Sirküler 2014/14 Yevmiye Defterinin Tasdiksiz Arka Sayfalarına Kayıt Yapılması

SİRKÜLER   : 2014/14                                                                                 İst,18.12.2014

KONU            :Yevmiye Defterinin Tasdiksiz Arka Sayfalarına Kayıt Yapılması.

İlgili yılda kullanılmak üzere tasdik ettirilen yevmiye defteri işlemlerin fazlalığı vb. nedenlerle yıl içerisinde dolabilmektedir. Bu durumda yeni defter tasdik ettirilmesi gerekmektedir. Uygulamada, bu durumda bulunan mükelleflerin yeni defter tasdik ettirmeyerek kayıtlarını dolan yevmiye defterinin arka yüzlerine yapmaları olayına sıkça rastlanılmaktadır.

VUK’un 225. maddesinin (b) bendinde, müteharrik yapraklı yevmiye defteri kullanan müesseselerin bir yıl içinde kullanacaklarını tahmin ettikleri sayıda yaprağı tasdik ettirecekleri, tasdikli yapraklar bittiği takdirde yeni yaprakları kullanmadan önce tasdike arz edecekleri; bunların sayfa numaralarının tasdikli yaprakların sayfa numaralarını takiben teselsül ettirileceği hüküm altına alınmıştır.

Bu hüküm uyarınca mükelleflerin işlemlerini yasal olarak tutmak zorunda oldukları defterlerine VUK’un 219. maddesinde belirtilen sürelerde intikal ettirmeleri gerekir. Kayıtların yapıldığı defterler anılan Kanun’un 182 ve izleyen maddelerinde belirtilmiştir. Dolayısıyla, işlemlerin yevmiye defterleri sayfalarının tasdikli ön yüzlerine yapılması gerekir. Bu nedenle, yevmiye defterlerinin sayfalarının arka yüzlerine yapılan kayıtların kanuni deftere yapılmış kayıt olarak değerlendirilmesi mümkün değildir. Bu şekilde işlem yapan mükelleflerin dönem vergi matrahının VUK’un 30. maddesine göre re’sen takdir edilmesi gerekmektedir. Maliye idaresinin görüşü bu yöndedir.

Danıştay 7. Dairesi’nin 21.01.2002 tarih ve E.2001/4619, K.2002/167 sayılı kararında;

“Yevmiye defterinin tasdiksiz arka sayfalarına yapılan kayıtların yasal defterlere yapılmış kayıt olarak kabulü mümkün olmadığından, mal alış ve gider faturalarında yer alan KDV’lerin KDV Kanununun 29 ve 34. maddelerine göre indirilmesinin mümkün olmadığı”,

“Yevmiye defterinin tasdiksiz kısımlarının yasal defter, bu kısma yapılan kayıtların da yasal deftere kayıt olarak kabulüne olanak bulunmadığından, bu kayıtlarda yer alan KDV’ler indirim konusu yapılamayacağı”

İfade edilmektedir.

Mükelleflerin zor durumda kalmamaları için, 2014 yılında kullandıkları yasal defterlerinin sayfalarının yetip yetmeyeceğini kontrol etmeleri, yetmeyenler için yıl içinde yeni defter tasdikini yaptırmaları. Bundan sonra tasdikini yaptıracakları defter sayfalarının kayıtlara yetecek ölçüde yapılmasına dikkat etmeleri gerekir.

 

Saygılarımızla..

 

BİLGİLİ  DENETİM VE YMM LTD ŞTİ

 

 

Cevapla

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar işaretlenmelidir *

*