Yazar Arşivi: betulsemraesgin

Maliye Bakanlığınca Oluşturulan Kod Listelerinin Hukuki Niteliği

I- GİRİŞ: 1982 Anayasası’nın 48.maddesine göre; Devlet, özel teşebbüslerin millî ekonominin gereklerine ve sosyal amaçlara uygun yürümesini, güvenlik ve kararlılık içinde çalışmasını sağlayacağı, müteakip 49.madde gereğince ise devletin, çalışanların hayat seviyesini yükseltmek, çalışma hayatını geliştirmek için çalışanları ve işsizleri korumak, çalışmayı desteklemek, işsizliği önlemeye elverişli ekonomik bir ortam yaratmak ve çalışma barışını sağlamak için gerekli tedbirleri alacağı anayasal hükümle güvence ...

Devamını Oku »

Vergi Yargısında Dava Açma Süreleri

1- GİRİŞ Vergilendirmede iktidar kuralı esastır. Diğer bir ifade ile devlet hiçbir zaman vatandaşlarına kaldıramayacağı yükü yüklemez. Bu ana temel ilke Anayasamızın 73.maddesinde hüküm altına alınmıştır. Buna göre; herkes, kamu giderlerini karşılamak üzere, mali gücüne göre vergi ödemekle mükelleftir. Bu temel anayasal yaklaşıma karşılık vergilemede belirlilik ilkesinin olmaması, yapısal dönüşüme uygun olmayan düzenlemeler, istisna ve muafiyet uygulamasının çokluğu mükellef ile ...

Devamını Oku »

Vergi Hukukunda Yurtdışı Çıkış Yasağı Uygulaması

1- Konuya İlişkin Yasal Düzenleme Yurtdışı çıkış tedbiri, 6183 Sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümleri gereğince uygulanan amme alacağını koruma müessesesidir. Bu koruma vergi borcu nedeni ile amme alacağını zamanında ödemeyen gerçek ve tüzel kişilerin yükümlülüklerini zamanında yerine getirmelerini temin etmek vergi gelirlerinde aksama/düşme meydana getirmeden tahsil edilmesini sağlamak, alacağın temerrüde düşmeden/zam ve faiz yükü oluşmadan hem borçluyu ...

Devamını Oku »