Sirküler 2013-4 Kısa Vadeli Sigorta Prim Oranları Sabitlenmiştir

biligiliantet 1

SİRKÜLER         :  2013/4

KONU               :  Kısa Vadeli Sigorta Prim Oranları Sabitlenmiştir

 

Bilindiği üzere 5510 sayılı Kanun’un 81 inci maddesine göre kısa vadeli sigorta kolları prim oranı %1 ila %6,5 arasında değişiklik göstermekteydi.
19/01/2013 tarihli ve 28533 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 6385 sayılı “Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun”un 9 uncu maddesi ile 5510 sayılı Kanunun Prim oranları ve Devlet katkısı başlıklı 81 inci maddesi değiştirilerek bu oran % 2 olarak sabitlenmiştir.

1 Eylül 2013 tarihinden geçerli olacak söz konusu bent aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

Yürürlükteki düzenleme Yeni düzenleme (1 Eylül 2013 tarihinden itibaren)
c) Kısa vadeli sigorta kolları prim oranı, yapılan işin iş kazası ve meslek hastalığı bakımından gösterdiği tehlikenin ağırlığına göre % 1 ila % 6,5 oranları arasında olmak üzere, 83 üncü maddeye göre Kurumca belirlenir. Bu primin tamamını işveren öder. “c) Kısa vadeli sigorta kolları prim oranı, sigortalının prime esas kazancının %2’sidir. Bu primin tamamını işveren öder. Bu oranı %1,5 oranına düşürmeye ya da %2,5 oranına artırmaya Bakanlar Kurulu yetkilidir.”

 

Ayrıca yapılan bu düzenlemeye paralel olarak, 5510 sayılı Kanunun “Kısa vadeli sigorta kolları prim tarifesi ve işkollarının ve işlerin tehlike sınıf ve derecelerinin belirlenmesi” başlıklı 83 üncü ve “Tehlike sınıf ve derecelerini etkileyebilecek değişiklikler” başlıklı 84 üncü maddesi yine aynı tarihten geçerli olmak üzere yürürlükten kaldırılmıştır.

Yapılan düzenleme hem 4/a kapsamında sigortalı çalıştıran işverenler hem de 4/b kapsamındaki sigortalılar için geçerlidir.

Bu değişiklikle Türkiye genelinde tek işyeri sicil numarası uygulamasının önündeki engeller kaldırılmıştır.

 

Saygılarımızla…

bilgiliantet 2

Cevapla

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar işaretlenmelidir *

*