Sirküler 2013-3 2013 Yılı Maktu ve Nisbi Damga Vergisi Tutarları

biligiliantet 1

SİRKÜLER         :  2013/3

KONU               :  2013 Yılı Maktu ve Nisbi Damga Vergisi Tutarları

 

1 Ocak 2013 tarihli ve 28515 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 56 Seri No.lu Damga Vergisi Genel Tebliği ile; Damga Vergisi Kanununa ekli (1) sayılı tabloda yer alan ve 55 Seri No.lu Damga Vergisi Kanunu Genel Tebliği ile tespit edilen maktu vergiler (maktu ve nispi vergilerin asgari ve azami miktarlarını belirleyen hadler dahil), %15 oranında artırılmıştır.

1/1/2013 tarihinden itibaren uygulanacak damga vergisi tutarları aşağıdaki I sayılı tabloda gösterilmiştir.

Diğer taraftan, anılan Kanun’un 14 üncü maddesinin birinci fıkrasında yer alan her bir kağıttan alınacak damga vergisine ilişkin üst sınır yeniden değerleme oranında artırılmış ve 1/1/2013 tarihinden itibaren 1.487.397,70 Türk Lirası olmuştur.

 

 (1) SAYILI TABLO

Damga Vergisine Tabi Kağıtlar

 

 

I. Akitlerle ilgili kağıtlar   
A. Belli parayı ihtiva eden kağıtlar: 
1.Mukavelenameler,  taahhütnameler ve temliknameler 

(Binde 9,48)

2. Kira mukavelenameleri (Mukavele süresine görekira bedeli üzerinden)

(Binde 1,89)

3. Kefalet, teminat ve rehin senetleri 

(Binde 9,48)

4. Tahkimnameler ve sulhnameler 

(Binde 9,48)

5. Fesihnameler (Belli parayı ihtiva eden birkağıda taalluk edenler dahil)

 

(Binde 1,89)

6. (Değişik: 5766/10-b md.) (Yürürlük: 6/6/2008) Karayolları Trafik Kanunu uyarınca kayıt ve tescil edilmiş

ikinci el araçların satış ve devrine ilişkin sözleşmeler

(Binde 1,89)

B. Belli parayı ihtiva etmeyen kağıtlar: 
1. Tahkimnameler 

(39,65 TL)

2. Sulhnameler 

(39,65 TL)

3.Turizm işletmeleri ile seyahat acentelerininaralarında düzenledikleri kontenjan sözleşmeleri

(Belli parayı ihtiva edenler dahil)

 

(222,40 TL)

II. Kararlar ve mazbatalar 
1. Meclislerden, resmi heyetlerden ve idari davalarla ilgiliolmayarak Danıştaydan verilen mazbata, ilam ve kararlarla

hakem kararları:

 

 a) Belli parayı ihtiva edenler 

(Binde 9,48)

 b) Belli parayı ihtiva etmeyenler 

(39,65 TL)

2. (Değişik : 5766/10-c md.) (Yürürlük : 6/6/2008)İhale Kanunlarına tabi olan veya olmayan resmi daire ve

kamu tüzel kişiliğini haiz kurumların her türlü ihale kararları

 

(Binde 5,69)

 III. Ticari işlemlerde kullanılan kağıtlar

 

1. Ticari ve mütedavil senetler:
a) Emtia senetleri: 
    aa) Makbuz senedi (Resepise)

(13,95 TL)

    ab) Rehin senedi (Varant)

(8,25 TL)

    ac) İyda senedi

(1,55 TL)

    ad) Taşıma senedi

(0,65 TL)

b) Konşimentolar

(8,25 TL)

c) Deniz ödüncü senedi

(Binde 9,48)

d) İpotekli borç senedi, irat senedi

(Binde 9,48)

2. Ticari belgeler:

 

a) Menşe ve Mahreç şahadetnameleri

(13,95 TL)

b) Resmi  dairelere ve bankalara ibraz edilen

bilançolar ve işletme hesabı özetleri:

 

 

    ba) Bilançolar      (30,60 TL)
    bb) Gelir tabloları

(14,85 TL)

    bc) İşletme hesabı özetleri

(14,85 TL)

c) Barnameler

(1,55 TL)

d) Tasdikli manifesto nüshaları

(6,20 TL)

e) Ordinolar

(0,65 TL)

f) Gümrük idarelerine verilen özet beyan formları

(6,20 TL)

  

 

 

IV. Makbuzlar ve diğer kağıtlar

 

1. Makbuzlar: 
a) Resmi daireler tarafından yapılan mal ve hizmetalımlarına ilişkin ödemeler (avans olarak yapılanlar dahil)

nedeniyle, kişiler tarafından resmi dairelere verilen ve

belli parayı ihtiva eden makbuz ve ibra senetleri ile bu

ödemelerin resmi daireler nam ve hesabına, kişiler adına

açılmış veya açılacak hesaplara nakledilmesini veya

emir ve havalelerine tediyesini temin eden kağıtlar

(Binde 9,48)

b) Maaş, ücret, gündelik, huzur hakkı, aidat, ihtisas zammı,ikramiye, yemek ve mesken bedeli, harcırah, tazminat ve

benzeri her ne adla olursa olsun hizmet karşılığı alınan

paralar (Ek: 5766/10-ç md.) (Yürürlük: 6/6/2008) (avans olarak

ödenenler dahil) için verilen makbuzlar ile bu paraların nakden

ödenmeyerek kişiler adına açılmış veya açılacak cari

hesaplara nakledildiği veya emir ve havalelerine tediye

olunduğu takdirde nakli veya tediyeyi temin eden kağıtlar

 

(Binde 7,59)

c) Ödünç alınan paralar için verilen makbuzlar veya bumahiyetteki senetler

 

(Binde 7,59)

d) İcra dairelerince resmi daireler namına şahıslara ödenenparalar için düzenlenen makbuzlar

 

(Binde 7,59)

2. Beyannameler (Bu beyannamelerin sadece bir nüshasıvergiye tabidir):

 

a) Yabancı memleketlerden gelen posta gönderileriningümrüklenmesi için postanelerce gümrüklere verilen

liste beyannamelerde yazılı her gönderi maddesi için

 

(0,65 TL)

b) Vergi beyannameleri: 
    ba) Yıllık gelir vergisi beyannameleri 

(39,65 TL)

    bb)  Kurumlar vergisi beyannameleri 

(53,00 TL)

    bc)  Katma değer vergisi beyannameleri 

(26,25 TL)

    bd) Muhtasar beyannameler 

(26,25 TL)

    be) Diğer vergi beyannameleri (damga vergisibeyannameleri hariç)

(26,25 TL)

c) Gümrük idarelerine verilen beyannameler 

(53,00 TL)

d) Belediye ve il özel idarelerine verilen beyannameler 

(19,55 TL)

e) Sosyal güvenlik kurumlarına verilen sigortaprim bildirgeleri

 

(19,55 TL)

f) (Ek:5838/15 md.)(Yürürlük: 28/2/2009) Elektronikortamda birlikte verilen muhtasar beyanname ve sigorta

prim bildirgesinden  sadece muhtasar beyanname için

(31,15 TL)

3. Tabloda yazılı kağıtlardan aslı 1,00 Türk Lirasındanfazla maktu ve nispi vergiye tabi olanların resmi dairelere

ibraz edilecek özet, suret ve tercümeleri.

(0,65 TL)

bilgiliantet 2

Cevapla

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar işaretlenmelidir *

*