SİRKÜLER 40- Son Torba Kanun’da(7061) bilinmesi gereken düzenlemeler!

VERGİ SİRKÜLERİ

SİRKÜLER NO: 2017/40

SİRKÜLER TARİHİ: 08.12.2017

KONU: Bazı Vergi Kanunları İle Diğer Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair 7061 sayılı kanun 05.12.2017 tarihinde yayınlanmış olup, (bknz: Sirküler 36) önemli gördüğümüz ve bilinmesi gerektiği düşündüğümüz maddeler aşağıya alınmıştır.

 

MADDE 7: 21/7/1953 tarihli ve 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun 22/A maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

Yapılan değişikli ile, Amme alacağı ödenmeden yapılamayacak işlemleri düzenleyen 6183 sayılı Kanun’un 22/A maddesi değiştirilerek, kamu tüzel kişiliğini haiz kurum ve kuruluşların (mesleki kuruluşlar ve vakıf yükseköğretim kurumları hariç) mal ve hizmet alımları ile yapım işleri nedeniyle hak sahiplerine yapacakları ödemelerden önce, vadesi geçtiği halde ödenmemiş kamu borcu bulunmadığına ilişkin belge arama zorunluluğu getirilmesi konusunda Maliye Bakanlığına yetki verilmiştir.

Maliye Bakanlığı kendisine verilen yetkiyi kullanması durumunda, belirtilen kurum ve kuruluşlar, ödeme yapmadan önce alacaklıdan vergi borcu bulunmadığına ilişkin belge isteyecektir. 01.01.2018 tarihinden itibaren yürürlüğe girecektir.

MADDE 9: 6183 sayılı Kanunun 15 inci, 55 inci, 56 ncı ve 60 ıncı maddelerinde ve 58 inci Maddesinin birinci ve yedinci fıkralarında yer alan “7” ibareleri “15” şeklinde değiştirilmiştir.

Vergi borcunu vadesinde ödemeyenlere 7 gün içerisinde borçlarını ödemeleri veya mal bildiriminde bulunmaları gerektiği ödeme emri ile bildirilmektedir. Ödeme emrine itiraz veya mal bildiriminde bulunma için mükellefin tebliğ tarihinden itibaren 7 günlük süresi bulunmaktadır. Bunun yanında ihtiyati hacze ilişkin dava açma süresi ve teminatlı alacakların paraya çevrilmesinden önce borçluya yapılacak tebliğ ile verilen ödeme süresi de 7 gün olarak uygulanmaktaydı.

Tüm bu 7 günlük süreler 15 güne çıkartılmıştır. 01.01.2018 tarihinden itibaren yürürlüğe girecektir.

MADDE 14: Gayrimenkul sermaye iratlarının vergilemesinde götürü gider yönteminin seçilmesi durumunda dikkate alınan götürü gider oranı %25’den %15’e indirilmiştir. Düzenleme 01.01.2017 tarihinden itibaren elde edilen gelirlere uygulanmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girecektir.

MADDE 15: GVK Geçici 87’nci madde ile sadece kendisi için asgari geçim indirimi hesaplanan asgari ücretlilere ödenen 1.404,06 TL net ücretin altında kalanlara, bu tutar ile 2017 yılı Eylül, Ekim, Kasım ve Aralık aylarına ilişkin olarak aylık hesaplanan net ücreti arasındaki fark tutarın, ücretlinin asgari geçim indirimine ayrıca ilave edilmesi sağlanmıştır. Düzenleme 01.09.2017 tarihinden itibaren geçerli olacaktır. Konuyla ilgili 299 sıra nolu Gelir Vergisi Genel Tebliğ yayınlanmıştır. (bknz Sirküler 38)

MADDE 42:  Katma Değer Vergisi Kanunu’nun 17/4/r maddesi uyarınca, bankalara borçlu olanların ve kefillerinin borçlarına karşılık taşınmaz ve iştirak hisselerinin (müzayede mahallerinde yapılan satışlar dahil) bankalara devir ve teslimleri KDV’den istisnadır. Yukarıdaki hükümde yer alan “bankalara” ibaresinin “bankalara, finansal kiralama ve finansman şirketlerine” şeklinde değiştirilmesi öngörülmektedir. Bu sayede sadece bankalara olan borçlar için uygulanan bu hükmün kapsamı genişletilerek, finansal kiralama ve finansman şirketlerine olan borçlar dolayısıyla bu kurumlara yapılan gayrimenkul ve iştirak hissesi satışlarını da kapsaması sağlanmaktadır.  01.01.2018 tarihinden itibaren yürürlüğe girecektir.

MADDE 43: Katma Değer Vergisi Kanunu’nun geçici 37. maddesinde değişiklik yapılarak, imalat sanayii yatırımları nedeniyle 2017 yılında yapılan inşaat harcamaları nedeniyle yüklenilen katma değer vergisinin iadesi uygulaması, 2018 yılı için de geçerliliği sağlanmıştır.

MADDE 89: 5520 sayılı Kanunun 5 inci maddesinin birinci fıkrasının; a) (e) bendinin birinci cümlesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

a) Kurumların iki tam yıl süreyle aktifinde yer alan taşınmaz ve iştirak hisselerinin satış kazançlarında hâlihazırda yüzde 75 oranında bir kazanç istisnası var. Taşınmazlar için bu kazanç istisnası oranını yüzde 75’ten yüzde 50’ye düşürülmüştür.

b) Bankaların takip yoluyla elde ettiği bu tür taşınmaz ve diğer iştirak hisselerinin satışından doğan kazancı borcun tasfiyesinde kullanılan kısmı yüzde 100, diğerlerinde yüzde 75. Bunu da bankaların kefil veya ipotek suretiyle elde ettiği veya cebrî takiple elde ettiği taşınmaz, iştirak hissesi niteliğindeki değerlerin satışında borcun tasfiyesinde kullanılan kısmı için yüzde 100, diğerleri için şu anda yüzde 75 bir istisna var. Bu yüzde 75’lik istisnayı taşınmazlar açısından, yapılan değişikliğe uyumlu olsun diye yüzde 50’ye düşürülmüştür. 01.01.2018 tarihinden itibaren yürürlüğe girecektir.

MADDE 90: 5520 sayılı Kanunun geçici 9 uncu maddesinin birinci fıkrasında yer alan “2017 takvim yılında” ibaresi “2017 ve 2018 takvim yıllarında” şeklinde değiştirilmiştir.

Mükelleflerin 2017 takvim yılında gerçekleştirdikleri imalat sanayiine yönelik yatırım teşvik belgesi kapsamındaki yatırım harcamaları için, bu Kanunun 32/A maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendinde “%55”, “%65” ve “%90” şeklinde yer alan kanuni oranlar sırasıyla “%70”, “%80” ve “%100” şeklinde ve (c) bendinde “%50” şeklinde yer alan kanuni oran ise “%100” şeklinde uygulanır.”

Yukarıdaki geçici madde 9 daki uygulamanın 2018 de de uygulanacağı şeklinde değişiklik yapılmıştır. Buna göre; teşvik belgeli yatırımlarda, 2017 yılı harcamaları için geçerli olan yatırıma katkı oranlarının ve kurumlar vergisi indirim oranının 2018 yılı yatırım harcamalarında da kullanılması sağlanmıştır. 05.12.2017 tarihinden itibaren yürürlüğe girecektir.

MADDE 91: Kurumlar vergisi oranı bütün kurumlar için % 20’den, %22’ye çıkartılmıştır. Bakanlar Kuruluna %22 oranını %20’ye kadar indirme yetkisi verilmektedir. 2017 Yılı Kurum kazançları için Kurumlar Vergisi oranı % 20 olarak uygulanacaktır.

DİĞER KANUNLARDA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER

-Motorlu Taşıtlar Vergisi Kanunun Yapılan Değişiklik Yapılan düzenleme ile;

Otomobil, kaptıkaçtı, arazi taşıtları ve benzerlerinin vergilendirme esasları değiştirilerek, mevcut vergilendirme kriterlerine aracın vergi değeri de eklenmekte, ödenecek vergi tutarı, aracın değerine göre de farklılaştırılmaktadır.

31.12.2017 tarihi öncesinde kayıt ve tescil edilen otomobil, kaptıkaçtı, arazi taşıtları ve benzerlerinin vergi tutarları %15 oranında artırılmaktadır.

01.01.2018 tarihinden sonra kayıt ve tescil edilecek otomobil, kaptıkaçtı, arazi taşıtları ve benzerlerinin vergi tutarları en az %15 oranında artırılmaktadır. Bu gruba giren araçlarda vergi artış oranı %50’ye kadar çıkmaktadır. Kanunda taşıt değeri, taşıtların teslimi, ilk iktisabı ve ithalinde hesaplanacak ÖTV hariç, KDV matrahını oluşturan unsurlardan oluşan değer olarak tanımlanmıştır. Maddenin yürürlük tarihi 01.01.2018’dir.

-Veraset ve İntikal Vergisi Oranları

Veraset ve İntikal Vergisi Kanunu Şans oyunları ile düzenlenen yarışma ve çekilişlerde kazanılan ikramiyelerde veraset ve intikal vergisi oranı %10’dan %20’ye çıkartılmaktadır. Maddenin yürürlük tarihi 01.01.2018’dir.

-Engellilerin İstisna Kapsamında Taşıt İktisabındaki ÖTV’ye İstisnaya Sınırlama

Aşağıdaki açıklamayı özetlersek Engellilerin İstisna Kapsamında ÖTV indirimli araçların motor silindir hacminin 1.600 cm³ ve diğer her türlü vergiler dahil bedeli 200.000,00.-TL aşmaması gerekmektedir.

4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının; (2) numaralı bendinin (a) ve (c) alt bentlerinin parantez içi hükümlerinde yer alan “motor silindir hacmi 1.600 cm³’ü aşanlar” ibaresi “hesaplanması gereken özel tüketim vergisi ve diğer her türlü vergiler dahil bedeli 200.000 TL’yi aşanlar” şeklinde, (6) numaralı bendinin köşeli parantez içi hükmünde yer alan “ile (7) numaralı fıkrası” ibaresi “ve (7) numaralı fıkrası kapsamında ithal edilen eşya ile (12) numaralı fıkrasının (a) bendi kapsamında ithal edilen bu Kanuna ekli (II) sayılı listenin 87.03 G.T.İ.P numarasında “- Diğerleri” satırı altında yer alan mallardan özel tüketim vergisi ve katma değer vergisi dahil gümrük vergilerine ilişkin istisna uygulanmaması durumunda belirlenecek gümrüklenmiş değeri 200.000 TL’yi aşanlar” şeklinde değiştirilmiş ve maddeye aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“Birinci fıkranın; (2) numaralı bendinin (a) ve (c) alt bentleri ile (6) numaralı bendinde yer alan tutarlar, her yıl bir önceki yıla ilişkin olarak 213 sayılı Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre belirlenen yeniden değerleme oranında artırılmak suretiyle uygulanır. Hesaplanan tutarın 100 lirayı aşmayan kesirleri dikkate alınmaz. Bakanlar Kurulu, bu şekilde tespit edilen tutarı %50’sine kadar artırmaya yetkilidir.” Maddenin yürürlük tarihi 01.01.2018’dir.

7061 sayılı kanunun tamamına aşağı linki tıklayarak ulaşabilirsiniz.

http://www.resmigazete.gov.tr/main.aspx?home=http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2017/12/20171207.htm&main=http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2017/12/20171207.htm

 

Saygılarımızla…

Cevapla

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar işaretlenmelidir *

*