SİRKÜLER 25- Vergi Mevzuatında Yeni Düzenlemeler

VERGİ SİRKÜLERİ

SİRKÜLER NO: 2020/25

SİRKÜLER TARİHİ: 27.05.2020

Konu: 2569 sayılı Cumhurbaşkanı kararı ile kambiyo işlemlerinde BSMV oranı %1’e yükseltilmiş, ayrıca 7194 sayılı Dijital Hizmet Vergisi ile Bazı Kanunlarda ve 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunla yapılan değişiklikler ve 193 sayılı Kanunla ilgili diğer bazı hususların açıklanmasına ilişkin 311 No.lu Gelir Vergisi genel tebliği ve Vergi indiriminin uygulamasına ilişkin 312 No.lu Gelir Vergisi Genel Tebliği yayımlanmıştır.

1)Kambiyo işlemlerinde BSMV oranı %1’e yükseltilmiştir. (24.05.2020 tarih ve 31136 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır)

23/5/2020 TARİHLİ VE 2568 SAYILI CUMHURBAŞKANI KARARININ EKİ KARAR

MADDE 1– 13/7/1956 tarihli ve 6802 sayılı Gider Vergileri Kanununun 33 üncü maddesinde yer alan banka ve sigorta muameleleri vergisi nispetlerinin tespitine ilişkin 28/8/1998 tarihli ve 98/11591 sayılı Bakanlar Kurulu Kararının eki Kararın 1 inci maddesinin birinci fıkrasının (e) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“e) Kambiyo muamelelerinde satış tutarı üzerinden %1 (yüzde bir), aşağıda sayılan kambiyo muamelelerinde satış tutarı üzerinden sıfır;

1) Bankalar ile yetkili müesseselerin kendi aralarında veya birbirlerine yaptıkları kambiyo satışları,

2) Hazine ve Maliye Bakanlığına yapılan kambiyo satışları,

3) Döviz kredisinin ödenmesine yönelik olarak, döviz kredisi kullanılan ya da kullanımına aracılık eden banka tarafından kredi borçlusuna yapılan kambiyo satışları,

4) Sanayi sicil belgesini haiz işletmelere yapılan kambiyo satışları,

5) İhracatçı Birliklerine üye olan ihracatçılara yapılan kambiyo satışları,”

MADDE 2- Bu Karar yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3- Bu Karar hükümlerini Hazine ve Maliye Bakanı yürütür.

2) 27.10.2020 tarih ve 31136 sayılı Resmi Gazete’de, 7194 sayılı Dijital Hizmet Vergisi ile Bazı Kanunlarda ve 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunla yapılan değişiklikler ve 193 sayılı Kanunla ilgili diğer bazı hususların açıklanmasına ilişkin 311 No.lu Gelir Vergisi genel tebliği yayımlanmıştır.

Binek otomobillerin giderleri ve amortismanlarının vergi matrahından indirilmesine ilişkin açıklamaların da yer aldığı söz konusu tebliğe aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz:

https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2020/05/20200527-10.htm

3) 27.10.2020 tarih ve 31136 sayılı Resmi Gazete’de, Vergi İndirimine ilişkin 312 No.lu Gelir Vergisi Genel Tebliği yayımlanmıştır.

“Bu maddede geçen vergi beyannameleri ibaresi, yıllık gelir vergisi ve kurumlar vergisi beyannameleri, geçici vergi beyannameleri, muhtasar, muhtasar ve prim hizmet beyannameleri ile Hazine ve Maliye Bakanlığına bağlı vergi dairelerine verilmesi gereken katma değer vergisi ve özel tüketim vergisi beyannamelerini ifade eder” denilerek vergi beyannamesinden anlaşılması gereken netleştirilmiştir.

Söz konusu tebliğe aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz:

https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2020/05/20200527-11.htm

Not: Sitemizde yer alan yayınlar bilgi verme ve yorum yapma amaçlı olup, mevzuat hükümlerinin yerine geçmez. Bu yayınların kullanımı ile doğacak sorunlardan kurumumuz sorumlu tutulamaz. Yayınlarımızın içeriğindeki bilgileri kullanımınız sonucunda ortaya çıkabilecek her türlü risk ve sorumluluk tamamen tarafınıza aittir.

Cevapla

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar işaretlenmelidir *

*