SİRKÜLER-3218 Sayılı Serbest Bölgeler Kanunu Genel Tebliği (Seri No:1)’Nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No: 3)

VERGİ SİRKÜLERİ

Sirküler Sayısı : 2016 / 07
Sirküler Tarihi : 07.04.2016
Konu : 12 /03 /2009 tarihli ve 27167 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 3218 Sayılı Serbest Bölgeler Kanunu Genel Tebliğinin (Seri No 1) “3.6. Yazılım Faaliyetleri” bölümünde yapılan değişiklikle, yazılım programlarının CD olarak yurt dışındaki müşterilere gönderilmesinde yaşanan sıkıntıları gidermek amacıyla yazılım programlarının elektronik transfer yöntemiyle de yurt dışına gönderilmesine imkan sağlanmaktadır.

Maliye Bakanlığı (Gelir İdaresi Başkanlığı)’ndan:

3218 Sayılı Serbest Bölgeler Kanunu Genel Tebliği (Seri No:1)’Nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No: 3)

MADDE 1- (1) 12/03/2009 tarihli ve 27167 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 3218 Sayılı Serbest Bölgeler Kanunu Genel Tebliğinin (Seri No 1)’in “3.6. Yazılım Faaliyetleri” başlıklı bölümü aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“3.6. Yazılım Faaliyetleri

Tebliğin bu bölümünde geçen;

Elektronik Transfer Yöntemi: Yazılımın internet üzerinden elektronik ortamda gönderilmesini,

Yazılım: Bir bilgisayar, iletişim cihazı veya bilgi teknolojilerine dayalı bir diğer cihazın çalışmasını ve kendisine verilen verilerle ilgili gereken işlemleri yapmasını sağlayan komutlar dizisinin veya programların ve bunların kod listesini, işletim ve kullanım kılavuzlarını da içeren belgelerin ve hizmetlerin tümünü,

Yurt dışındaki müşteri: İkametgâhı, işyeri, kanunî ve iş merkezi yurt dışında olan alıcılar ile yurt içinde bulunan bir firmanın yurt dışında kendi adına müstakilen faaliyet gösteren şubelerini

ifade eder.

Yazılım tanımına uygun bir programın ticari amaçla hazırlanması ve elektronik transfer yöntemiyle ihraç edilmesi halinde, bu yazılım faaliyeti kapsamında serbest bölgede fiilen istihdam edilen personele ödenen ücretler Kanunda belirtilen şartları taşıması koşuluyla gelir vergisinden istisna edilecektir.

Yazılım faaliyetinin istisna kapsamında değerlendirilebilmesi için;

– Söz konusu faaliyetin münhasıran ve fiilen serbest bölgede yapılması,

– İşyeri alt yapısının ve teknik donanımının bu faaliyetin yapılmasına müsait olması,

– Yazılımın yurt dışındaki bir müşteri için yapılmış olması,

– Yazılımdan yurt dışında faydalanılması,

– Faturanın yurt dışı müşteri adına düzenlenmesi,

– Dövizin Türkiye’ye getirildiğinin tevsik edilmesi (ödeme belgesi, banka dekontu vb.),

– Ürünün, gümrük çıkış beyannamesi (gümrük çıkış beyannamesi düzenlenmesinin zorunlu olduğu durumlar haricinde, ilgili mevzuata göre düzenlenen serbest bölge işlem formu) ve YMM faaliyet raporu ile fiili ihracatının gerçekleştiğinin tevsik edilmesi

gerekir.

Ancak, uygulamada aşağıdaki faaliyetler istisna kapsamında değerlendirilmeyecektir:

– Bilimsel ve/veya teknolojik ilerlemeler veya teknolojik belirsizliklerin çözülmesini içermeyen olağan ve tekrarlanan faaliyetler,

– Programlama dilleri ile işletim sistemleri hariç olmak üzere internet sitelerinin ve benzerlerinin hazırlanmasına yardımcı mevcut yazılımların kullanılması suretiyle yapılan yazılım geliştirme faaliyetleri,

– Bölgede faaliyette bulunan mükelleflerin, bölge dışında gerçekleştirdikleri yazılım faaliyetleri ile Türkiye’ye satışı yapılan yazılım programları.”
Bilgilerinize sunulur.

Saygılarımızla;

BİLGİLİ DENETİM VE YMM LTD ŞTİ

Cevapla

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar işaretlenmelidir *

*