SİRKÜLER-Katma Değer Vergisi borçları 6 ayı geçmeyecek şekilde, azami 6 taksitte tecil ve taksitlendirilebilecektir.

KDV Borçlarının Taksitlendirilmesi

Sirküler            :2016/12

Sirküler Tarihi :20.07.2016

Konu                : Katma Değer Vergisi borçları  6 ayı geçmeyecek şekilde, azami 6 taksitte tecil ve taksitlendirilebilecektir.

20/06/2016 tarihinde yayınlanan 2016/2 sayılı tahsilat iç genelgesi aynen aşağıya alınmıştır.

TAHSİLAT İÇ GENELGESİ 

SERİ NO: 2016/2

Sayı : 65472180-010.06.01[6402-112] E.66270 20/06/2016

Konu : Katma Değer Vergisinin Tecili

İlgi : 10/03/2014 tarihli ve 2014/1 Seri No.lu Tahsilat İç Genelgesi.
Bilindiği gibi, 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun 48’inci maddesinin altıncı fıkrasında Tecil salahiyetini kullanacak ve bu salahiyeti devredecek olan makamlar; tecil edilecek amme alacaklarını tür ve tutar olarak belirlemeye, amme borçlusunun faaliyetine devam edip etmediğini esas alarak tecil edilecek alacakları tespit etmeye, tecilde taksit zamanlarını ve diğer şartları tayin etmeye yetkilidir hükmü yer almaktadır.

Buna göre, ilgili mevzuat kapsamında belirlenen diğer şartların sağlanması koşuluyla katma değer vergisinin müracaat tarihinden itibaren 6 ayı geçmeyecek şekilde azami 6 taksitte tecil ve taksitlendirilmesi uygun görülmüştür.

Bilgi edinilmesini ve gereğini rica ederim.
Şeklinde bir iç genelge yayımlanmıştır.

  1. Bu iç genelgeden anlaşıldığına göre Vergi Dairesi başkanlıkları ve müdürleri, mükelleflerin borçlarını tespit etmeye yetkilidir.
  2. Vergi dairesi başkanlıkları ve müdürleri mükelleflerin borçlarını tecil etmeye yetkilidir.
  3. Aynı yetkililer mükelleflerin borçlarını taksitlendirmeye, taksit zaman ve şartlarını tespit etmeye yetkilidir.
  4. Katma Değer Vergisi borçları da 6 ayı geçmeyecek şekilde, azami 6 taksitte tecil ve taksitlendirilebilir.

Kamuoyunda gündeme gelen ve söz konusu olan tecil ve taksitlendirme bu iç genelge konusu tecil ve taksitlendirmedir.

KDV borcu olan mükellefler de bu iç genelgeye göre vergi daireleri ile görüşüp tecil ve taksitlendirmeden yararlanabilirler.

 

Saygılarımızla.

Cevapla

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar işaretlenmelidir *

*