SİRKÜLER 21- 7166 sayılı kanunla getirilen sosyal güvenlik destek ve teşvikleri

SGM SİRKÜLER

SİRKÜLER NO: 2019/21

SİRKÜLER TARİHİ:29.03.19

Bilindiği üzere 22.2.2019 tarihli ve 30694 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 7166 sayılı Sosyal Hizmetler Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun 8. maddesiyle 4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanununun geçici 19. maddesine, son fıkrasından önce gelmek üzere ondördüncü fıkra ile işverenlerimize yeni bir teşvik imkanı getirilmiştir.

Söz konusu teşviki için hem sigortalı hem işverenler açısından bazı şartlar bulunmaktadır. Bu şartların birlikte sağlanması ile birlikte teşvikten yararlanmış olunacaktır. Söz konusu teşvik diğer teşviklerden farklı olarak, hem ücret desteğini hem de prim desteğini beraberinde getirmektedir.

Sigortalı yönünden;

a) 1.2.2019 ila 30.4.2019 tarihleri arasında işe alınmış olması,

b) Türkiye İş Kurumuna kayıtlı işsiz olması,

c) İşe giriş tarihinden önceki üç aylık sürede toplam on günden fazla 5510/4-1-(a) ve (c) bentleri kapsamında Kuruma bildirilmemiş olmaları ve isteğe bağlı sigortalılık hariç 5510/4-1-(b), ek 6, ek 9. madde birinci fıkra kapsamında sigortalı olmamaları,

İşyeri yönünden;

a) Özel sektör işvereni olması,

b) 2018 yılında Kuruma uzun vadeli sigorta kollarına tabi olarak en az sayıda bildirim yapılan aydaki/dönemdeki sigortalı sayısına ilave olarak çalıştırılması,

c) İş sözleşmesinin işveren tarafından haklı nedenlerle feshi hariç olmak üzere, işe alındıkları tarihten itibaren dokuz aylık sürede işverence iş sözleşmesi feshedilmeksizin çalıştırılmaları,

ç) Aylık prim ve hizmet belgesinin veya muhtasar ve prim hizmet beyannamesinin yasal süresi içinde Kuruma verilmesi,

d) Tahakkuk eden primlerin yasal süresi içinde ödenmesi,

e) Yasal ödeme süresi geçmiş sigorta primi, işsizlik sigortası primi, idari para cezası ile bunlara ilişkin gecikme cezası ve gecikme zammı borçlarının bulunmaması,

f) Çalıştırdığı kişileri sigortalı olarak bildirmediği veya bildirdiği sigortalıları fiilen çalıştırmadığı yönünde herhangi bir tespitin bulunmaması,

şartlarının birlikte gerçekleşmesi gerekmektedir.

Bu bağlamda, 1.2.2019 ila 30.4.2019 tarihleri arasında işe alman sigortalılar yönünden ücret ve prim desteğinden yararlanılmasında;

– 1.2.2019 ila 30.4.2019 tarihleri arasında işe alınmış olması,

– 2018 yılında Kuruma uzun vadeli sigorta kollarına tabi olarak en az sayıda bildirim yapılan aydaki/dönemdeki sigortalı sayısına ilave olarak çalıştırılması,

– İş sözleşmesinin işveren tarafından haklı nedenlerle feshi hariç olmak üzere, işe alındıkları tarihten itibaren dokuz aylık sürede işverence iş sözleşmesi feshedilmeksizin çalıştırılmaları,

Bu bağlamda, işverenlerin 1.2.2019 ila 30.4.2019 tarihleri arasında işe aldıkları sigortalılar hakkında, üç aylık sürelerde ücret ve prim desteğinden yararlanmaları için iş sözleşmelerinin;

1- Deneme süreli iş sözleşmesinin işverence feshi,

4- Belirsiz süreli iş sözleşmesinin işveren tarafından haklı sebep bildirilmeden feshi,

5- Belirli süreli iş sözleşmesinin sona ermesi,

15-Toplu işçi çıkarma,

17-İşyerinin kapanması,

19 – Mevsim bitimi,

20- Kampanya bitimi,

22-Diğer nedenler,

25-İşçi tarafından işverenin ahlak ve iyiniyet kurallarına aykırı davranış nedeni ile fesih,

34-İşyerinin devri, işin veya işyerinin niteliğinin değişmesi nedeniyle fesih,

nedenleriyle, sigortalının iş sözleşmesinin feshedilmemesi gerekmektedir.

Diğer taraftan, 1.2.2019 ila 30.4.2019 tarihleri arasında bu destek kapsamında işe alman sigortalıların iş sözleşmelerinin “16 – Sözleşme sona ermeden sigortalının aynı iş verene ait diğer iş yerine nakli” nedeniyle feshedilmesi halinde, ücret desteği ve prim desteğinden yararlanmak için sigortalının çalıştırılması gereken işe giriş tarihinden itibaren dokuz (9) aylık sürenin aynı işverene ait nakil olunan iş yerinde tamamlanması gerekmektedir.

Ücret desteğine ilişkin en temel nokta, 1.2.2019 ila 30.4.2019 tarihleri arasında işe alınarak ücret ve prim desteğinden yararlandıktan sonra, işe giriş tarihinden itibaren dokuz (9) aylık süre içinde iş sözleşmesi yukarıda belirtilen nedenlerle feshedilen sigortalılar için, yararlanılan ve işverenin Kuruma olan borçlarına mahsup edilen ücret desteği ile prim desteği, gecikme cezası/gecikme zammı ile birlikte geri alınması hususudur.

Ücret ve Prim Desteğinden Yararlanma Süresi

4447 sayılı Kanunun geçici 19. maddesinin ondördüncü fıkrası uyarınca, 1.2.2019 ila 30.4.2019 tarihleri arasında işe alman sigortalılar hakkında, işe alındıkları ay dahil olmak üzere üç (3) aylık süre için ücret ve prim desteğinden yararlanılacaktır.

Prim desteği yönüyle değerlendirildiğinde ise ;

– İşe giriş tarihi itibariyle 18 yaşından büyük kadın, 18 yaşından büyük 25 yaşından küçük erkek sigortalılar ile Türkiye İş Kurumuna engelli olarak kayıtlı sigortalılar için 18 aylık süreden kalan süre kadar,

– İşe giriş tarihi itibariyle 18 yaşın altındaki sigortalılar dahil olmak üzere diğer sigortalılar için işe giriş tarihinden itibaren 12 aylık süreden kalan süre kadar, prim desteğinden yararlanılması da mümkün bulunmaktadır.

Ücret ve Prim Desteği Tutarları

4447 sayılı Kanunun geçici 19. maddesinin on dördüncü fıkrasında öngörülen ücret desteğinden, sigortalıların prim ödeme gün sayısının, günlük 67,36 TL ile çarpımı sonucu bulunan tutar kadar yararlanılacak olup, bu tutar İşsizlik Sigortası Fonundan karşılanacaktır.

Ücret desteği tutarları işverenin Kurumumuza olan borçlarına mahsup edilecek, kalan tutarın bulunması halinde, bu tutarlar işverene iade edilmeyerek, yararlanılan ücret desteği tutarları tamamlanana kadar, işverenin bahse konu borçlarına mahsubuna devam edilecektir.

İşverenlerin ücret desteğinden yararlanmasını müteakip, işyeri dosyasının 5510 sayılı Kanun kapsamından çıkartılarak iz işlemlerinin yapılmış olması ve Kurumumuzca tescil edilmiş başkaca işyeri dosyası ile mahsup yapılacak başkaca herhangi bir borcunun bulunmaması halinde de, anılan fıkra hükmü gereğince yararlanılan ücret desteği tutarları işverenlere iade edilmeyerek iptal edilmektedir.

Prim desteği tutarı ise 7103 sayılı Kanun teşvikinde olduğu gibi, imalat ve bilişim sektörü teşvik tutarları farklı olup, hesaplama aynı şekildedir.

Sonuç olarak, ücret desteği konusunda dikkatli olmak gerekmektedir. İşe alımlarda özellikle sigortalı için aranılan şartlar irdelenelecektir.

SAYGILARIMIZLA…

Cevapla

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar işaretlenmelidir *

*