Yabancı Paralar İçin Dönem Sonlarında Yapılacak Değerleme İşlemleri Ve Muhasebeleştirilmesi

1- GİRİŞ

Bilindiği üzere, yabancı paraların değerlemesi, 213 Sayılı Vergi Usul Kanunu’nun (VUK) 280’inci maddesinde düzenlenmiştir. Dönem sonlarında yabancı paraların değerlemesi bu madde kapsamında gerçekleştirilmektedir. Bu kapsamda, yalnızca yabancı paraların değerlemesi değil, yabancı para cinsinden senetli veya senetsiz alacaklar ve borçların da değerlemesi yapılır.

Yabancı paranın borsada rayici yoksa, değerlemeye uygulanacak kur Maliye Bakanlığınca tespit olunur. Maliye Bakanlığı’nca kur tespit ve ilan edilmediği takdirde, TC Merkez Bankası tarafından tespit ve ilan edilen döviz alış kurları ile efektif alış kurları değerlemeye esas alınır.

Bu yazımızda, yabancı paraların değerlemesi usul ve esasları ile oluşan kur farklarının durumu, ilgili kanun maddeleri ve yayınlanan tebliğler ışığında, örneklerde verilerek anlatılmaya çalışılacaktır.

2- YABANCI PARALARIN DEĞERLEMESİ

2.1- Kapsamı

Yabancı paraların değerlemesi 213 sayılı VUK’un 280. maddesinde düzenlenmiştir. Söz konusu maddede;

Yabancı paralar borsa rayici ile değerlenir. Borsa rayicinin takarrüründe muvazaa olduğu anlaşılırsa bu rayiç yerine alış bedeli esas alınır.

Yabancı paranın borsada rayici yoksa, değerlemeye uygulanacak kur Maliye Bakanlığınca tespit olunur.

Bu madde hükmü yabancı para ile olan senetli veya senetsiz alacaklar ve borçlar hakkında da caridir. Bunlardan vadesi gelmemiş senede bağlı alacak ve borçlar, bu Kanunun 281 ve 285’inci maddeleri uyarınca değerleme günü kıymetine irca edilebilir. Ancak senette faiz oranının yazılı olmadığı durumlarda değerleme gününde geçerli olan Londra Bankalar Arası Faiz Oranı (LİBOR) esas alınır .” hükmü yer almaktadır.

Yabancı paralar ile yabancı para cinsinden senetli veya senetsiz alacaklar ve borçların değerlemesinde, yukarıda yer alan madde hükmü uygulanacaktır.

Yukarıdaki madde de belirtildiği üzere, yabancı paraların değerlemesinde asıl ölçü borsa rayicidir. 213 sayılı VUK’un 263’üncü maddesine göre yabancı paralarda borsa rayici, kambiyo borsasına kayıtlı olan yabancı paraların değerlemeden önceki son muamele gününde borsadaki muamelelerin ortalama değerlerini ifade etmektedir.

Borsa rayicinin oluşumunda muvazaa olduğu anlaşılırsa değerlemede alış bedeli esas alınır, ancak yabancı paraların borsa rayici bulunmaması halinde değerlemeye esas alınacak kur, 213 sayılı VUK’un 280’inci maddesinde belirtildiği üzere, Maliye Bakanlığı’nca tespit olunacaktır.

Buna göre, değerlemede borsa rayicinin uygulanabilmesi için, öncelikle bir kambiyo borsasının bulunması ve bu borsada yabancı paraların işlem görmesi gerekmektedir. Ancak, ülkemizde bir kambiyo borsası bulunmadığından, yabancı paralar için borsa rayici ile değerleme yapılması mümkün değildir. Dolayısıyla, yabancı paralar ile bu paralarla olan senetli veya senetsiz alacak ve borçların değerlemesinde, Maliye Bakanlığı’nca tespit edilecek kur esas alınacaktır.

2.2- Değerlemede Esas Alınacak Kur

Yabancı paraların değerlemesinde asıl ölçü borsa rayicidir, ancak ülkemizde kurulu bir kambiyo borsası bulunmadığından, değerlemede, Maliye Bakanlığı’nca tespit edilecek kur esas alınacaktır.

213 Sayılı VUK’un 280’inci maddesinin, yabancı paraların değerlemesinde kur belirleme hususunda Maliye Bakanlığı’na verdiği yetkiye istinaden, Bakanlık yayımladığı tebliğlerle, her yılsonu (31/12/..) itibariyle kurları belirlemiştir. Söz konusu tebliğlerde, kurlar efektif alış ve döviz alış olarak ayrı ayrı belirlenmiştir. Uygulamada, efektif alış kuru nakit yabancı paralar için, döviz alış kuru ise yabancı paralar cinsinden düzenlenen poliçe, bono, senet, vb. belgeler için yapılan değerlemede esas alınmaktadır. Ancak, efektif cinsinden yabancı paralar için efektif alış kurunun bulunmaması halinde döviz alış kuru değerlemede esas alınabileceğine, 283 Seri No,lu VUK Genel Tebliğinde açıkça yer verilmiştir.

Yayımlanan 130 Seri No,lu VUK Genel Tebliğinde, Bakanlıkça kurlarla ilgili olarak herhangi bir tespit yapılmadığı sürece, T.C. Merkez Bankası’nca tespit ve ilan olunan döviz alış kurlarının mezkur ilanlarda belirtilen tarihlerden itibaren değerlemelerde esas alınması gerektiği, yine, bu konuda yayımlanan 271 Seri No,lu VUK Genel Tebliği ve sonraki tebliğlerde, vergi uygulamaları açısından, bankaların dönem sonları (31/12/..) itibariyle yapacakları değerleme sırasında Bakanlıkça belirlenen kurlar yerine, T.C. Merkez Bankasınca belirlenen esaslara uygun olarak tespit ettikleri ve fiilen uyguladıkları alış kurlarını esas almaları gerektiği, belirtilmektedir.

Bununla birlikte, 217 seri no.lu GVK Genel Tebliği’nde geçici vergi dönemleri itibariyle yabancı paralar ile yabancı para cinsinden olan alacak ve borçların değerlemesinde esas alınacak kurlarla ilgili açıklamalara yer verilerek, yapılacak değerlemede, 213 Sayılı VUK’un 280’inci maddesi hükümlerinin uygulanması ve bu şekilde yapılacak değerlemede T.C. Merkez Bankasınca Resmi Gazetede geçici vergi döneminin kapandığı tarih itibariyle yayımlanan döviz alış kurlarının esas alınması gerektiği belirtilmiştir.

Bu doğrultuda;

– Bakanlıkça dönem sonlarında (31/12/.. ve geçici vergi dönemleri itibariyle) yayımlanan tebliğ ile kur tespit ve ilan edilmişse bu kurun,

– Bakanlıkça kur tespit ve ilan edilmemişse T.C. Merkez Bankası tarafından belirlenen kurların,

– Geçici vergi dönem sonunda, T.C. Merkez Bankasınca döneminin kapandığı tarih itibariyle yayımlanan döviz alış kurlarının,

– Nakit yabancı paralar için efektif alış kurunun,

– Yabancı paralar cinsinden düzenlenen poliçe, bono, senet, vb. belgeler için döviz alış kurunun,

– Bankaların dönem sonlarında Bakanlıkça belirlenen kurlar yerine, T.C. Merkez Bankasınca belirlenen esaslara uygun olarak tespit ettikleri ve fiilen uyguladıkları alış kurlarının,

değerlemede esas alınması gerekmektedir

3- YABANCI PARA CİNSİNDEN ALACAK VE BORÇLARIN DE�zERLEMESİ

Yabancı para cinsinden olan senetli veya senetsiz alacaklar ve borçların değerlemesinde de 213 Sayılı VUK’un 280’inci madde hükümlerinin uygulanacağı, madde metninde açıkça belirtilmiştir. Bu doğrultuda, yabancı para cinsinden olan senetli ve senetsiz alacak ve borçlar da, Maliye Bakanlığınca ilan edilen kurlar üzerinden değerlenecektir. Değerlemede, döviz alış kurları esas alınacak, şayet Bakanlıkça kur tespit ve ilan edilmemişse, T.C. Merkez Bankası tarafından belirlenen döviz alış kurları esas alınacaktır. Bununla birlikte, geçici vergi dönemleri itibariyle, T.C. Merkez Bankasınca dönemin kapandığı tarih itibariyle yayımlanan döviz alış kurları değerlemede esas alınacaktır.

Ayrıca, vadesi gelmemiş yabancı para cinsinden olan senede bağlı alacak ve borçlar, 213 sayılı VUK’un 281 ve 285’inci maddeleri uyarınca değerleme günü kıymetine irca edilebilecek yani indirgenebilecektir. Senette faiz oranının yazılı olmadığı durumlarda değerleme gününde geçerli olan Londra Bankalar Arası Faiz Oranı (LİBOR) esas alınacaktır.

LİBOR Maliye Bakanlığı tarafından yayımlanmamaktadır. Dolayısıyla, reeskont uygulamasında LİBOR’u kullanacak bir mükellef, LİBOR’u nasıl bulacaktır? Bu sorunu ortadan kaldırmak için, işletmelerin LlBOR’u ekonomi gazete ve dergilerinden takip etmeleri, araştırmaları ve bulmaları gerekmektedir.

Bir diğer husus ise, reeskont uygulamasında değerleme gününde geçerli olan LlBOR’un esas alınacağının belirtilmesidir. Halbuki faiz ve vade farkı hesaplarında uygulanan oran, alacak veya borcun doğduğu, dolayısıyla senedin düzenlendiği tarihteki oran olmalıdır. Fakat Yasada açık olarak değerleme günü oranının uygulanacağı belirtildiğinden, bunun uygulanması zorunlu olmaktadır.

4- DE�zERLEMEDE ORTAYA ÇIKAN KUR FARKLARININ TESPİTİ VE MUHASEBELE�zTİRİLMESİ

Yabancı paraların değerlemesinde, yabancı paralar ile yabancı para cinsinden alacak ve borçların yasal defterlerdeki kayıtlı değerleri ile, Maliye Bakanlığınca veya T.C. Merkez Bankasınca belirlenen efektif ve döviz alış kurları dikkate alınarak tespit edilen değerleri karşılaştırılır.

Nakit yabancı paraların kayıtlı değerleri, yapılan değerleme sonucu tespit edilen miktardan küçükse oluşan fark kar niteliğinde olup, ilgili dönem gelirlerine yansıtılabilmesi için, söz konusu fark “646 Kambiyo Karları Hesabı”na alacak, “100 Kasa Hesabı”na borç kaydedilerek muhasebeleştirilir. Aksi durumda ise, zarar niteliğinde olup, dönem giderlerine yansıtılması için, söz konusu fark “656 Kambiyo Zararları Hesabı”na borç, “100 Kasa Hesabı”na alacak kaydedilerek muhasebeleştirilir.

Yabancı para cinsinden alacak (senetli veya senetsiz) ise, kayıtlı değeri, yapılan değerleme sonucu tespit edilen miktardan küçükse oluşan fark kar niteliğinde olup, ilgili dönem gelirlerine yansıtılabilmesi için, söz konusu fark “646 Kambiyo Karları Hesabı”na alacak, “120 Kasa Hesabı” veya “121 Borç Senetleri Hesabı”na borç, aksi durumda, söz konusu fark zarar niteliğinde olup, “656 Kambiyo Zararları Hesabı”na borç, ilgili hesaplara da alacak kaydedilerek muhasebeleştirilir.

Yabancı para cinsinden borç (senetli veya senetsiz) ise, kayıtlı değeri, yapılan değerleme sonucu tespit edilen miktardan büyükse oluşan fark kar niteliğinde olup, ilgili dönem gelirlerine yansıtılabilmesi için, söz konusu fark “646 Kambiyo Karları Hesabı”na alacak, “320 Kasa Hesabı” veya “321 Borç Senetleri Hesabı”na borç, aksi durumda, söz konusu fark zarar niteliğinde olup, “656 Kambiyo Zararları Hesabı”na borç, ilgili hesaplara da alacak kaydedilerek muhasebeleştirilir.

-Yabancı paralar ile yabancı para cinsinden alacak ve borç senetlerinin değerlemesi sonucunda oluşan kur farklarının tespiti ile, bunların dönem sonu hesaplarına yansıtılmasına ilişkin muhasebe kayıtları aşağıda örneklerle anlatılmaya çalışılmıştır.

Örnek-1: A A.�z.’nin 31/12/2009 tarihi itibariyle;

-Kasasında, kayıtlarda TL karşılığı 72.500 TL olan, nakit 50.000 USD (Amerikan Doları),

-Banka hesabında, kayıtlarda TL karşılığı 208.000 TL olan, 100.000 EURO,

Not: 31/12/2009 tarihi itibariyle yabancı paralar ile yabancı para cinsinden alacak ve borçların değerlemesinde geçerli olacak efektif ve döviz alış kurlarını Maliye Bakanlığı yayınlayacağı tebliğ ile tespit ve ilan edecektir. Yapılacak değerleme işlemlerinde söz konusu tebliğde belirtilen kurlar esas alınacak, kur tespit ve ilan edilmemesi halinde, T.C. Merkez Bankası tarafından belirlenen efektif alış ve döviz alış kurları esas alınacaktır.

Bakanlığın yayınladığı tebliğ ile 31/12/2009 tarihi itibariyle geçerli olacak efektif ve döviz alış kurlarını tespit ve ilan ettiğini ve USD ve EURO için efektif ve döviz alış kurlarının aşağıdaki gibi olduğunu kabul ederek, örneğimizdeki değerleme işlemlerini buna göre gerçekleştirirsek, örneğimize ilişkin değerleme işlemleri ile muhasebe kayıtları aşağıdaki gibi olacaktır.

-1 USD efektif alış = 1,44 TL -1 USD döviz alış = 1,46 TL

-1 EURO efektif alış = 2,19 TL -1 EURO döviz alış = 2,21 TL

-Kasadaki USD’nin değerlemesi;

Dönem Sonu Değeri:(USD Efektif Alış Kuru x50.000 USD)= (1,44x 50.000)

Dönem Sonu Değeri: 72.000 TL

Kambiyo Kar/Zararı: (Kayıtlı Değer – Dönem Sonu Değeri)= (72.500 – 72.000)

Kambiyo Zararı= 500 TL

-Bankadaki EURO’nun değerlemesi;

Dönem Sonu Değeri: (EURO Efektif Alış Kuru x 100.000 EURO)= (2,19 x 100.000)

Dönem Sonu Değer = 219.000 TL

Kambiyo Kar/Zararı: (Kayıtlı Değer – Dönem Sonu Değeri)= (208.000 – 219.000)

Kambiyo Karı= 11.000 TL

-Kasa Hesabının değerlemesine ilişkin 31/12/2009 tarihinde yapılması gereken muhasebe kaydı;

———————————————— 31/12/2009 ————————————

656 Kambiyo Zararları 500

100 Kasa 500

————————————————— / ——————————————

-Banka Hesabının değerlemesine ilişkin 31/12/2009 tarihinde yapılması gereken muhasebe kaydı;

———————————————— 31/12/2009 ————————————

102 Bankalar 11.000

646 Kambiyo Karları 11.000

————————————————— / ——————————————

Örnek-2: B A.�z.’nin 31/12/2009 tarihi itibariyle portföyünde,

– 25/03/2010 vadeli, kayıtlarda TL karşılığı 28.000 TL olan, 20.000 USD tutarında, senet üzerinde faiz oranı % 3 olan alacak senedi,

-Borçları arasında 20/02/2010 vadeli, kayıtlarda TL karşılığı 21.000 TL olan, 15.000 USD tutarında, senet üzerinde faiz oranı % 3 olan borç senedi, bulunmaktadır.

Not: Bakanlığın yayınladığı tebliğ ile 31/12/2009 tarihi itibariyle geçerli olacak efektif ve döviz alış kurlarını tespit ve ilan ettiğini ve Örnek-1’deki gibi USD alış kurunun 1,46 olduğunu kabul edelim.

Yabancı para cinsinden düzenlenen senetlerle ilgili olarak dönem sonlarında yapılması gereken iki işlem vardır. Bunlardan ilki, Maliye Bakanlığınca açıklanan 31/12/2009 tarihli döviz alış kuru açıklanmamış ise T.C. Merkez Bankasınca açıklanan döviz alış kuru esas alınarak yapılacak değerleme sonucu oluşan rakam ile senedin kayıtlı değeri arasındaki farkın kayıtlara yansıtılması; diğeri de, henüz vadesi gelmemiş olan senetlerin üzerinde faiz oranı belirtilmiş ise bu oran, belirtilmemiş ise 31/12/2009 tarihi itibariyle belirlenen LİBOR esas alınarak reeskontta tabi tutulması işlemidir.

Buna göre, örnekte yer alan alacak ve borç senetlerine ilişkin reeskont ve kur farkı hesaplama işlemi aşağıdaki gibi olacaktır.

-Alacak senedine ilişkin reeskont ve kur farkı hesaplaması ile 31/12/2009 ve 01/01/2010 tarihi itibariyle yapılması gereken muhasebe kayıtları;

A= Senedin nominal değeri 20.000 USD,

t= Vadeye kalan gün sayısı 84 gün,

m=Faiz oranı % 3,

USD alış kuru 1,46.

Hesaplamada kullanılacak iç iskonto formülü F= A-(Ax360) / 360+(mxt)

Reeskont tutarı = 20.000 – (20.000 x 360) / 360 + (0,03 x 84)

Reeskont tutarı = 138 USD

Reeskont tutarının TL karşılığı; 1,46 x 138 = 201,48 TL

Senedin 31/12/2009 tarihli değeri = (1,46 x 20.000 =) 29.200 TL

Senet değerinde oluşan kur farkı: (Kayıtlı değer – 31/12/2009 tarihili değer)

Kambiyo Karı (28.000 – 29.200 =) 1.200 TL

———————————————— 31/12/2009 ————————————

1 20 Alacak Senetleri 1.200

646 Kambiyo Karları 1.200

————————————————— / ——————————————

657 Reeskont Faiz Giderleri 201,48

122 Alacak Senetleri Reeskontu 201,48

————————————————— / ——————————————

———————————————— 01/01/2010 ————————————

122 Alacak Senetleri Reeskontu 201,48

647 Reeskont Faiz Gelirleri 201,48

————————————————— / ——————————————

-Borç senedine ilişkin reeskont ve kur farkı hesaplaması ile 31/12/2009 ve 01/01/2010 tarihi itibariyle yapılması gereken muhasebe kayıtları;

A= Senedin nominal değeri 15.000 USD,

t= Vadeye kalan gün sayısı 51 gün,

m=Faiz oranı % 3,

USD alış kuru 1,46.

Hesaplamada kullanılacak iç iskonto formülü F= A-(Ax360) / 360+(mxt)

Reeskont tutarı = 15.000 – (15.000 x 360) / 360 + (0,03 x 51)

Reeskont tutarı = 63,5 USD

Reeskont tutarının TL karşılığı; 1,46 x 63,5 = 92,71 TL

Senedin 31/12/2009 tarihli değeri = (1,46 x 15.000 =) 21.900 TL

Senet değerinde oluşan kur farkı: (Kayıtlı değer – 31/12/2009 tarihili değer)

Kambiyo Zararı: (21.000 – 21.900 =) 900 TL

———————————————— 31/12/2009 ————————————

656 Kambiyo Zararları 900

3 20 Borç Senetleri 900

————————————————— / ———————————————

322 Borç Senetleri Reeskontu 92,71

647 Reeskont Faiz Gelirleri 92,71

————————————————— / ———————————————

———————————————— 01/01/2010 —————————————

657 Reeskont Faiz Giderleri 92,71

322 Borç Senetleri Reeskontu 92,71

————————————————— / ———————————————

5- SONUÇ

Yabancı paralar ile yabancı para cinsinden senetli veya senetsiz alacaklar ve borçların değerlemesi 213 Sayılı VUK’un 280’inci maddesine göre borsa rayici ile yapılır. Yabancı paranın borsada rayici yoksa, değerlemeye uygulanacak kur Maliye Bakanlığınca tespit olunur. Maliye Bakanlığı’nca kur tespit ve ilan edilmediği takdirde, TC Merkez Bankası tarafından tespit ve ilan edilen döviz alış kurları ile efektif alış kurları değerlemeye esas alınır.

Bu yazımızda, dönem sonlarında, yabancı paralar ile yabancı para cinsinden senetli veya senetsiz alacaklar ve borçların değerlemesinin nasıl gerçekleştirileceği, örneklerde verilerek anlatılmaya çalışılmıştır.

KAYNAKÇA

-AKDOĞzAN Prof. Dr.Nalan, SEVİLENGÜL Prof.Dr.Orhan, Tekdüzen Muhasebe Sistemi Uygulaması, 7. Baskı, Gazi Kitabevi, Ankara 2003

-ÇAKICI Ömer, Yabancı Paraların Değerlemesi , Aralık 2002

-DOKGÖZ Murat, Alacak ve Borç Senetleri Reeskontu ile Uygulamada Ortaya Çıkan Sorunlar , Vergi Dünyası, Aralık 2002

-Maliye Bakanlığı (27/12/1998) 217 Seri No.lu GVK Genel Tebliği , Ankara.

-Maliye Bakanlığı (20/04/1976) 130 Sıra No.lu VUK Genel Tebliği , Ankara.

-Maliye Bakanlığı (02/03/1995) 238 Sıra No.lu VUK Genel Tebliği , Ankara.

-Maliye Bakanlığı (29/01/1999) 271 Sıra No.lu VUK Genel Tebliği , Ankara.

-Maliye Bakanlığı (19/01/2000) 283 Sıra No.lu VUK Genel Tebliği , Ankara.

– T.C. Yasalar, (10/01/1961), 213 Sayılı Vergi Usul Kanunu , Ankara.

Cevapla

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar işaretlenmelidir *

*