SİRKÜLER-6740 No’lu Bireysel Emeklilik Tasarruf Ve Yatırım Sistemi Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunla “Çalışanların otomatik olarak bir emeklilik planına dâhil edilmesi” zorunluluğu getirilmiştir.

SİRKÜLER

SİRKÜLER TARİHİ: 06.12.2016
SİRKÜLER SAYISI : 2016/22
KONU : 6740 No’lu Bireysel Emeklilik Tasarruf Ve Yatırım Sistemi Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunla “Çalışanların otomatik olarak bir emeklilik planına dâhil edilmesi” zorunluluğu getirilmiştir.
Zorunlu Bireysel Emeklilik uygulaması 25 Ağustos 2016 Tarihli ve 29812 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 6740 No.lu Bireysel Emeklilik Tasarruf Ve Yatırım Sistemi Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun 3. Maddesi gereğince 01.01.2017 tarihinden itibaren uygulanmaya başlanacaktır.
6740 sayılı Kanun’un EK Madde 2’sine göre uygulamaya; Türk vatandaşı ve 45 yaşını doldurmamış olanlar (4/a ve 4/c kapsamında çalışanlar) dahildir.
1 Ocak 2017 itibariyle ilk önce 1000 ve üzeri çalışanı olan özel sektör firmaları zorunlu BES’e geçecek. 1 Nisan 2017 itibariyle ise 250-1000 arası çalışanı olan özel sektör firmaları ve memurlar sisteme alınacaktır. 100-249 arası çalışanı olan firmalar 1 Temmuz 2017’de mahalli idareler ve KİT’ler ise 1 Ocak 2018’den itibaren sisteme dahil olacaktır.
Çalışanlar, İşverenin 6740 sayılı Kanun hükümlerine göre düzenlediği bir emeklilik sözleşmesiyle emeklilik planına dâhil edilir. İşveren, çalışanını ancak otomatik katılım için emeklilik planı düzenleme konusunda Müsteşarlıkça uygun görülen şirketlerden birinin sunacağı emeklilik planına dâhil edebilir.
Çalışan katkı payı, çalışanın 5510 sayılı Kanunun 80’inci maddesi çerçevesinde belirlenen prime esas kazancının yüzde üçüne karşılık gelen tutardır.
Bu tutar, en geç çalışanın ücretinin ödeme gününü takip eden iş günü, bu Kanun hükümleri uyarınca işveren tarafından anlaşma yaptığı özel emeklilik şirketine aktarılır. İşveren bu madde uyarınca katkı payını zamanında şirkete aktarmaz veya geç aktarırsa çalışanın 5’inci maddedeki hesaplama yöntemi uyarınca varsa birikiminde oluşan parasal kaybından sorumludur.
6740 sayılı Kanuna göre, çalışan otomatik katılıma ilişkin emeklilik sözleşmesinde belirlenen tutardan daha yüksek bir tutarda kesinti yapılmasını işverenden talep edebilir. Kanuna göre çalışan, emeklilik planına dâhil olduğunun kendisine bildirildiği tarihi müteakip iki ay içinde sözleşmeden cayabilir.
Çalışanlara iki ay içerisinde cayma haklarını kullanmamaları durumunda bir defaya mahsus olmak üzere 1.000-TL tutarında ilave devlet katkısı sağlanacaktır.
Asgari Ücret Prime Esas Kazanç Asgari Kesinti Tutarı (%3) Yıllık Ödeme Tutarı 10 Yıllık Ödeme Tutarı Devlet Katkısı (% 25) Devlet Katkısı (Otomatik Katılım) Toplam Birikim
1.647,00 49,41 592,92 5.929,20 1.482,30 1.000,00 8.411,50
Cayma hâlinde, ödenen katkı payları, varsa hesabında bulunan yatırım gelirleri ile birlikte on iş günü içinde çalışana iade edilir.
Bir emeklilik sözleşmesi bulunan çalışanın işyerinin değişmesi hâlinde, yeni işyerinde 6740 sayılı Kanun kapsamında bir emeklilik planı var ise çalışanın birikimi ve sistemde kazandığı emekliliğe esas süresi yeni işyerindeki emeklilik sözleşmesine aktarılır.
Yeni işyerinde emeklilik planının bulunmaması hâlinde çalışan, talep ederse önceki işyerinde düzenlenmiş sözleşme kapsamında katkı payı ödemeye devam edebilir, talep etmezse 6740 sayılı Kanun kapsamındaki emeklilik sözleşmesi sonlandırılır. Çalışan bu yöndeki talebini, işyeri değişikliğini izleyen ayın sonuna kadar şirkete bildirmek zorundadır.

Cevapla

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar işaretlenmelidir *

*