SİRKÜLER-Tahsilat Ve Ödemelerde Tevsik Zorunluluğu, 01.01.2016 Tarihinden İtibaren Geçerli Olmak Üzere Yeniden Belirlenmiştir.

24 Aralık 2015 PERŞEMBE    Resmî Gazete   Sayı: 29572

VERGİ USUL KANUNU GENEL TEBLİĞİ  (SIRA NO: 459)

 

VERGİ SİRKÜLERİ

Sirküler                     : 2015/05

Sirküler Tarihi          : 25.12.2015

Konu                          : Tahsilat Ve Ödemelerde Tevsik Zorunluluğu, 01.01.2016 Tarihinden İtibaren Geçerli Olmak Üzere Yeniden Belirlenmiştir. 459 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile tahsilat ve ödemelerin tevsik zorunluğuna ilişkin olarak hali hazırdaki 8.000 TL’lik had, 2016 yılından geçerli olmak üzere 7.000 TL’ye indirilmiştir.

 

Vergi kanunlarının vergiyi bağladıkları olayı, kayıt dışılığı önlemek amacı doğrultusunda; tevsik zorunluluğu kapsamında olanların, kendi aralarında ve tevsik zorunluluğu olmayanlarla yapacakları, 7.000 TL’yi aşan her türlü tahsilat ve ödemelerini, aracı finansal kurumlar kanalıyla yapmaları ve bu kurumlarca düzenlenen dekont, hesap bildirim cetveli, alındı vb belgeler ile tevsik etmeleri zorunludur.

 

Aynı günde aynı kişi veya kurumlarla yapılan işlemlerin toplam tutarının belirlenen haddi aşması durumunda, aştığı işlemden itibaren, tahsilat ve ödemelerin aracı finansal kurumlar aracılığıyla yapılması zorunludur.

 

Tahsilat ve ödemeye konu işlem tutarının tevsik zorunluluğu kapsamında belirlenen haddi aşması halinde, bedelin farklı tarihlerde kısım kısım ödenmesinde işlemin toplam tutarı dikkate alınacak ve her bir tahsilat ve ödeme, tevsik zorunluluğu kapsamında aracı finansal kurumlar kanalıyla gerçekleştirilecektir. Örneğin; serbest meslek erbabının bir yıl süreyle vereceği hizmet bedeli, belirlenen hadleri aşıyorsa, aralarındaki anlaşma gereği serbest meslek makbuzlarının limit altında düzenlenmesi tevsik zorunluluğunu ortadan kaldırmayacak, sözleşmenin toplam tutarı aşıldığından her bir tahsilat ve ödeme aracı finansal kurum kanalıyla tevsik edilecektir.

 

Tapu sicil müdürlükleri ve noterlerde gerçekleştirilen işlemler, zorunluluk kapsamında olmayan tahsilat ve ödemelerdendir.

 

 

 

Söz konusu tahsilat ve ödemelerin, tevsik zorunluluğuna uyulmaması durumunda mükelleflerden her birine, VUK mük. md.355’de belirlenen özel usulsüzlük cezalarından az olmamak üzere işleme konu tutarın %5’i nispetinde özel usulsüzlük cezası kesilir. Ancak bir takvim yılı içinde kesilecek özel usulsüzlük cezasının toplamı 1.100.000 TL’yi geçemez.

 

 

 

Özel usulsüzlük cezaları (VUK mük. md. 355)

Mükellefiyet Türü Ceza /TL/ 2016 Yılı
Birinci sınıf tüccarlar ile serbest meslek erbabı hakkında 1.370
İkinci sınıf tüccarlar, defter tutan çiftçiler ile kazancı basit usulde tespit edilenler hakkında 690
Yukarıda belirtilenler dışında kalanlar hakkında 340

            Bilgilerinize sunulur. Saygılarımızla;

 

BİLGİLİ BAĞIMSIZ DENETİM VE YMM A.Ş.

Cevapla

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar işaretlenmelidir *

*