SİRKÜLER-2016 Yılında Tutulması Gereken Defterler Ve Tasdik Zamanları

SİRKÜLER : 2015/4

KONU : 2016 YILINDA TUTULMASI GEREKEN DEFTERLER VE TASDİK ZAMANLARI

A-GELİR VERGİSİ MÜKELLEFLERİ İÇİN;

1)-Bilanço Esasına Göre Tutulacak Defterler  (Gerçek Kişiler);

a)-Yevmiye Defteri

b)-Defteri Kebir

c)-Envanter Defteri
2)-Kollektif ve Komandit Şirketler;

a)-Yevmiye Defteri

b)-Defteri Kebir

c)-Envanter Defteri

d)-Genel Kurul Toplantı ve Müzakere Defteri (Ticari Defter Tebliği Madde -5/2)
3)-İşletme Esasına Göre Tutulacak Defter;

a)-İşletme Defteri

4)-Serbest Meslek Erbabının Tutacağı Defter;

a)-Serbest Meslek Kazanç Defteri

Tutulacak Diğer Defterler;

Tutulacak defterler yukarıda sayılanlar dışında 213 sayılı Vergi Usul Kanununu hükümlerine göre  faaliyetleri nedeniyle aşağıdaki defterler de tutulması gereken diğer defterler şunlardır:

– İmalat defteri,

– kombine imalatta imalat defteri,

– bitim işleri defteri,

– yabancı nakliyat kurumlarının hâsılat defteri,

– ambar defteri,

– çiftçi işletme defteri, tutulmak zorundadır.

B-KURUMLAR VERGİSİ MÜKELLEFLERİ İÇİN;

1- Anonim Şirketler ve Sermayesi Paylara Bölünmüş Komandit Şirketler :

 1. a) Yevmiye Defteri
 2. b) Defteri Kebir
 3. c) Envanter Defteri
 4. d) Yönetim Kurulu Karar Defteri
 5. e) Pay Defteri
 6. f) Genel Kurul Toplantı ve Müzakere Defteri

Mevcut durumda kullanılmakta olan, pay defteri ile genel kurul toplantı ve müzakere defteri yeterli yaprakları bulunmak kaydıyla ve bu Tebliğde belirtilen bilgilerden eksik olanların yazılması suretiyle açılış onayı yapılmaksızın kullanılmaya devam edilebilir. (Ticari defter tebliği Geçici Madde -3/1)

2-Limited Şirketler :

 1. a) Yevmiye Defteri
 2. b) Defteri Kebir
 3. c) Envanter Defteri
 4. d) Pay Defteri
 5. e) Genel Kurul Toplantı ve Müzakere Defteri

– Limited şirketlerde halen kullanılmakta olan ortaklar kurulu karar defterlerinde yeterli yaprakları bulunmak kaydıyla, genel kurul toplantı ve müzakere defteri olarak kullanılmaya devam olunabilir. (Ticari Defter Tebliği Geçici Madde -3/2)

– Mevcut durumda kullanılmakta olan, pay defteri ile genel kurul toplantı ve müzakere defteri yeterli yaprakları bulunmak kaydıyla ve bu Tebliğde belirtilen bilgilerden eksik olanların yazılması suretiyle açılış onayı yapılmaksızın kullanılmaya devam edilebilir. (Ticari defter tebliği Geçici Madde -3/1)

 

Limited şirket Müdürler Kurulu Defterinin tutulması zorunlu değildir. Bu defteri tutmak istemeyenler; Limited şirkette aldıkları kararları genel kurul toplantı ve müzakere defterine kaydetmek zorundadırlar. Limited şirketlerde müdür veya müdürler kurulunun şirket yönetimi ile ilgili olarak aldığı kararlar genel kurul toplantı ve müzakere defterine kaydedilebileceği gibi ayrı bir müdürler kurulu karar defteri de tutulabilir. Müdürler kurulu karar defterinin tutulması halinde açılış ve kapanış onayları dahil olmak üzere yönetim kurulu karar defterine ilişkin hükümler uygulanır. Kararların genel kurul toplantı ve müzakere defterine kaydedilmesi halinde Ticari Defterler Tebliğinin 10 uncu maddesinin ikinci fıkrasında belirtilen hususların yazılması zorunludur. Ayrı bir müdürler kurulu karar defteri tutulması halinde müdür veya müdürler kurulu kararları genel kurul toplantı ve müzakere defterine kaydedilemez.

3- Dernek ve Vakıfların İktisadi İşletmelerinin Tutacağı Defterler :

 1. a) Yevmiye Defteri
 2. b) Defteri Kebir
 3. c) Envanter Defteri (Ticari Defter Tebliği Md.5/4)

4- Kooperatiflerin Tutacağı Defterler :

1163 sayılı Kooperatifler Kanunu’na göre kurulan kooperatifler ile bunların üst kuruluşları aşağıdaki defterleri tutacaktır.

 1. a) Yevmiye Defteri
 2. a) Defter-i Kebir
 3. b) Envanter Defteri
 4. c) Genel Kurul Toplantı ve Müzakere Defteri
 5. d) Yönetim Kurulu Karar Defteri
 6. e) Pay Defteri

DEFTERLERİN TASDİK ZAMANI (VUK Md.221, TTK Md.64 )

 1. Öteden beri işe devam etmekte olanlar defterin kullanılacağı yıldan önce gelen son ayda (Normal hesap dönemleri için Aralık Ayı );
 2. Hesap dönemleri Maliye Bakanlığı tarafından tespit edilenler, defterin kullanılacağı hesap döneminden önce gelen son ayda;
 3. Yeniden işe başlayanlar, sınıf değiştirenler ve yeni bir mükellefiyete girenler işe başlama, sınıf değiştirme ve yeni mükellefiyete girme tarihinden önce; vergi muafiyeti kalkanlar, muaflıktan çıkma tarihinden başlayarak on gün içinde;
 4. Tasdike tabi defterlerin dolması dolayısıyla veya sair sebeplerle yıl içinde yeni defter kullanmaya mecbur olanlar bunları kullanmaya başlamadan önce.

Defterlerini ertesi yılda da kullanmak isteyenler Ocak ayı, hesap dönemleri Maliye Bakanlığınca tespit edilenler bu dönemin ilk ayı içinde tasdiki yeniletmeye mecburdurlar. (VUK md 222, Ticari Defter Tebliği md 17-18)

Ara Tasdik (Tasdik Yenileme) yapılabilecek defterler aşağıdaki gibidir.

1-İşletme defteri,

2-Serbest meslek kazanç defteri,

3-Yevmiye defteri,

4-Defteri kebir,

5-Envanter defteri

6-A.Ş Yönetim Kurulu Karar Defteri

KAPANIŞ TASDİKİ  (TTK MD 64/ 3, 5 ) :

1)- Yevmiye Defteri, (İzleyen faaliyet döneminin altıncı ayının sonuna kadar normal hesap dönemleri için Haziran ayı Sonu)

2)-Anonim Şirket Yönetim Kurulu Karar Defteri, (İzleyen faaliyet döneminin birinci ayının sonuna kadar normal hesap dönemleri için Ocak Ayı Sonu)

Yukarıdaki defterler dışındaki defterlerin kapanış tasdiki Yaptırılmaz.

3) E-Defter tutan mükellefler, 2015 yılı içerisinde E-Deftere geçtiler ise, 1 ay içerisinde mevcut defterlerini kapanış tasdikini yaptırmak zorundadırlar.

4) E-Deftere 1.1.2016 tarihinde geçen mükellefler ise 2015 Yılı Kapanış tasdiklerini Haziran-2016 tarihine kadar yaptırabileceklerdir. Ancak 2016 Ocak E-Defterlerini 30 Nisan 2016 sonuna kadar Mali Mühür ile onaylamak zorundalar. Ayrıca 2016/Ocak Dönemi E-Defteri Beratlarını E-Defter sistemine  30 Nisan gün sonuna kadar yüklemek zorundadırlar.

E-DEFTER KULLANAN MÜKELLEFLERDE DEFTER TASDİKİ:

1.1.2016 tarihinden itibaren E-Defter kullanmak zorunda olanlar, 2016 yılı için kağıt ortamında Yevmiye ve Defteri Kebir defteri tasdik ettirmezler. Diğer defterlerini  türüne göre mutlaka tasdik ettirmek zorundadırlar. (Envanter Defteri, Yönetim Kurulu Karar Defteri, Damga Defteri gibi)

Cevapla

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar işaretlenmelidir *

*