Transfer Fiyatlandırması Yoluyla Örtülü Kazanç Dağıtımında Tarafların Düzeltme İşlemleri

I. GİRİŞ :

 

Transfer Fiyatlandırması Yoluyla Örtülü Kazanç Dağıtımı vergi sistemimizde yer alan önemli bir vergi güvenlik müessesesidir. Söz konusu müessese 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu[1]ile vergi sistemimize girmekle birlikte buna paralellik sergileyen düzenlemeler öteden beri mevcuttur. Bunların başında mülga 5422 sayılı KVK’nın 17. maddesinde örtülü kazanç başlığı altında yapılan düzenleme yer almaktadır. Transfer Fiyatlandırması Yoluyla Örtülü Kazanç Dağıtımı müessesesi 5422 sayılı mülga KVK’da yer alan örtülü kazanç müessesesinin OECD’nin bu konuyla ilgili düzenlemeleri de dikkate alınarak güncellenmiş, yenilenmiş halidir.

Transfer Fiyatlandırması Yoluyla Örtülü Kazanç Dağıtımı düzenlemesinde iki farklı kavramın olduğu görülmektedir. Bunlardan biri Transfer Fiyatlandırması, diğeri Örtülü Kazanç Dağıtımıdır. Bu iki kavramın tanımı vergi mevzuatımızda net olarak yapılmamıştır. Fakat vergi mevzuatımızda yer alan düzenlemeler ışığında çeşitli kaynaklarda yapılan yorumlarda bu kavramlarla ilgili farklı tanımlar yapılmış olup genel olarak Transfer Fiyatlaması; ilişkili kişiler arasındaki mal ve hizmet alışverişlerinde uygulanan fiyat, Örtülü Kazanç ise gerçek veya tüzel kişilerin kendi bünyelerinde vergilendirilmesi gereken kazançlarını usulsüz yollarla vergi dışı bırakmaları, ilişkili kişilere bu şekilde usulsüz menfaat sağlamalarıdır şeklinde bir tanım benimsenmiştir.

Örtülü kazanç dağıtımının farklı yolları vardır bunlardan biri örtülü sermaye yoluyla yapılan örtülü kazanç dağıtımı diğeri ise Transfer Fiyatlandırması Yoluyla yapılan Örtülü Kazanç Dağıtımıdır. Bunların her ikisi de ortak bir sonuca ulaşmakta olup, bu sonuç kurum bünyesinde vergilendirilmesi gereken verginin usulsüz yollarla kurum dışına çıkarılmasıdır. Bu çalışmamızda transfer fiyatlandırması yoluyla örtülü kazanç dağıtımı halinde yapılması gerekli düzeltme işlemleri anlatılmaya çalışılmıştır.

II. TRANSFER FİYATLANDIRMASI YOLUYLA ÖRTÜLÜ KAZANÇ DAĞITIMI:

Transfer fiyatlandırması yoluyla örtülü kazanç dağıtımı, 5520 sayılı KVK’nın 13. maddesinde ayrıntılı şekilde düzenlenmiştir. Bu maddenin birinci fıkrasında, “Kurumlar, ilişkili kişilerle emsallere uygunluk ilkesine aykırı olarak tespit ettikleri bedel veya fiyat üzerinden mal veya hizmet alım ya da satımında bulunursa, kazanç tamamen veya kısmen transfer fiyatlandırması yoluyla örtülü olarak dağıtılmış sayılır.” denmek suretiyle transfer fiyatlandırması yoluyla örtülü kazanç dağıtımının çatısı kurulmuştur. Söz konusu tanımdan hareketle transfer fiyatlandırması yoluyla örtülü kazanç dağıtımında üç ana unsurun varlığından söz edebiliriz. Bunlar;

Ø Mal veya hizmet alım yada satımı,

Ø İlişkili kişi,

Ø Emsallere uygunluk ilkesi.

Bunlardan ilk unsur aynı maddenin birinci fıkrasında, ikinci unsur ikinci fıkrasında, son unsur ise üçüncü fıkrasında genel itibariyle açıklanmıştır.

Bu maddenin dördüncü fıkrasında ise emsallere uygun fiyatın tespitinde kullanılabilecek yöntemler belirtilmiş olup bu yöntemler Karşılaştırılabilir Fiyat Yöntemi, Maliyet Artı Yöntemi ve Yeniden Satış Yöntemi’dir. Bunların dışında da birtakım yöntemler mevcut olup bunlar madde metninde değil bu husus ile ilgili olarak çıkarılan 1 Seri Nolu Transfer Fiyatlandırması Yoluyla Örtülü Kazanç Dağıtımı Hakkında Genel Tebliği[2]nde ayrıntılı olarak düzenlenmiştir.

 

Kurumların ilişkili kişilerle mal veya hizmet alım satımı vb. işlemlerinde uyguladığı tüm fiyatlar transfer fiyatıdır. Burada önemli olan husus, bu transfer fiyatının emsallere uygun olup olmadığıdır. “Emsallere uygun olmayan fiyata transfer fiyatı denilir.” şeklinde yanlış bir kanı olduğu görülmektedir. Yukarıda belirtildiği gibi ilişkili kişiler arasında uygulanan tüm fiyatlar transfer fiyatıdır. Bu fiyatın emsallere uygun olup olmaması, transfer fiyatının tanımlanmasında değil, örtülü kazancın varlığında etkilidir. Transfer fiyatı eğer emsallere uygun değil ise, orada örtülü kazanç dağıtımı söz konusudur. Örtülü kazanç dağıtımı transfer fiyatı ile değil emsallere uygun olmayan transfer fiyatı ile yapılır.

 

Transfer fiyatlandırması yoluyla dağıtılan örtülü kazancın ne şekilde vergilendirileceği, KVK’nın 13. maddesinin 6. fıkrasında “Tamamen veya kısmen transfer fiyatlandırması yoluyla örtülü olarak dağıtılan kazanç, Gelir ve Kurumlar Vergisi kanunlarının uygulamasında, bu maddedeki şartların gerçekleştiği hesap döneminin son günü itibarıyla dağıtılmış kâr payı veya dar mükellefler için ana merkeze aktarılan tutar sayılır.” şeklinde düzenlenmiş olup,buna göre yapılacak düzeltme işlemleri aşağıda belirtildiği şekilde yapılacaktır.

 

III. TRANSFER FİYATLANDIRMASI YOLUYLA ÖRTÜLÜ KAZANÇ DAĞITIMINDA DÜZELTME İŞLEMLERİ:

Transfer fiyatlandırması yoluyla örtülü kazanç dağıtımında karşılıklı iki tarafın varlığı söz konusudur. Bunlardan birincisi söz konusu kazancı dağıtan, diğeri ise bu kazancın dağıtıldığı taraftır. O halde bu kazanç ile ilgili olarak dağıtan ve dağıtılan nezdinde iki ayrı düzeltmenin yapılması gerekmektedir.

Transfer fiyatlandırması yoluyla örtülü kazanç dağıtan taraf açısından duruma bakarsak; bilindiği üzere Kurumlar Vergisi Kanunu’nun 11. maddesinde kurum kazancının tespitinde indirimi kabul edilmeyen giderler sayılmıştır. Bu maddede sayılan giderler mükellefler için kanunen kabul edilmeyen gider niteliğindedir. Bunlardan birisi de KVK’nın 11. maddesinin 1. fıkrasının (c) bendinde hüküm altına alınan, transfer fiyatlandırması yoluyla örtülü olarak dağıtılan kazançlardır. O halde transfer fiyatlandırması yoluyla bir başka kuruma aktarılan tutar, söz konusu kazancı dağıtan kurum bakımından, kanunen kabul edilmeyen gider olarak kabul edilecek ve kurumlar vergisi yönünden gerekli düzeltme buna göre yapılacaktır. Ayrıca KVK’nın 13.maddesinin 6. fıkrasına göre, transfer fiyatlandırması yoluyla dağıtılan örtülü kazanç dar mükellefler için ana merkeze aktarılan tutar sayılacak olup, kurum stopaj vergisi ise buna göre düzeltilecektir.

Transfer fiyatlandırması yoluyla örtülü olarak dağıtılan kazanç bu kazancı elde ettiği ileri sürülen taraf açısından ise, dağıtılmış kâr payı niteliğinde sayılacak olup düzeltme işlemleri buna göre yapılacaktır. Transfer fiyatlandırması yoluyla örtülü kazanç dağıtımında düzeltme işlemleri üç ayrı dönemde yapılabilir.

 

v İlki geçici vergi dönemi içerisinde yapılan düzeltme işlemidir. Geçici vergi dönemi içinde düzeltme işlemin yapılması halinde örtülü kazancı dağıtan kişi ile dağıtılan kişi bu düzeltme işlemlerini aynı geçici vergi dönemi içinde yapabileceklerdir.

 

v İkincisi geçici vergi döneminde sonra yapılan düzeltme işlemidir. Düzeltmenin geçici vergi döneminden sonra yapılması halinde, örtülü kazanç dağıtan kurum tarafından verilen düzeltme beyannamesi ile tahakkuk eden vergilerin kesinleşmiş ve ödenmiş olması şartıyla, örtülü kazanç dağıtılan tarafından da (bir sonraki geçici vergi döneminde) düzeltme yapılabilecektir.

v Üçüncüsü ise hesap dönemi kapandıktan sonra yapılan düzeltme işlemidir. Hesap dönemi kapandıktan sonra transfer fiyatlandırması yoluyla örtülü kazanç dağıtımı yapan kurumun düzeltme talebi, vergi dairesince Vergi Usul Kanunu hükümleri uyarınca değerlendirilip sonuçlandırılacaktır. Bu düzeltme sonucu tarh edilen vergilerin kesinleşmiş ve ödenmiş olması halinde, karşı tarafta da gerekli düzeltme işleminin kendiliğinden yapılması mümkün olacaktır.

A. ÖRTÜLÜ KAZANÇ DAĞITAN KURUM TARAFINDAN YAPILACAK DÜZELTME İŞLEMLERİ :

Örtülü kazanç dağıttığı tespit edilen kurum tarafından yapılacak düzeltme işlemleri, bu kurumun tam veya dar mükellef olması durumunda farklı olacaktır. Bu iki durumda yapılacak düzeltme işlemleri aşağıda belirtilmiştir.

 

A.1- ÖRTÜLÜ KAZANÇ DAĞITAN KURUMUN TAM MÜKELLEF KURUM OLMASI DURUMUNDA :

Transfer fiyatlandırması yoluyla örtülü kazanç dağıttığı tespit edilen mükellef açısından iki ayrı vergi yönünden düzeltme yapılacaktır. Bunlardan birincisi kurumlar vergisi yönünden yapılan düzeltme işlemidir. Transfer fiyatlandırması yoluyla örtülü olarak dağıtılan kazanç, bu kazancı dağıttığı ileri sürülen mükellef açısından, kazancın dağıtılmış kar payı sayılması nedeniyle, kurum kazancının tespitinde kanunen kabul edilmeyen gider olarak dikkate alınacaktır. O halde kabul edilmeyen bu tutar mükellef için bir matrah farkı olacak ve mükellefin kazancına ilave edilerek gerekli düzeltme işlemi buna göre yapılacaktır. İkincisi ise kurum stopaj vergisi yönünden yapılacak düzeltme işlemidir. Örtülü kazanç dağıtılan taraf,

v Türkiye’de işyeri veya daimi temsilci aracılığıyla kâr payı elde edenler hariç olmak üzere, dar mükellef kurum veya kurumlar vergisinden muaf olan bir dar mükellef ,

 

v Bir gerçek kişi,

 

v Vergiye tabi olmayan veya vergiden muaf olan herhangi bir kişi ise,

 

örtülü olarak dağıtılan kazanç bunlar için artık faaliyet karı değil bir kar payıdır. Bu kar payı üzerinden kişilerin hukuki statülerine göre farklı oranda tevkifat yapılması gerekir. Tevkifat yapacak olan kişi ise örtülü kazancı dağıtan mükelleftir.

 

Tevkifatın yapılacağı dönem KVK’nın 13.maddesinin 6. fıkrasında, örtülü kazanç şartlarının oluştuğu hesap döneminin son günü olarak belirtilmiştir. Dolaysıyla bu dönem ilgili hesap döneminin son ayıdır (yani hesap dönemi takvim yılı olanlarda Aralık ayıdır). Konuyu bir örnekle açıklayalım.

Örneğin; X şirketinin 2007 takvim yılında ilişkili kişi kapsamındaki Y şirketine 100.000YTL tutarında örtülükazanç dağıttığı tespit edilmiştir. Örtülü kazanç dağıtımında bulunan X şirketi için yapılacak düzeltme işlemi nedir?

 

Örtülü kazanç dağıtımında bulunan X şirketi için 100.000YTL, KVK’nın 11. maddesinin 1. fıkrasının (c) bendine göre kanunen kabul edilmeyen gider niteliğindedir. O halde bu tutarX şirketi için matrah farkı niteliğinde olup, kurumunun dönem kazancına eklenerek kurumlar vergisi yönünden gerekli tarhiyat yapılmalıdır. Y şirketinin tam mükellef bir kurum olduğu kabul edildiğinde, örtülü olarak dağıtılan 100.000YTL, Y şirketi için bir iştirak kazancıdır ve iştirak kazancı istisnasından faydalanır. Bu nedenle bu kazanç üzerinden X şirketi tarafından herhangi bir tevkifat yapılması söz konusu olmaz. Dolaysıyla X şirketinin kurum stopaj vergisi bakımından herhangi bir düzeltme yapması söz konusu değildir.

 

Eğer Y şirketi kar payı üzerinden tevkifat yapılacak kişi veya kurumlardan herhangi birisi ise, örneğin kurumlar vergisinden muaf bir kurum ise, örtülü kazanç dağıtan kurum için (X şirketi için) kurum stopaj vergisi yönünden de aşağıdaki şekilde düzeltmenin yapılması gerekecektir.

 

Yukarıda belirtildiği üzere örtülü olarak dağıtılan 100.000YTL, kurumlar vergisinden muaf olan Y kurumu için kar payı niteliğindedir. Bilindiği üzere Kurumlar Vergisi Kanununun 15. Maddesinin 2. Fıkrasına göre vergiden muaf kurumlara dağıtılan kar payları üzerinden  oranında vergi kesintisi yapılır. Ancak burada dikkat edilmesi gereken nokta 100.000YTL’nin dağıtılmış net kar payı olarak kabul edileceğidir. Vergi kesintisi ise bu tutar üzerinden değil brüt kar payı üzerinden yapılacağından 100.000YTL’nin brüt tutara çevrilmesi gerekmektedir.

 

Brüt tutar =100.000 x 100

 

100 – 15

 

Brüt Tutar =117.647YTL’dir

 

Vergi kesintisi yapılacak tutar 117.647 x = 17.647YTL’dir

 

Örtülü kazanç dağıtımında bulunan X Şirketinin Aralık/2007 dönemi kurum stopaj vergisi’ne 17.647YTL tutarında tarhiyat yapılacaktır.

 

A.2- ÖRTÜLÜ KAZANÇ DAĞITAN KURUMUN DAR MÜKELLEF KURUM OLMASI DURUMUNDA :

 

5520 sayılı KVK’nın 11. maddesinde düzenlenen kurum kazancın tespitinde indirilmesi kabul edilmeyen giderler, dar mükellef kurumlar içinde geçerlidir. Dolaysıyla Transfer fiyatlandırması yoluyla örtülü olarak dağıtılan kazanç dar mükellef kurum için de kanunen kabul edilmeyen giderdir. Bu tutar matrah farkı niteliğinde olup, dar mükellef kurumun faaliyet kazancına ilave edilerek gerekli tarhiyat yapılacak ve önceki vergilendirme işlemleri buna göre düzeltilecektir. Yani kurumlar vergisi yönünden yapılacak düzeltme işlemleri konusunda tam ve dar mükellefler arasında bir fark yoktur. Asıl farklılık kurum stopaj vergisinde yapılacak düzeltme ile ilgilidir.

 

Bilindiği üzere KVK’nın 13. maddesinin 6. fıkrasına göre tamamen veya kısmen transfer fiyatlandırması yoluyla örtülü olarak dağıtılan kazanç, dar mükellefler için ana merkeze aktarılan tutar sayılmaktadır. Bu hüküm gereği bir dar mükellef kurumun transfer fiyatlandırması yoluyla örtülü olarak kazanç dağıttığı tespit edildiğinde, bu kazanç tutarı dar mükellef kurum tarafından yurt dışında bulunan ana merkeze aktarılmış net tutar olarak kabul edilecektir. KVK’nın 30. Maddesinin 6. fıkrasına göre dar mükellef kurumların ana merkeze aktardıkları tutar üzerinden  oranında vergi kesintisi yapılması gerekmektedir. O halde düzeltme işlemleri buna göre yapılacaktır, yani net tutar brüte tamamlanacak ve bu brüt tutar üzerinden KVK 30/6’ya göre  oranında vergi kesintisi yapılacaktır.

 

Yukarıda vermiş olduğumuz örnekte X şirketinin dar mükellef bir kurum olduğunu düşünürsek, 100.000YTL X şirketi tarafından yurt dışında bulunan Y şirketine (Y şirketi ana merkez konumunda olduğu kabul edilmiştir) aktarılmış net kazanç tutarı olarak kabul edilecektir. Bu tutar brüte tamamlanarak (117.647YTL)  oranında vergi kesintisi (17.647,05YTL) yapılacaktır.

B. ÖRTÜLÜ KAZANÇ DAĞITILAN KURUM TARAFINDAN YAPILACAK DÜZELTME İŞLEMLERİ :

Transfer fiyatlandırması yoluyla örtülü olarak dağıtılan kazancın niteliği, bu kazancı elde eden tarafın hukuki statüsüne göre değiştiğinden, yapılacak düzeltme işlemleri de buna göre farklı olacaktır. Ayrıca örtülü kazanç dağıtan kurumun tam veya dar mükellef kurum olması, dağıtılan kazancın iştirak kazancı istisnasından yararlanıp yararlanmaması hususunu etkileyecektir.

 

Örtülü kazanç dağıtılan kişi tam mükellef kurum yada Türkiye’de işyeri veya daimi temsilcisi aracılığıyla kar payı elde eden dar mükellef bir kurum ise, söz konusu kazanç iştirak kazancı olarak kabul edilecektir. Bilindiği üzere Kurumlar Vergisi Kanunu’nun 5 inci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendine göre,tam mükellef kurumlardan elde edilen iştirak kazançları kurumlar vergisinden istisna edilmiştir. Bu maddedeki istisna, tam mükellefiyete tabi kurumların sermayelerine iştirak edilmesi suretiyle, kurumlarca elde edilen kâr paylarını kapsamaktadır. Kâr payını alan kurumun tam veya dar mükellefiyete tabi olmasının istisnanın uygulanmasında bir önemi bulunmamaktadır. O halde söz konusu kazancın dağıtıldığı kurum bu kazançla ilgili olarak, şartların varlığı halinde, iştirak kazancı istisnasından faydalanacaktır. Düzeltme işlemi ise buna göre yapılacaktır. Fakat Örtülü kazanç dağıtımı yapılan kurum nezdinde düzeltmenin yapılabilmesi için, örtülü kazanç dağıtan kurum adına tarh edilen vergilerin kesinleşmiş ve ödenmiş olması gerekmektedir.

 

Yukarıda verilen örneği esas alarak örtülü kazanç dağıtılan kurumca (Y Şirketi) yapılması gereken düzeltme işlemleri şu şekilde olacaktır.

 

100.000YTL’lik tutar Y şirketi açısından faaliyet kazancı olmaktan çıkmış, kar payına dönüşmüştür. O halde Y şirketi bu tutarı faaliyet karından çıkararak, iştirak kazancına ekleyecektir. Dolaysıyla kurum kazancının ticari kar bölümü değişmeyecektir.

 

X şirketi tam mükellef bir kurum olduğu varsayımı altında;

 

Y şirketi tam mükellef bir kurum yada Türkiye’de işyeri veya daimi temsilcisi aracılığıyla kar payı elde eden dar mükellef bir kurum ise iştirak kazancı tam istisna kapsamındadır. Bu sebeple kar payı üzerinden herhangi bir tevkifat yapılmayacaktır. 100.000YTL’nin faaliyet karından düşülmesi, fakat istisna kapsamında olduğundan kar payı kazancına eklenmemesi, ödenecek verginin azalmasına, hatta vergi iadesine neden olabilecektir. Ancak yukarıda belirttiğimiz gibi söz konusu düzeltmenin yapılabilmesi için, X şirketi adına 100.000YTL matrah farkı üzerinden tarh edilen verginin kesinleşmiş ve ödenmiş olması gerekmektedir. Unutulmamalıdır ki buradaki iştirak kazancı istisnası sadece tam mükellef kurumlardan elde edilen iştirak kazançları için getirilmiştir. Dolaysıyla X şirketi dar mükellef bir kurum ise, Y şirketi bu iştirak kazancı istisnasından faydalanamayacak ve 100.000YTL üzerinden aşağıda diğer mükellefler için belirtildiği şekilde X şirketi tarafından tevkifat yapılacaktır.

 

Eğer örtülü kazanç dağıtılan mükellef, Türkiye’de işyeri veya daimi temsilci aracılığıyla kâr payı elde edenler hariç olmak üzere, dar mükellef kurum veya kurumlar vergisinden muaf olan bir dar mükellef veya bir gerçek kişi, yada vergiye tabi olmayan veya vergiden muaf olan herhangi bir kurum ise; 100.000YTL’lik tutar artık bu mükellefler için faaliyet kazancı değil kar payıdır. Bu sebeple mükellefler bu tutarı faaliyet kazancından indirecek ve kar payı kazancına (iştirak kazancına ) ekleyeceklerdir. Bu tutar vergisi tevkifat yoluyla alınmış net bir kar payıdır. Dolaysıyla tevkif edilen verginin mahsup hakkı olduğu tabidir. Burada tevkifat örtülü kazanç dağıtımında bulunan X şirketi tarafından yapılmıştır. Tevkifat oranı ise bu kişilerin hukuki statüsüne göre değişecektir. Bunlar;

 

v Kar payı dağıtılan mükellef Türkiye’de işyeri veya daimi temsilci aracılığıyla kâr payı elde edenler hariç olmak üzere, dar mükellef kurum veya kurumlar vergisinden muaf olan bir dar mükellef ise Kurumlar Vergisi Kanunu’nun 30 uncu maddesinin üçüncü fıkrasına göre ,

 

v Tam veya dar mükellef gerçek kişi ise Gelir Vergisi Kanunu’nun 94 üncü maddesinin 6/b bendine göre ,

 

v Vergiye tabi olmayan veya vergiden muaf olan herhangi bir kurum ise Kurumlar Vergisi Kanunu’nun 15 inci maddesinin ikinci fıkrasına göre bu oran ’dir.

 

Mükelleflerin gerekli düzeltmeleri yapabilmelerinin tek koşulu, örtülü kazanç dağıtan X şirketinin gerekli düzeltmeleri yapması ve tarh edilen vergilerin kesinleşip ödenmesidir.

 

IV. SONUÇ :

Transfer fiyatlandırması yoluyla örtülü kazanç dağıtımında düzeltme işlemleri, ilişkili kişi kapsamında değerlendirilen iki mükellef nezdinde yapılacaktır. Bunlardan birincisi, söz konusu örtülü kazancı dağıtan, diğeri ise bu kazancın dağıtıldığı mükelleftir. Vergi incelemelerinde asıl muhatap alınan mükellef, örtülü kazanç dağıtımı yapandır. Dolaysıyla ilk düzeltme bu mükellefin hesaplarında yapılacaktır, daha sonra diğer kişi yani örtülü kazanç dağıtılan mükellef, gerekli düzeltmeleri yapacaktır. Fakat örtülü kazanç dağıtılan nezdinde bu düzeltmenin yapılabilmesı için, örtülü kazanç dağıtımında bulunan tarafca yapılan düzeltme sonucu tarh edilen vergilerin kesinleşip ödenmesi gerekmektedir. Bunun tek istisnası geçici vergi dönemleri içerisinde yapılan düzeltmedir. Geçici vergi dönemleri içinde her iki kesim aynı anda gerekli düzeltmeleri yapabilecektir.

Transfer fiyatlandırması yoluyla örtülü kazanç dağıtımı, her ne kadar paralel yapı sergileyen müesseseler öteden beri mevcut olsa da, Türk vergi mevzuatına getirilmiş yeni bir müessesedir. Konunun vergi sistemimize getirilen yeni bir konu olması nedeniyle kavram ve ifadeler tam şekillenmemiştir. Konuyla ilgili, yayınlanmış 1 seri numaralı transfer fiyatlandırması yoluyla örtülü kazanç dağıtımı hakkında tebliğ dışında, detaylı bir kaynak bulmak son derece güçtür. Söz konusu tebliğde yer alan açıklamalar ise somut örneklerden yoksun olması nedeniyle tereddütleri tam olarak giderememiştir. Dolaysıyla bu konuda daha detaylı açıklamalara ve düzenlemelere ihtiyaç duyulmaktadır.

KAYNAKÇALAR
1-5520 Sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu
2-193 Sayılı Gelir Vergisi Kanunu
3-1 Seri Nolu Transfer Fiyatlandırması Yoluyla Örtülü Kazanç Dağıtımı Hakkında Genel Tebliği
4- 2 Seri Nolu Transfer Fiyatlandırması Yoluyla Örtülü Kazanç Dağıtımı Hakkında Genel Tebliği
5-2008 Beyanname Düzenleme Kılavuzu

 

 

[1]21.06.2006 tarih ve 26205 sayılı Resmi Gazetede yayımlanmıştır.

[2]18.11.2007 tarih ve 26704 sayılı Resmi Gazetede yayımlanmıştır.

Cevapla

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar işaretlenmelidir *

*