Sirküler 2013/8 6495 Sayılı Yasa İle Taşınmazların Finansal Kiralama Kapsamında Satılıp Geri Kiralanması KDV ve Kurumlar Vergisinden İstisna Edilmiştir.

biligiliantet 1

SİRKÜLER         :  2013/8

KONU               :  6495 Sayılı Yasa İle Taşınmazların Finansal Kiralama Kapsamında Satılıp Geri Kiralanmas

                                   KDV ve Kurumlar Vergisinden İstisna Edilmiştir.

 

2 Ağustos 2013 tarih ve 28726 sayılı resmi gazedete yayımlanarak yürürlüğe giren 6495 sayılı “Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun” ile finansal kiralama mevzuatı kapsamında gerçekleştirilen satıp geri kiralama işlemlerinde katma değer vergisi ve kurumlar vergisi istisnasına ilişkin düzenlemeler sirkülerimizin konusunu oluşturmaktadır. Buna göre söz konusu sat geri kirala yöntemine ilişkin getirilen istisnalar aşağıdaki gibidir;

KATMA DEĞER VERGİSİ İSTİSNASI

Sat geri kirala işlemlerine katma değer vergisi istisnası getiren 6495 sayılı Kanun’un 29. maddesi ile Katma Değer Vergisi Kanunu’nun 17. maddesinin dördüncü fıkrasına eklenen (y) bendi aşağıdaki gibidir;

“y) 21/11/2012 tarihli ve 6361 sayılı Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketleri Kanunu kapsamında; finansal kiralama şirketlerince bizzat kiracıdan satın alınıp geriye kiralanan taşınmazlara uygulanmak üzere ve kiralamaya konu taşınmazın mülkiyetinin sözleşme süresi sonunda kiracıya devredilecek olması koşulu ile kiralanmaya konu taşınmazların kiralayana satılması, satan kişilere kiralanması ve devri.”

Buna göre finansal kiralama şirketlerinin bizzat kiracıdan satın alıp geriye kiraladığı taşınmazların mülkiyetinin sözleşme süresi sonunda kiracıya devredilecek olması koşuluyla kiralayana satılması, satan kişilere kiralanması ve devri işlemleri katma değer vergisinden istisna olacaktır.

KURUMLAR VERGİSİ İSTİSNASI

6495 sayılı kanunun 42. maddesi ile Kurumlar Vergisi Kanunu’nun 5. maddesinin birinci fıkrasının (e) bendinin birinci paragrafındaki parantez içi hükmü değiştirilerek, satıp geri kiralama işlemlerine kurumlar vergisi istisnası getirilmektedir.

Eski Düzenleme Yeni Düzenleme
Taşınmazların kaynak kuruluşlarca kira sertifikası ihracı amacıyla varlık kiralama şirketlerine satışı ile bu varlıkların varlık kiralama şirketlerince taşınmazın devralındığı kuruma satışından doğan kazançlar için bu oran %100 olarak uygulanır ve bu taşınmazlar için en az iki tam yıl süreyle aktifte bulunma şartı aranmaz. Ancak, varlık kiralama şirketinden devralınan veya kaynak kuruluşça kira sözleşmesinden kaynaklanan yükümlülüklerin yerine getirilememesi hâli hariç olmak üzere, varlık kiralama şirketi tarafından söz konusu taşınmazların üçüncü kişi veya kurumlara satılması durumunda, bu varlıkların kaynak kuruluşta varlık kiralama şirketine devirden önceki kayıtlı değeri ile anılan kurumlarda ayrılan toplam amortisman tutarı dikkate alınarak satışı gerçekleştiren kurum nezdinde vergilendirme yapılır. Taşınmazların; kaynak kuruluşlarca, kira sertifikası ihracı amacıyla varlık kiralama şirketlerine satışı ile 21/11/2012 tarihli ve 6361 sayılı Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketleri Kanunu kapsamında geri kiralama amacıyla ve sözleşme sonunda geri alınması şartıyla, finansal kiralama şirketlerine satışı ve varlık kiralama ile finansal kiralama şirketlerince taşınmazın devralındığı kuruma satışından doğan kazançlar için bu oran %100 olarak uygulanır ve bu taşınmazlar için en az iki tam yıl süreyle aktifte bulunma şartı aranmaz. Ancak söz konusu taşınmazların; kaynak kuruluş, kiracı veya sözleşmeden kaynaklanan yükümlülüklerin yerine getirilememesi hâli hariç olmak üzere, varlık kiralama veya finansal kiralama şirketi tarafından üçüncü kişi ve kurumlara satılması durumunda, bu taşınmazların kaynak kuruluşta veya kiracıdaki varlık kiralama veya finansal kiralama şirketine devirden önceki kayıtlı değeri ile anılan kurumlarda ayrılan toplam amortisman tutarı dikkate alınarak satışı gerçekleştiren kurum nezdinde vergilendirme yapılır.

Buna göre; Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketleri Kanunu kapsamında taşınmazların geri kiralama amacıyla ve sözleşme sonunda geri alınması şartıyla finansal kiralama şirketlerine satışı ile bu taşınmazların finansal kiralama şirketlerince tekrar devralındığı kuruma satışından doğan kazançların tamamı kurumlar vergisinden istisna olacak ve bu taşınmazlar için en az iki tam yıl aktifte bulunma şartı aranmayacaktır.

Bilindiği üzere 6361 sayılı Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketleri Kanunu’un 37 inci maddesi ile  Finansal kiralama sözleşmeleri ve bu sözleşmelerin devrine ve tadiline ilişkin kâğıtlar ile bunların teminatı amacıyla düzenlenen kâğıtlar damga vergisinden, bu kâğıtlarla ilgili yapılacak işlemler harçtan müstesna edilmiştir. Aynı zamanda satıp geri kiralama yöntemi ile yapılan kiralama sözleşmeleri kapsamında kiralanan taşınmazların sözleşme süresi sonunda kiracı adına tapuya tescili de tapu harcından müstesnadır.  Yani  ilk  etapta  kiracı  tarafından  satış  dolayısıyla  harç  ödenecek olmakla  beraber,  kiracının  mülkü  geri  alımında  tapu  harcı  ödenmeyecektir.

Genel olarak gayrimenkullerin devir ve iktisabında devir eden ve devir alan için ayrı ayrı Binde 20 oranında harç alınmakta fakat satıp geri kiralama  yöntemi  ile  gerçekleştirilen  kiralama  sözleşmeleri  kapsamında  kiracı  tarafından sözleşme  süresi  sonunda  geri  alınmak  kaydıyla  kiralanan  taşınmazların  kiralayana  satışı sırasında devredenden Binde 4,55 oranında harç alınmaktadır.

Buna göre sat geri al yöntemi için finansal kiralama kapsamında düzenlenen sözleşmeler ile tapuda yapılan ikinci devir damga vergisi ve harçtan istisna olacaktır.

Saygılarımızla…

 

14.08.2013

 

Cevapla

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar işaretlenmelidir *

*