stirahatli Olan Sigortalıların İşyerinde Çalışmadıklarına Dair Bildirimin İşverenlerce Sosyal Güvenlik Kurumuna Gönderilmesine İlişkin Usul Ve Esaslar Hakkında Tebliğ

14.05.2010

12 Mayıs 2010 Tarihli Resmi Gazete

Sayı: 27579

Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığından:

İSTİRAHATLİ OLAN SİGORTALILARIN İ�zYERİNDE ÇALI�zMADIKLARINA

DAİR BİLDİRİMİN İ�zVERENLERCE SOSYAL GÜVENLİK KURUMUNA

GÖNDERİLMESİNE İLİ�zKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA TEBLİ�z

Amaç

MADDE 1 –(1) Bu Tebliğin amacı, 31/5/2006tarihli ve 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendine tabi sigortalılar ile 5 inci maddesine tabi sigortalıların istirahatlioldukları süreler için geçici iş göremezlik ödeneklerini alabilmelerine esas işyerinde çalışmadıklarına dair bildirimin işverenlerince zorunlu olarak elektronik ortamda gönderilmesine ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 –(1) Bu Tebliğ, 5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi ile 5 inci maddesine tabi sigortalıları çalıştıran işverenleri kapsar.

Dayanak

MADDE 3 –(1) Bu Tebliğ, 5510 sayılı Kanunun 100 üncü ve 102 ncimaddeleri ile Sosyal Sigorta İşlemleri Yönetmeliğinin 5 inci, 40 ıncı, 120 ncive 121 inci maddelerine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 –(1) Bu Tebliğ uygulamasında;

a) Sigortalı: Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi ile 5 inci maddesi kapsamında adına kısa ve/veya uzun vadeli sigorta kolları primi ödenmesi gereken kişiyi,

b) İşveren: Sigortalı sayılan kişileri çalıştıran gerçek veya tüzel kişiler ile tüzel kişiliği olmayan kurum ve kuruluşları,

c) Elektronik ortam: Bu Tebliğde belirtilen bilgi ve belgelerin işverenlerce internet ve benzeri ortamda Kurumun veri tabanına aktarılmasınısağlayan elektronik portalı,

ç) Bildirim: Sigortalıların istirahatlioldukları sürelerde işyerinde çalışmadıklarına dair işverenlerce elektronik ortamda Kuruma gönderilen bildirimi,

d) Hak edilen istirahat süresi: On günden kısa süreli istirahatlarda istirahatın bittiği günü, on gün ve daha uzun süreli istirahatlarda onar günlük sürelerin bittiği ve son on günlük süreden arta kalan istirahat süresinin bittiği günü,

e) Kanun: 31/5/2006tarihli ve 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununu,

f) Kurum: Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığını,

ifadeeder.

Bildirimin yapılması ve kuruma gönderilmesi

MADDE 5 –(1) Bildirimin, http://www.sgk.gov.tr internet adresinde “İ�zVEREN” menüsü “Çalışılmadığına Dair Bildirim Girişi”, “Kullanıcı �zifre Ekranı”, “Çalışılmadığına Dair Bildirim İşlemleri”, “Giriş” bölümünde yer alan bilgiler kaydedilmek suretiyle sigortalılarca hak edilen istirahat süresini takip eden 5 iş günü içinde elektronik ortamda Kuruma gönderilmesi zorunludur.

Bildirimin gönderilmemesi veya süresi dışında gönderilmesi

MADDE 6 –(1) Bildirimi göndermeyen veya 5 inci maddede belirtilen süre dışında gönderen işverenler hakkında Kanunun 102 inci maddesinin birinci fıkrasının (i) bendine göre idari para cezası uygulanır.

Yürürlük

MADDE 7 –(1) Bu Tebliğ hükümleri yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 8 –(1) Bu Tebliğ hükümlerini Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanı yürütür.

Cevapla

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar işaretlenmelidir *

*