Türkiye Finansal Raporlama Standartları Yorumları Hakkında Tebliğde Değişiklik Yapılmasına İlişkin Tebliğ (Sıra No: 151)

12.05.2009
MADDE 1 – 15/6/2007 tarih ve 26553 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 44 Sıra no’lu“Türkiye Finansal Raporlama Standartları Yorumları Hakkında Tebliğ”in 8 no’lu ekinde yer alan “TFRS Yorum 9 – Saklı Türev Ürünlerinin Yeniden Değerlendirilmesi” Türkiye Finansal Raporlama Standardı Yorumunun 7 nci Paragrafı aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“7. Bir sözleşmeye ilk kez taraf olunduğunda, bir saklı türev ürünün temel sözleşmeden ayrıştırılmasının ve bir türev ürün olarak muhasebeleştirilmesinin gerekli olup olmadığı değerlendirilir. (a) Sözleşme hükümlerinde, sözleşme uyarınca belirlenecek olan nakit akışlarını önemli ölçüde değiştiren bir değişiklik olmadığı ya da (b) finansal araç, gerçeğe uygun değer farkı kâr veya zarara yansıtılan finansal varlık grubu dışındaki başka bir grupta yeniden sınıflandırılmadığı sürece (ki bu durumlarda yeniden değerlendirme gerekecektir), sonradan yeniden değerlendirme yapılmasına izin verilmez. Nakit akışlarındaki değişikliğin önemli olup olmadığı; saklı türev ürüne, temel sözleşmeye ya da her ikisine ilişkin olarak beklenen gelecekteki nakit akışlarındaki değişikliklerin boyutunun değerlendirilmesi suretiyle belirlenir; söz konusu değişikliklerin, sözleşme kapsamında daha önceden beklenen nakit akışlarına kıyasla önemli olup olmadığı da ayrıca değerlendirilir.”

MADDE 2 – Aynı Yoruma, 7 nci Paragraftan sonra gelmek üzere aşağıda yer alan 7A paragrafı eklenmiştir.

“7A. 7 nci Paragraf uyarınca bir finansal varlığın, gerçeğe uygun değer farkı kâr veya zarara yansıtılan finansal varlık grubu dışındaki başka bir grupta yeniden sınıflandırılması aşamasında, bir saklı türev ürünün, temel sözleşmeden ayrıştırılmasının ve bir türev ürün olarak muhasebeleştirilmesinin gerekli olup olmadığının değerlendirilmesi; aşağıda belirtilen tarihlerden hangisi daha sonraki bir tarih niteliğindeyse, o tarih itibariyle mevcut olan koşullar esas alınarak yapılır:

(a) Bir sözleşmeye ilk kez taraf olunduğu tarih, ya da

(b) Sözleşme hükümlerinde, sözleşme uyarınca belirlenecek olan nakit akışlarını önemli ölçüde değiştiren bir değişikliğin olduğu tarih.

Yapılan bu değerlendirme dolayısıyla, “TMS 39 Finansal Araçlar: Muhasebeleştirme ve Ölçme” Standardının 11 inci Paragrafının (c) bendi uygulanmaz (örneğin melez (karma) bir sözleşme, gerçeğe uygun değeri üzerinden, söz konusu değerdeki değişikliklerin kâr veya zararda muhasebeleştirildiği bir biçimde, ölçülmemiş gibi dikkate alınır). Söz konusu değerlendirmenin yapılma imkânının bulunmaması durumunda, melez (karma) sözleşmenin, bir bütün olarak gerçeğe uygun değer farkı kâr veya zarara yansıtılan olarak sınıflandırılmasına devam edilir.”

MADDE 3 – Aynı Yoruma, 9 uncu Paragraftan sonra gelmek üzere aşağıda yer alan 10 uncu Paragraf eklenmiştir.

“10. “-””

MADDE 4 – Bu Tebliğ 30/6/2009 tarihinde ya da bu tarihten sonra sona eren hesap dönemleri için geçerli olmak üzere, yayımlandığı tarihte yürürlüğe girer.

MADDE 5 – Bu Tebliğ hükümlerini Türkiye Muhasebe Standartları Kurulu yürütür.

Cevapla

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar işaretlenmelidir *

*