Tahsilat İç Genelgesi Seri No : 2008/1

12.06.2008

Tarih 11/06/2008
Sayı B.07.1.GİB.0.06.38/3802
Kapsam

T.C.

MALİYE BAKANLIĞI

Gelir İdaresi Başkanlığı

Sayı : B.07.1.GİB.0.06.38/3802-

Konu:

TAHSİLAT İÇ GENELGESİ

SERİ NO: 2008/1

…………………………VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞINA

İlgi : 11.05.2007 tarihli ve B.07.1.GİB.0.06.38/3802-86/42908 sayılı 2007/3 Seri No.lu Tahsilat İç Genelgesi.

6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun amme alacaklarının tecil ve taksitlendirmesini düzenleyen 48 inci maddesi uyarınca yayımlanan ilgide kayıtlı genelgemiz ile motorlu taşıtlar vergisi ve bu vergiye ilişkin gecikme zammı ile trafik para cezasından olan alacakların, tecil edilmeyeceği tüm teşkilatımıza duyurulmuştu.

06.06.2008 tarihli ve mükerrer 26898 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 5766 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunda ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunun 9 uncu maddesi ile 197 sayılı Motorlu Taşıtlar Vergisinin 13 üncü maddesinin (d) bendi;

“Taşıtlarla ilgili fenni muayene komisyonları, fenni muayene yapma yetkisi verilen gerçek ve tüzel kişiler, liman ve deniz işletme bölge müdürlükleri, belediyeler veya liman başkanlıkları ile Ulaştırma Bakanlığı sivil havacılık genel müdürlüğü taşıtların fenni muayeneleri yapmadan, denize veya uçuşa elverişli belgelerini vermeden önce, verginin ödenip ödenmediğini araştırmak zorundadırlar.

Vergisi ödenmemiş veya 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun 48 inci madde hükmüne göre taksitlendirilmemiş taşıtlara ait fenni muayene yapılamaz, denize veya uçuşa elverişli belgesi verilemez.”

şeklini almıştır.

Diğer taraftan, 5766 sayılı Kanunun 6 ncı maddesiyle 01.07.2008 tarihinden geçerli olmak üzere 6183 sayılı Kanunun 48 inci maddesinde yapılan değişiklikle amme alacaklarının teciline ilişkin azami süre 36 ay olarak belirlenmiştir.

Yapılan bu değişiklikler dikkate alınarak, amme borçlularının maliki oldukları motorlu taşıta ilişkin fenni muayene yaptırabilmeleri, denize veya uçuşa elverişlilik belgesi alabilmeleri için motorlu taşıtlar vergisi, motorlu taşıtlar vergisine ait gecikme zammı, 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanununa göre verilen trafik para cezaları, 4925 sayılı Karayolu Taşıma Kanununa göre verilen idari para cezaları, 5539 sayılı Karayolları Genel Müdürlüğü

Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun uyarınca tahsili gereken geçiş ücreti ve idari para cezalarından olan alacakların ve bunlara ilişkin fer’ilerinin tecil ve taksitlendirilmesi Bakanlığımızca uygun görülmüştür.

Bu İç Genelge ile tecil ve taksitlendirilmesi uygun görülen amme alacaklarının tecilinde;

-Tecili talep edilen alacağın tutarına bakılmaksızın talebi değerlendirerek sonuçlandırmaya,

-01.07.2008 tarihine kadar sonuçlandırılacak tecil taleplerinde tecil müracaat tarihinden itibaren azami 18 ayı aşmayacak şekilde süre vermeye,

-01.07.2008 tarihinden itibaren sonuçlandırılacak tecil taleplerine ise tecil müracaat tarihinden itibaren azami 30 ayı aşmayacak şekilde süre vermeye,

vergi daireleri yetkili kılınmıştır.

Öte yandan, söz konusu borçları tecil edilen amme borçlularının tecil şartlarına uygun ödeme yaptığı sürece maliki oldukları motorlu taşıta ilişkin fenni muayene yaptırabilmeleri, denize veya uçuşa elverişlilik belgesi alabilmeleri için “Fenni Muayene İzin Belgesi”nin düzenlenmesi gerekmektedir.

Ancak, 197 sayılı Motorlu Taşıtlar Vergisi Kanununun 13 üncü maddesinin (c) bendi uyarınca motorlu taşıtların satış ve devirleri sırasında ise tecil edilen söz konusu borçlar defaten ödenmediği takdirde “Motorlu Taşıtların Satış ve Devrine Ait İlişik Kesme Belgesi” düzenlenmeyeceği tabiidir.

Ayrıca, yapılacak tecil ve taksitlendirme işlemlerinde 7 ve 10 Seri No’lu Tahsilat İç Genelgeleri de dikkate alınacaktır.

Bilgi edinilmesini ve gereğinin buna göre yapılmasını rica ederim.

Mehmet Akif ULUSOY

Gelir İdaresi Başkanı

Cevapla

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar işaretlenmelidir *

*