Sirküler 2013/9 E-Fatura Uygulamasına Tabi Olan Mükelleflerin 1 Eylül 2013 Tarihine Kadar Gelir İdaresine Yazılı veya Elektronik Ortamda Başvuru Yapması Gerekmektedir.

biligiliantet 1

SİRKÜLER         :  2013/9

KONU               :  E-Fatura Uygulamasına Tabi Olan Mükelleflerin 1 Eylül 2013 Tarihine Kadar Gelir

                                 İdaresine Yazılı veya Elektronik Ortamda Başvuru Yapması Gerekmektedir.

Bilindiği üzere, 421 Sıra Numaralı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği kapsamında;

  • 04.12.2003 tarihli ve 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanunu kapsamında madeni yağ lisansına sahip olanlar (Listeye ulaşmak için tıklayınız) ile bunlardan 2011 takvim yılında mal alan mükelleflerden 31.12.2011 tarihi itibariyle asgari 25 Milyon TL brüt satış hasılatına (ciro) sahip olanlar ile,
  •  06.06.2002 tarihli ve 4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanunu’na ekli (III) sayılı listedeki malları imal, inşa veya ithal edenler (Listeye ulaşmak için tıklayınız) ile bunlardan 2011 takvim yılında mal alan mükelleflerden 31.12.2011 tarihi itibariyle asgari 10 Milyon TL brüt satış hasılatına (ciro) sahip olanlar,

01 Eylül 2013 tarihine kadar Gelir İdaresi Başkanlığı’na başvurmak ve 31 Aralık 2013 tarihine kadar e-Fatura uygulamasına geçmek zorundadır.

Söz konusu mükelleflerden 2011 takvim yılı içinde mal alışı yapanlar, satın aldıkları malın türüne, fiyatına, miktarına veya herhangi bir özelliğine bakılmaksızın 2011 yılı gelir tablolarındaki brüt satış hasılatı rakamları esas alınarak elektronik fatura uygulamasına dahil olacaklardır.

CEZAİ MÜEYYİDE

Getirilen zorunluluklara uymayan mükellefler hakkında, Vergi Usul Kanununun ceza hükümleri uygulanacağını göz önünde bulundurmak gerekmektedir. Buna göre; E-fatura uygulamasına dâhil olma zorunluluğu getirilen mükellefler elektronik fatura uygulamasına kayıtlı olan diğer mükelleflere kâğıt ortamında fatura düzenleyemezler; düzenlemeleri halinde kâğıt ortamında düzenlenen bu faturalar hiç düzenlenmemiş sayılır ve Vergi Usul Kanunu’nun 353 üncü maddesi uyarınca, 190 TL’den az olmamak üzere, düzenlenmediği kabul edilen fatura tutarının %10’u oranında özel usulsüzlük cezası kesilir. Bu nedenden dolayı kesilecek özel usulsüzlük cezasının toplamı her bir tespit için 9.400 TL’yi, bir takvim yılı içinde ise 94.000 TL’yi aşamaz. Ayrıca e-fatura uygulaması kapsamında, e-fatura alması gerekirken kâğıt fatura kabul eden mükelleflerin, ilgili vergi mevzuatı hükümleri çerçevesinde bahse konu KDV’yi indirim konusu yapamayacakları ve kâğıt faturada yer alan tutarı gider yazamayacakları tabiidir.

BAŞVURU ŞEKİLLERİ

Başlangıçta sadece yazılı olarak başvuru kabul edilmekteyken Gelir İdaresi Başkanlığı, 1 Eylül 2013 tarihine yaklaştığımız bugünlerde, mükelleflerin e-fatura uygulamasına başvurularını hızlıca yapmalarına olanak sağlayacak “Elektronik Başvuru” sistemini hizmete açmıştır. Buna göre iki başvuru yöntemine ilişkin süreç aşağıdaki gibidir;

Yazılı Başvuru

Uygulama kapsamındaki mükelleflerin yerine getirmeleri gereken işlemler sırası ile şu şekildedir;

a) http://www.efatura.gov.tr/ internet adresinde yer alan “e-fatura Uygulaması Başvuru Formu ve Taahhütnamesi” doldurularak yetkili kişi veya kişiler tarafından imzalanacaktır,

b) Tüzel kişi mükellefler için “Elektronik Mali Mühür Sertifika Sahibi Taahhütnamesi” doldurularak yetkili kişi veya kişiler tarafından imzalanacaktır,

c) Gerçek kişi mükelleflerin 15.1.2004 tarihli ve 5070 sayılı Elektronik İmza Kanunu hükümleri çerçevesinde üretilen nitelikli elektronik sertifikaya sahip olmaları.

Uygulamadan yararlanmak isteyen mükellefler aşağıda yer alan belgeler ile Gelir İdaresi Başkanlığı’na yazılı olarak başvuruda bulunacaktır.

a) “e-Fatura Uygulaması Başvuru Formu ve Taahhütnamesi” nin imzalı aslı,

b) Tüzel kişi mükellefler tarafından “Elektronik Mali Mühür Sertifika Sahibi Taahhütnamesi” nin imzalı aslı,

c) Şirket kuruluş sözleşmesi Ticaret Sicil Gazetesinde 1.10.2003 tarihinden önce yayımlanmış ise ilgili ticaret sicil gazetesinin noter onaylı örneği veya aslının getirilmesi halinde Başkanlıkça onaylanmak üzere fotokopisi, (Sonradan unvan değişikliği yapılması halinde en son unvanın ilan edildiği ticaret sicil gazetesinin noter onaylı örneği veya aslının getirilmesi halinde Başkanlıkça onaylanmak üzere fotokopisi.)

d) Başvuru formuna tüzel kişi mükelleflerin adına imza atan kişi veya kişilerin yetkili olduğunu gösteren noter onaylı imza sirküleri örneği veya aslının getirilmesi halinde Başkanlıkça onaylanmak üzere fotokopisi.

Online Başvuru

Gelir İdaresi Başkanlığı, 1 Eylül 2013 tarihine yaklaştığımız bugünlerde, mükelleflerin e-fatura uygulamasına başvurularını hızlıca yapmalarına olanak sağlayacak “Elektronik Başvuru” sistemini hizmete açmıştır. Bu başvuru şeklinde elektronik mühür bulunup bulunmamasına göre gönderilmesi gereken evraklar bakımından farklılıklar mevcuttur.

Buna göre elektronik mührü olmayanlar başvuru tamamlandıktan sonra pdf formatında oluşan formun çıktısını alacaklar ve ıslak imzalı olarak Tubitak’a göndreceklerdir.

Elektronik mühürü olanların ise herhangibir evrak göndermelerine gerek bulunmamaktadır.

Her iki yöntemde de mükelleflerin başvuru sorumluluğu ortadan kalkmış bulunacaktır.

 

Saygılarımızla…

14.08.2013

Cevapla

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar işaretlenmelidir *

*