SİRKÜLER-2016 Yılı Prime Esas Kazançlar İle 2016 Yılında Yasa Gereği Uygulanacak Asgari Ücret Desteği

Sirküler               : 2016/03

Sirküler Tarih  : 18.02.2016

Konu                     : 2016 Yılı Prime Esas Kazançlar İle 2016 Yılında Yasa Gereği Uygulanacak Asgari Ücret Desteği

  1. 01.2016 – 31.12.2016 tarihleri arasında uygulanacak asgari ücret günlük 54,90-TL aylık 1.647,00-TL olarak tespit edilmiştir.
  1. Sigorta primine esas tavan ücreti ise günlük 356,85-TL, aylık ise 10.705,50-TL olmuştur. Prime esas kazançların alt ve üst sınırları ile ilgili geniş bilgi 28.01.2016 tarih ve 2016-3 sayılı genelge ile yayınlanmıştır.
  1. 2016 yılı kıdem tazminatı tavanı ise 4.092,53-TL’dir.
  1. 01.2015 tarihinde resmi gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren 6661 sayılı kanuna 01.01.2016 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere, 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununa geçici 68. Madde eklenmiştir.

Bu maddeye istinaden;

a.) 2015 yılının aynı ayına ilişkin kuruma verilen aylık prim ve hizmet belgelerinde prime esas günlük kazanç 85-TL, (aylık 2.550,00-TL) ve altında bildirilen sigortalıların toplam prim ödeme gün sayısını geçmemek üzere 2016 yılında cari aya ilişkin verilen aylık prim ve hizmet belgelerinde bildirilen sigortalıların toplam prim ödeme gün sayısının 3.33-TL ile çarpım sonucu bulunan tutar, işverenlerin kuruma ödeyecekleri prim tutarından indirilerek kurumca tahsil edilecektir. 2016/Ocak ayı uygulaması 29.02.2016 tarihinden sonra yapılacaktır. ( 2016 Ocak ayı primlerinin ödemesi için Kanunun belirlediği son tarih 29.02.2016’dır.)

b.) 2016 yılında ilk defa kanun kapsamına alınan işyerlerinde 01.01.2016-31.12.2016 devresinde her ay çalıştırılan işçilerin toplam prim ödeme gün sayısının 3.33-TL ile çarpımı sonucu bulunacak tutar, o ay kuruma ödenecek prim tutarından mahsup edilerek ödenecektir.

c.) 2016 yılına ilişki aylara ait, aylık prim ve hizmet belgelerini SGK’ ya yasal süre içinde vermesi, Sigorta primlerini yasal süre içinde ödemesi, sigortasız işçi çalıştırmaması, sahte sigorta bildirimi yapmaması, SGK’ ya prim idari para cezası ve gecikme zammı bulunmaması halinde işverenler bu destekten yararlandırılacaktır. Yukarı şartları yerine getirmeyen işverenler ise teşvikten yararlanamazlar.(Borçlarını taksitlendiren işverenler teşvikten yararlanırlar)

d.) Yeni düzenleme ile 2016 yılında çalıştırılan tüm işçiler bu destekten yararlanacaktır. Ancak mevcut bir işletmenin kapatılarak değişik ad ve unvan da işyeri açılması, yönetim ve kontrolü elinde bulunduracak şekilde ortak ilişki içindeki işyerlerinde çalışanların kaydırılması, şahıs işyerlerinde işletme sahipliğini değiştirilmesi gibi hallerde destekten yararlandırılmaz. Tespit edilmesi halinde verilen teşvikler gecikme cezası ve faiziyle geri alınır.

e.) Uygulamada bir önceki yılın aynı ayına ilişkin olarak aylık prim ve hizmet belgesi verilmemiş olması halinde bildirim yapılmış takip eden ilk aya ilişkin aylık prim ve hizmet belgesindeki bildirimler esas alınır. (Örnek, 2016/Şubat ayı için 2015 yılı Şubat ayı bildirimleri esas alınacak olmasına rağmen 2015/Şubat ayı Aylık Prim ve Hizmet belgesi verilmemiş ise 2015/Mart ayı belgesi verilmiş ise bu ay bildirgesi esas alınır.)

f.) Bu destekle 5510 Sayılı kanunun 4.maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi kapsamında haklarında uzun vadeli sigorta kolları hükümleri uygulanan sigortalılar çalıştıran özel sektör işverenleri ile 5018 sayılı yasaya göre kadro ve pozisyon bakımından 4-a kapsamında olanlar yararlanabilirler.

Asgari ücret desteği ile ilgili 10.02.2016 tarih 2016-4 sayılı genelge yayınlanmış olup, yapılacak uygulamalarla ilgili örnekler, genelgede gösterilmiştir.

Asgari ücret desteğinden yararlanmak için işverenlerin başvuru şartı aranmayacak, genelgede belirtilen şartları taşıyan işverenler, bu kanun hükmünden yararlanacaktır.
Bilgilerinize sunulur.

Saygılarımızla;

BİLGİLİ DENETİM VE YMM LTD ŞTi

Cevapla

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar işaretlenmelidir *

*