Sirküler 2014/13 6552 sayılı kanun kapsamında; ltd şirketlerde şirket ortaklarının, AŞ’lerde ise Yönetim kurulu üyelerinin değişiklikleri hakkında SGK bildirimi yapılmaması durumunda kesilecek cezalar af kapsamına alınmıştır.

SİRKÜLER         : 2014/13                                                                       İst.03.12.2014 

KONU                 : 6552 sayılı kanun kapsamında;  ltd şirketlerde şirket ortaklarının, AŞ’lerde ise Yönetim kurulu üyelerinin değişiklikleri hakkında SGK bildirim yapılmaması durumunda kesilecek cezalar af kapsamına alınmıştır.

Limited şirketlerde şirket ortaklarının, Anonim Şirketlerde ise Yönetim kurulu üyelerinin değişikliklerinin SGK bildirilmesi hakkında:

 Bilindiği üzere; 11/09/2014 tarihli ve 29116 mükerrer sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 6552 sayılı Kanun ile İş Kanununun bazı kanun ve kanun hükmünde kararnamelerde değişiklikler yapılmış ve bazı alacakların yeniden yapılandırılmasına imkan sağlanmıştır. Söz konusu Kanunun yayımı tarihinde yürürlüğe giren 61 inci maddesi ile 5510 sayılı Kanuna Geçici 57 inci madde eklenmiştir.

5510 sayılı Kanunun geçici 57 nci maddesinin birinci fıkrası gereği,

Şirket tüzel kişilikleri tarafından ortaklar ve/veya yönetim kurulu üyesi ortaklar için verilmesi gereken kağıt formatlı işe giriş ve işten çıkış bildirgelerinin 11/12/2014 tarihine kadar verilmesi halinde ilgili bildirgeler kanuni süresinde verilmiş sayılacak ve idari para cezası uygulanmayacaktır.

Bu yükümlülükler için daha önce uygulanan ve ödemesi yapılmayan idari para cezaları, kesinleşip kesinleşmediğine bakılmaksızın terkin edilecektir. İdari para cezaları tahsil edilmiş ise iade veya mahsup edilmeyecektir.

Buna göre, sigortalılıklarının başlangıcına ve sonlandırılmasına ilişkin;

1-Anonim şirketlerin yönetim kurulu üyesi olan ortakları ile ilgili şirket yetkilileri,

2-Limited şirket ortakları ile ilgili şirket yetkilileri,

Sigortalılığın başlangıcı ve sonlandırılmasına ilişkin bildirim yükümlülüğünü, 5510 sayılı Kanunun geçici 57 nci madde uyarınca 11/12/2014 (dahil) tarihine kadar yerine getirmeleri halinde bildirim yükümlülükleri kanuni süresinde yerine getirilmiş sayılarak sonucunda idari para cezası uygulanmayacaktır.

Sosyal Sigorta İşlemleri Yönetmeliğinin 11 inci maddesine göre “Anonim şirketlerin yönetim kurulu üyesi olan ortaklarının sigortalılıkları, yönetim kurulu üyeliğine seçildikleri tarihte başlar ve bu tarih şirket yetkililerince…, Limited şirket ve sermayesi paylara bölünmüş komandit şirketlerin komandite ortaklarından hisse devri alan yeni ortaklarının sigortalılıkları, ortaklar kurulunca devrin yapılmasına karar verildiği tarihte başlar ve bu tarih ortaklar kurulu kararının, hisse devrine ilişkin tanzim edilen noter devir sözleşmesinin, devrin yapıldığının işlendiği pay defterinin birer sureti veya devir ticaret sicil memurluğunca tescil edilmiş ise ticaret sicil gazetesinde ilan edildiği nüshasının ibraz edilmesi kaydıyla şirket yetkililerince”  15 gün içinde SGK’ya  bildirilir (SSİY, m.11/(4).c-2 ve c-4)

Sosyal Sigorta İşlemleri Yönetmeliğinin 14 üncü maddesine göre, “Anonim şirketlerin yönetim kurulu üyesi olan ortaklarının sigortalılıkları bu görevlerinin bittiği tarihte sona erer ve bu tarih şirket yetkililerince…” 10 gün içinde SGK’ya bildirilir (SSİY, m.14/(2).ç-2). “Limited şirket, sermayesi paylara bölünmüş komandit şirketlerin komandite ortaklarının sigortalılıkları hisse devrine ilişkin alınan ortaklar kurulu kararı ile hissenin devrine ilişkin tanzim edilen noter devir sözleşmesinin ve devrin pay defterine işlendiği sayfanın birer suretlerinin birlikte ibraz edilmesi veya hisse devri ticaret sicil memurluğuna tescil edilmiş ise ticaret sicil gazetesinde ilan edildiği nüshasının ibraz edilmesi kaydıyla ortaklar kurulu karar tarihi itibarıyla sona erer ve bu tarih, sigortalılar ve şirket yetkililerince” 10 gün içinde SGK’ya bildirilir. (SSİY, m.14/(2).ç-3)

Anonim şirketin yönetim kuruluna seçilen ortaklar ve/veya Limited şirket ortakları için 15 gün içinde kağıt formatlı işe giriş bildirgesinin verilmemesi veya anonim şirket yönetim kurulundan ayrılan ortaklar ile hissesinin tamamını bir başkasına devreden Limited şirket ortakları için 10 gün içinde kağıt formatlı işten çıkış bildirgesinin verilmemesi halinde,  verilmesi gerekli olan her bir bildirge için şirket tüzel kişiliğine bir asgari ücret tutarında idari para cezası uygulanmaktadır.

Buna göre, sigortalılıklarının başlangıcına ve sonlandırılmasına ilişkin;

1-Anonim şirketlerin yönetim kurulu üyesi olan ortakları ile ilgili şirket yetkilileri,

2-Limited şirket ortakları ile ilgili şirket yetkilileri,

Sigortalılığın başlangıcı ve sonlandırılmasına ilişkin bildirim yükümlülüğünü, 5510 sayılı Kanunun geçici 57 nci madde uyarınca 11/12/2014 (dahil) tarihine kadar yerine getirmeleri halinde bildirim yükümlülükleri kanuni süresinde yerine getirilmiş sayılarak sonucunda idari para cezası uygulanmayacaktır.

5510 sayılı Kanunun geçici 57 nci madde uyarınca, örnekteki şirket tüzel kişiliği, ortakları adına daha önce vermesi gereken işe giriş ve işten çıkış bildirgesini 11/12/2014 tarihine kadar vermesi koşuluyla bildirgeyi süresinde vermiş sayılacak ve şirkete idari para cezası uygulanmayacaktır.

Limited şirket ortağının/anonim şirketin yönetim kuruluna seçilen ortağının, emekli olması veya bir başka işyerinde 4/a kapsamında sigortalı olması ya da aynı zamanda bir başka şirkete de ortak/ yönetim kurulu üyesi olması, bildirge verme yükümlülüğünü ortadan kaldırmayacaktır.

Bu nedenle şirket yetkililerinin/bildirim hazırlamakla yükümlü olan yetkililerin, kağıt formatındaki bildirge verme yükümlülüğünü (01.10.2008’den sonraki tüm giriş ve çıkışları için) 11/12/2014 tarihine kadar yerine getirmeleri, işverenlerinin ilerleyen dönemlerde idari para cezalarıyla karşı karşıya kalmamaları açısından önem arz etmektedir.

Ayrıca 30/4/2014 tarihine kadar olan değişiklikler bu kanun kapsamındadır.

1-1/10/2008 DEN SONRA Kİ TARİHTE OLAN LTD ŞİRKETLERDE ORTAK DEĞİŞİKLİKLERİNİ, AŞ. LER DE İSE YÖNETİM KURULU ÜYELERİ DEĞİŞİKLİKLERİNİ ŞİRKET SGK KURUMUNA BİLDİRMEDİ İSE EKTEKİ İŞE GİRİŞ ÇIKIŞ BİLDİRGELERİ  İLE DİLEKÇE EKİN DE BİLDİRECEKTİR. BU BİLDİRGELERE EK OLARAK İSE BU DEĞİŞİKLİKLERİN TESCİL EDİLDİĞİ TİCARET SİCİL GAZETESİNİ DE EKLEYECEKLERDİR. Ayrıca SGK ile yapılan görüşme de Ortak değişikliklerinde Ortakların Nüfus Cüzdanı fotokopilerininde dilekçe ekinde eklenmesi istenilmektedir.

2-SON BAŞVURU TARİHİ 11/12/2014 TARİHİDİR.

3-30/4/2014 TARİHİNE KADAR OLAN DEĞİŞİKLİKLER AF KAPSAMINDADIR.

4-BİLDİRİLMEMESİ DURUMUNDA İSE HER BİLDİRİM İÇİN BİR ASGARİ ÜCRET TUTARINDA CEZA UYGULANACAKTIR.

5-İADELİ TAAHHÜTLÜ OLARAK YOLLANABİLİR.

6-ŞİRKET ORTAĞININ VEYA YÖNETİM KURULU ÜYESİNİN EMEKLİ OLMASI BİLDİRİME ENGEL DEĞİLDİR.

7-DEĞİŞİKLİKLERİ DAHA ÖNCE BİLDİRENLER (DİLEKÇE İLE TİCARET SİCİL GAZATESİNİ VEYA KARARI YOLLAYANLAR ) İSE İŞE GİRİŞ VE ÇIKIŞ BİLDİRGESİNİ GÖNDERMEYENLER  İÇİN 11/12/2014 TARİHİNE KADAR İŞE GİRİŞ/ÇIKIŞ BİLDİRGESİNİ GÖNDERECEKLERDİR.

Yukarıda açıklandığı şekilde bildirim yapması gerekenlerin en son 11 ARALIK 2014 tarihine kadar (ileride cezalı duruma düşmemeleri için ) yapmaları gerekmektedir.        

Şirketlerimize ve ilgililerine önemle duyurulur.

 

                                                                                                                             BİLGİLİ BAĞIMSIZ DENETİM VE YMM LTD ŞTİ                      

 

 

 

Cevapla

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar işaretlenmelidir *

*