamlı olarak doldurulabilmesi için kira tahsilatlarınızı bankalar aracılığıyla yapmanız sizin için daha faydalı olacaktır.

Önceden Hazırlanmış Kira Beyanname Sistemi nedir?

Önceden Hazırlanmış Kira Beyanname Sistemi; gayrimenkul sermaye iradı (GMSİ-kira geliri) elde eden mükelleflerimizin MERNİS, banka, PTT, sigorta şirketleri, tapu gibi çeşitli bilgileri kullanılarak beyannamelerinin Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından önceden hazırlandığı ve internet ortamında mükelleflerimizin onayına sunulduğu bir sistemdir.

Bu Sistem’den kimler faydalanabilir?

Sadece kira geliri olanlar bu Sistem’den faydalanabilirler. Kira geliri dışında ticari, zirai veya serbest meslek kazancı ile menkul sermaye iradı gibi gelir unsurlarından kazanç ve irat elde eden mükelleflerimiz, bu Sistem’den beyanname veremezler.

Bu Sistem nasıl çalışır?

Gelir İdaresi Başkanlığı’nda bulunan bilgiler kullanılarak oluşturulan kira beyannameniz internet ortamında size yansıtılacaktır. Beyannamenizi kontrol ettikten sonra; eksiklik, hata ve yanlışlıkların bulunması halinde düzeltip onaylamanız üzerine, beyanınız elektronik olarak alınacak ve beyan ettiğiniz vergi otomatik hesaplanıp adınıza tahakkuk ettirilecektir.

Bu Sistemdeki bilgiler nereden alınmaktadır?

Sistemde kullanılan bilgiler; kira geliri elde eden kişilere ilişkin MERNİS, banka, tapu, sigorta şirketleri gibi kurum ve kuruluşlardan Başkanlığımız veri tabanına aktarılan bilgilerden oluşmaktadır.

Bu Sistemi kullanmak zorunlu mu?

Sistemi kullanma zorunluluğu bulunmamakla birlikte bu Sistem kullanılarak kira beyannamenizi vermeniz daha hızlı, daha güvenilir, daha kolay ve tamamen masrafsızdır. Beyannamenizi ayrıca vergi dairesine giderek elden veya beyanname düzenleme programını kullanarak da verebilirsiniz.

Sistem’e nasıl ulaşabilirim?

Sistem’e erişim ve uygulama hakkında detaylı bilgiye Gelir İdaresi Başkanlığı’nın www.gib.gov.tr internet adresinden ulaşabilirsiniz.

Sistem’e nasıl giriş yapabilirim?

Sisteme girişin iki yolu vardır. Bunlar:

1) İnternet Vergi Dairesi şifrenizi kullanarak, (Şifreniz yoksa; herhangi bir vergi dairesine kimliğinizle başvurarak birkaç dakika içinde bu şifreyi ücretsiz alabilirsiniz.)

2) Size özel hazırlanmış güvenlik sorularını cevaplayarak,

Sisteme girebilirsiniz.

Bu Sistemi internet üzerinden kullanma şansım yoksa bu Sistem’den nasıl faydalanabilirim?

İnternete erişim imkanınız yoksa veya Sistemi internet üzerinden kullanamıyorsanız vergi daireleri ve beyan döneminde bazı alışveriş merkezlerinde kurulacak yardım masaları aracılığıyla da bu Sistemden yararlanmanız mümkündür.

Daha önce mükellefiyetim yoksa bu Sistemden nasıl faydalanabilirim?

Sistem, GMSİ yönünden gelir vergisi mükellefiyeti bulunmayanlara da hizmet sunacaktır. Bu bakımdan vergi dairesinde mükellefiyetiniz yoksa, İnternet Vergi Dairesi’nde sizin için hazırlanan kira beyannamesini elektronik ortamda onayladığınız anda, adınıza vergi dairenizde mükellefiyet tesisi ve vergi tahakkuku işlemleri otomatik olarak gerçekleştirilecektir.

Sistemdeki bilgiler eksik ya da hatalı ise ne yapmalıyım?

Eksik ya da hatalı gördüğünüz bilgileri; örneğin banka/PTT bilgisinin eksik veya fazla olması gibi, düzeltme imkanınız vardır. Her türlü vergi beyanında olduğu gibi beyanınız sizin düzelttiğiniz ve onayladığınız şekilde kabul edilecektir.

 

 

Cevapla

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar işaretlenmelidir *

*