Sirküler 2012-1 Sigorta Primine Kısmen Tabi Tutulacak Kazançlar İçin 2012 Yılında Geçerli İstisna Tutarları

SİRKÜLER         :  2012/1

KONU               : Sigorta Primine Kısmen Tabi Tutulacak Kazançlar  İçin 2012 Yılında Geçerli İstisna Tutarları

SİGORTA PRİMİNE KISMEN TABİ TUTULACAK KAZANÇLAR  İÇİN 2012 YILINDA GEÇERLİ İSTİSNA TUTARLARI 

5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağılık Sigortaları Kanununun 80 inci maddesinin 1 inci fıkrasının (b) bendinde, miktarı Sosyal Güvenlik Kurumu’nca belirlenen yemek parası, çocuk ve aile olup, zamları ile işverenler tarafından sigortalılar için özel sağlık sigortalarına ve bireysel emeklilik sistemine ödenen ve aylık toplamı asgari ücretin % 30 unu geçmeyen özel sağlık sigortası primleri ile bireysel emeklilik katkı paylarının prime esas kazanca dahil edilmeyeceği hükme bağlanmıştır.

Sosyal Güvenlik Kurumu 28.09.2008 tarih ve 27011 sayılı Resmi Gazete de yayımlanan 5510 Sayılı Kanunun 4 üncü Maddesinin Birinci Fıkrasının (a) ve (b) Bentleri Kapsamındaki Sigortalılar ile Sadece Genel Sağlık Sigortasına Tabi Sigortalıların Prime Esas Tutulacak Kazançlarına Dair Tebliğ ile sigorta primine tabi tutulmayacak tutarların hesap şeklini belirlemiştir. Belirlenen esaslar 506 sayılı Kanun’a istinaden daha önce uygulanmış olan esaslarla aynıdır.

Aşağıda, aylık prime esas kazancın tespitinde dikkate alınmayacak, başka bir deyişle üzerinden sosyal sigorta primi kesilmeyecek tutarların hesap şekli ve 2012 yılı için geçerli miktarları gösterilmiştir.

1.  YEMEK PARALARI : 

Sigortalılara “yemek parası” adı altında yapılan ödemelerin, işyerinde veya müştemilatında yemek verilmemesi şartıyla, fiilen çalışılan gün sayısı dikkate alınarak 16 yaşından büyükler için belirlenen günlük asgari ücretin % 6 sının, yemek verilecek gün sayısı ile çarpılması sonucunda bulunacak miktarı, aylık prime esas kazançların tespitinde dikkate alınmayacak, dolayısıyla bu tutardan prim kesilmeyecektir.

Sigortalılara ay içinde yemek parası olarak nakit ödeme yapılmaksızın, çalıştıkları işyerinin dışında yemek üretimi yapan başka firma veya şahıslar tarafından (örneğin yemek kuponu karşılığında) gerek işyerinde, gerekse işyerinin dışında yemek verilmesi halinde, işverenlerce bu firma veya şahıslara fatura karşılığında

yemek bedeli olarak ödenen fatura bedelleri prime esas kazanca dahil edilmeyecektir. 

2.  ÇOCUK ZAMMI :

Sigortalıya “çocuk zammı” adı altında yapılan ödemelerden, sigortalı veya isteğe bağlı sigortalı sayılmayan, kendi sigortalılığı nedeniyle gelir veya aylık bağlanmamış olan çocuklarından 18 yaşını, lise ve dengi öğrenim veya 5/6/1986 tarihli ve 3308 sayılı Meslekî E itimi Kanununda belirtilen aday çırak, çırak ya da işletmelerde meslekî e itim görmesi halinde 20 yaşını, yüksek öğrenim görmesi halinde 25 yaşını doldurmamış ve evli olmayan çocukları ile yaşına bakılmaksızın 5510 sayılı Kanuna göre malûl olduğu tespit edilen evli olmayanlarından en fazla iki çocu a kadar (iki çocuk dahil) olanları için, sigortalının hizmet akdinin devam etmesi şartıyla fiilen çalışmasının olup olmadığı üzerinde durulmaksızın iki çocuğu geçmemek kaydıyla, çocuk başına her yıl belirlenen aylık asgari ücretin %2’si oranındaki tutarı, aylık prime esas kazançların hesaplanmasında dikkate alınmayacaktır.

3.  AİLE ZAMMI (YARDIM) :

Sigortalılara “aile zammı” adı altında yapılacak ödemelerin, sigortalının hizmet akdinin devam etmesi şartıyla fiilen çalışmasının olup olmadığı üzerinde durulmaksızın, sigortalının eşinin 5510 sayılı Kanuna tabi zorunlu sigortalı olmayı gerektirecek şekilde çalışmaması ve Kurumdan gelir veyahut aylık almaması durumunda, 16 yaşından büyükler için belirlenen aylık asgari ücretin %10’u oranındaki tutar aylık prime esas kazançların hesaplanmasında dikkate alınmayacaktır.

4.  İŞVERENLER TARAFINDAN SİGORTALILAR  İÇİN ÖZEL SAĞLIK SİGORTALARINA VE BİREYSEL EMEKLİLİK SİSTEMİNE ÖDENEN ÖZEL SAĞLIK SİGORTASI PRİM  VE BİREYSEL EMEKLİLİK KATKI PAYLARI TUTARLARI:

5510 sayılı Kanunun 80 inci maddesinin birinci fıkrasının (b) bendine göre, sigortalı adına ay içinde özel sağlık sigortası primi ve bireysel emeklilik katkı payı adı altında iþverence yapılan ödemeler toplamının aylık asgari ücretin % 30 una isabet eden kısmı prime esas kazanca dahil edilmeyecek, kalan tutar ise ödendiği ayın prime esas kazancına dahil edilecektir.

5.   2012 YILI İÇİN GEÇERLİ MİKTARLAR :

Asgarî Ücret Tespit Komisyonu, 29.12.2011 tarihli ve  2011/1 sayılı Kararı (R.G. 30.12.2010 – 28158) ile

1 OCAK 2012 tarihinden itibaren geçerli olacak yeni asgarî ücreti aşağıdaki gibi belirlemiştir:

 

 

01.01.2012-30.06.2012

01.07.2012-31.12.2012

 

Günlük (Brüt TL)

Aylık (Brüt TL)

Günlük (Brüt TL)

Aylık (Brüt TL)

16 Yaşını Doldurmuş olanlar  İçin

29,55

886,50

31,35

940,50

16 Yaşını Doldurmuş olanlar  İçin

25,35

760,50

26,85

805,50

 

Buna göre 2012 yılı için geçerli istisna tutarları aşağıda hesaplanmıştır :

  Hesaplama

01.01.2012-30.06.2012

Dönemi için

01.07.2012-31.12.2012

Dönemi için

Yemek Parası (fiilen çalışılan gün başına) Brüt günlük asgari ücret x % 6=)

 

1,77

1,88

Çocuk Zammı (En fazla iki çocuk için verilir, çocuk başına aylık) Brüt aylık asgari ücret x % 2=)

17,73

18,81

Aile zammı aylık Brüt aylık asgari ücret x % 10=)

 

88,65

94,05

İşverenler tarafından sigortalılar için özel sağlık sigortalarına ve bireysel emeklilik istemine ödenen özel sağlık sigortası primleri ile bireysel emeklilik katkı payları

 

Brüt aylık asgari

ücret x % 30=)

265,95

282,15

 

Saygılarımızla…

05.01.2012

 

Cevapla

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar işaretlenmelidir *

*