SİRKÜLER/9 -Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesine Dair Seri No:1 Numaralı Tebliğ, 18.02.2017 tarih ve 29983 sayılı Resmi Gazetede yayımlanmıştır.

SİRKÜLER

Sirküler Tarihi : 21.02.2017

Sirküleri No: 2017/09
KONU: Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesine Dair Seri No:1 Numaralı Tebliğ, 18.02.2017 tarih ve 29983 sayılı Resmi Gazetede yayımlanmıştır.

 

6728 sayılı Kanunun 16’ncı maddesi ile 15/07/2016 tarihinde Gelir Vergisi Kanunu’na “Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi” başlıklı 98/A maddesi eklenmiş, söz konusu madde düzenlemesi aşağıdaki gibidir:

 

“Madde 98/A

Muhtasar ve prim hizmet beyannamesi, vergi kanunlarına göre verilmesi gereken muhtasar beyanname ile 31/5/2006 tarihli ve 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu uyarınca verilmesi gereken aylık prim ve hizmet belgesinin birleştirilerek, kesilen vergilerin matrahlarıyla birlikte sigortalının sigorta primleri ve kazançları toplamı ile prim ödeme gün sayılarının bildirilmesine mahsustur.

 

Muhtasar beyanname ile aylık prim ve hizmet belgesinin birleştirilerek verilmesi hususunda zorunluluk getirmeye veya kaldırmaya, kapsama girecekleri gruplar, sektörler, gayrisafi iş hasılatları, istihdam edilen işçi sayıları, gelir unsurları, il ve ilçe sınırları itibarıyla ayrı ayrı veya birlikte tespit etmeye, muhtasar ve prim hizmet beyannamesinin şekil, içerik ve ekleri ile ilgili olduğu dönemi ve uygulamaya ilişkin usul ve esasları belirlemeye Maliye Bakanlığı ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı müştereken yetkilidir.

Muhtasar ve prim hizmet beyannamesinin verilmesinde bu Kanunun 98’inci maddesinde belirtilen yer ve süreler dikkate alınır. Maliye Bakanlığı; bölge, il, ilçe, mahal ve sektörlere göre yetkili vergi dairesini ve beyannamenin verilme zamanını belirlemeye yetkilidir.

Bu Kanunda ve diğer kanunlarda, muhtasar beyanname ile aylık prim ve hizmet belgesine yapılmış olan atıflar, bu iki belgenin tek bir beyanname olarak birleştirildiği durumlarda, muhtasar ve prim hizmet beyannamesine yapılmış sayılır.”

5510 sayılı Kanunun 86’ncı maddesinin onüçüncü fıkrasında ise, “Muhtasar beyanname ile bu Kanun uyarınca verilmesi gereken aylık prim ve hizmet belgesinin birleştirilerek verilmesi durumunda beyannamenin; şekil, içerik, ekleri, ilgili olduğu dönem, verilme süresi ve diğer hususlar Bakanlık ile Maliye Bakanlığı tarafından çıkarılan müşterek tebliğ ile belirlenir.” hükmüne yer verilmiştir.

 

Bu kapsamda Maliye Bakanlığı (Gelir İdaresi Başkanlığı) tarafından çıkarılarak 18/02/2017 tarih ve 299983 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan MUHTASAR VE PRİM HİZMET BEYANNAMESİ GENEL TEBLİĞİ (SIRA NO: 1)’nde; vergiye uyum maliyetlerinin azaltılması, gönüllü uyumun teşvik edilmesi ve kayıt dışı ekonomi ile mücadelede etkinliğin artırılması amacıyla, vergi kanunlarına göre vergi dairesine verilmesi gereken “Muhtasar Beyanname” ile 31/5/2006 tarihli ve 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi kapsamında sigortalı sayılan kişileri bildirmekle yükümlü olanlar tarafından Sosyal Güvenlik Kurumuna verilmesi gereken “Aylık Prim ve Hizmet Belgesi”nin birleştirilmesi sonucunda oluşturulan “Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi”nin verilmesine ilişkin usul ve esaslar hakkında açıklamada bulunulmuştur.

 

Söz konusu Tebliğ ile yapılan düzenlemeler,

 

– 5510 sayılı Kanunun 4’üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi kapsamında sigortalı sayılan kişileri (Ek 9’uncu maddesi kapsamındaki sigortalılar hariç) bildirmekle yükümlü olanlar,

 

– 5510 sayılı Kanunun geçici 20’nci maddesi kapsamındaki sandıklar,

 

– Vergi kanunlarına göre vergi kesintisi yapmak zorunda olanlar,

 

hakkında uygulanacaktır.

 

Yapılan düzenlemenin ana hatları aşağıdaki gibidir.

 

-Muhtasar beyanname ile aylık prim ve hizmet belgesinin birleştirilerek alınması uygulamasına Kırşehir İlinde pilot  olarak (Haziran ayında verilmesi gereken beyannameler dahil olmak üzere) 1 Haziran 2017 tarihinden itibaren başlanacaktır.

 

– Kırşehir İli dışında kalan diğer mükellefler/işverenler için uygulama 1 Ocak 2018 tarihinden itibaren başlayacaktır.

 

– Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesinin, ertesi ayın 23’üncü günü saat 23.59’a kadar yetkili vergi dairesine elektronik ortamda gönderilmesi gerekmektedir.

 

– Elektronik ortamda gönderilen Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi, sistem tarafından ön kontrolü yapıldıktan sonra kabul edilecektir.

 

-Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi ile beyan edilen vergi kesintileri ile sigortalıların prime esas kazanç ve hizmet bilgileri için ayrı ayrı tahakkuk fişleri düzenlenecektir.

 

-Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi ile beyan edilen vergi ve sigorta primleri ayrı ayrı tahakkuk ettirilecek ve bunların ödemeleri ilgili vergi kanunları ile 5510 sayılı Kanun hükümleri çerçevesinde yapılacaktır.

 

-Daha önce verilmiş bulunan Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi veya beyannamelerindeki hata ve/veya eksikliklere ilişkin verilecek düzeltme beyannamelerinin, söz konusu dönemlere münhasır olarak verilen beyannamelerde yer alan bilgileri de kapsaması gerekmektedir.

 

– Birden fazla vergi dairesinde gelir (stopaj) vergisi mükellefiyeti bulunanlar için sigortalıların prime esas kazanç ve hizmet bilgilerini içerecek şekilde verilecek olan Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesinin verileceği yetkili vergi dairesi, çalışanların ücret ödemeleri üzerinden yapılan gelir vergisi kesintisinin beyan edileceği yer vergi dairesidir.

 

– 340 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ekinde yer alan Ek-3 “Elektronik Beyanname Aracılık ve Sorumluluk Sözleşmesi” ile Ek-4 “Elektronik Beyanname Aracılık Sözleşmesi” değiştirilmiştir.

 

–  Maliye Bakanlığınca yapılan düzenlemeler kapsamında bu Tebliğin yürürlüğe girdiği tarihten önce elektronik ortamda beyanname gönderme aracılık yetkisi almış bulunan gerçek ve tüzel kişiler mevcut kullanıcı kodu, parola ve şifrelerini kullanmaya devam edeceklerdir.

 

-Tebliğin yürürlüğe girdiği tarihe kadar 5510 sayılı Kanun uyarınca çalıştırdığı sigortalıların prime esas kazanç ve hizmet bilgilerini elektronik ortamda gönderen işverenler ile bildirge göndermek üzere aracılık yetkisi verilen gerçek ve tüzel kişiler 1/12018 tarihinden sonra verecekleri Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesini Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından verilmiş olan şifre ile gönderemeyeceklerdir.

 

–  Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesine ilişkin fiillerin vergi kanunlarına göre vergi cezası kesilmesini gerektirmesi halinde 213 sayılı Kanun uyarınca vergi dairelerince, bu fiillerin 5510 sayılı Kanuna göre idari para cezası gerektirmesi halinde 5510 sayılı Kanun uyarınca sosyal güvenlik il müdürlüğü/sosyal güvenlik merkezi tarafından ayrı ayrı ceza kesilecektir.

 

-Muhtasar beyannamelerini üçer aylık dönemler halinde vermekle birlikte yanında işçi çalıştırmayan mükellefler ise yaptıkları ödemeleri veya tahakkuk ettirdikleri kârlar ve iratlar ile bunlardan kestikleri vergileri Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi ile önceden olduğu gibi üçer aylık dönemler halinde Ocak, Nisan, Temmuz ve Ekim aylarının 23’üncü günü akşamına kadar vermeye devam edeceklerdir.

 

–  Bankalar ve aracı kurumların 193 sayılı Kanunun geçici 67’nci maddesinin bir ve üç numaralı fıkraları kapsamında yaptıkları kesintileri beyan ettikleri “Muhtasar Beyanname (G.V.K. Geçici 67 nci Maddeye Göre Yapılan Tevkifatlar İçin)” bu Tebliğ hükümleri kapsamı dışındadır.

 

– Vergi Kimlik Numarası ile Sosyal Güvenlik Kurumu İşyeri Sicil Numarasının eşleştirilmesi amacıyla 18 Şubat 2017 tarihinden itibaren başlamak üzere bir defaya mahsus olmak üzere bu Tebliğ ekinde yer alan “Vergi Kimlik Numarası ile Sosyal Güvenlik Kurumu İşyeri Sicil Numarasının Eşleştirilmesine İlişkin Bildirim”i (Ek-8) elektronik ortamda gönderme zorunluluğu getirilmiştir.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cevapla

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar işaretlenmelidir *

*