Yazar Arşivi: eyupsabridemirci

Yeni Tescil Edilen İşyerleri Yönünden 4447 Sayılı Kanununun Geçici 10. Maddesinde Öngörülen Teşvikten Yararlanılması Sırasında Dikkat Edilecek Hususlar

1-GİRİŞ 4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanununun geçici 10 uncu maddesinde[1] öngörülen sigorta primi işveren hissesi teşvikinden yararlanılabilmesi için, sigortalılar ve işyerleri yönünden maddede aranılan şartların tamamının sağlanmış olması gerekmektedir. Maddede aranılan şartlardan sigortalının ortalama sigortalı sayısına ilave olarak çalıştırılma şartı hariç diğerleri, aylık prim ve hizmet belgelerinin 06111 sayılı Kanun numarası seçilmek suretiyle Kuruma gönderilmesinden önce sistem tarafından sorgulanmakta ve ...

Devamını Oku »

Prime Esas Kazanç Üst Sınırını Aşan Kazançlara İlişkin Primlerin İadesi

I-Giriş             5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 82 inci maddesinin; -Birinci fıkrasında, günlük kazancın alt sınırının, sigortalıların yaşlarına uygun asgarî ücretin otuzda biri, üst sınırının ise 16 yaşından büyükler için belirlenmiş günlük kazanç alt sınırının 6,5 katı olduğu, -Dördüncü fıkrasında, sigortalıların bu Kanunun 53 üncü maddesine göre belirlenen aynı sigortalılık haline tâbi olacak şekilde birden fazla ...

Devamını Oku »

Afet Nedeniyle Prim Borçlarının Ödeme Süresi Ertelenen İşverenler Beş Puanlık Prim İndiriminden Yararlanılabir Mi ?

1-Giriş 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 91 inci maddesinin birinci fıkrasına göre, işyerleri yangın, su baskını, yer kayması, deprem gibi afete uğrayan, tabii afet nedeniyle tarımsal faaliyetinden dolayı zarar gören işverenlerin, afet tarihinden önceki sürelere ilişkin ödeme vadesi dolmuş mevcut prim borçları ile afetin meydana geldiği tarihten itibaren tahakkuk edecek üç aylık prim borçları afetin meydana ...

Devamını Oku »

Belge Verme Sürelerindeki İstisnalara Dikkat Edilmez İse İdari Para Cezası İle Karşılaşılabilir

1-Giriş Sigortalı işe giriş ve işten ayrılış bildirgeleri ile işyeri bildirgelerinin verilme süresi 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununda, aylık prim ve hizmet belgelerinin verilme süresi ise Aylık Prim ve Hizmet Belgesinin Sosyal Güvenlik Kurumuna Verilmesine ve Primlerin Ödenme Sürelerine Dair Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ’de açıklanmıştır. Yeni işe başlayan bir sigortalı için işe giriş bildirgesi verilmeden ...

Devamını Oku »

24/2/2011 Ve Öncesinde Aylık Prim Ve Hizmet Belgesinin Asılmaması Ve Çalışılmadığına Dair Bildirimin Süresi İçinde Gönderilmemesi Nedeniyle Uygulanan İdari Para Cezaları

I-Giriş   5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 86. maddesi ile 102. maddesinin birinci fıkrasının (f) ve (i) bentlerinde 6111 sayılı Kanunla değişiklik yapılmadan önce,  1-Sosyal Güvenlik Kurumunun denetim ve kontrolle görevli memurlarınca yapılan denetimler sırasında, aylık prim ve hizmet belgesinin işyerinde sigortalılar tarafından görülebilecek bir yere asılmadığının tespiti halinde aylık asgari ücretin iki katı tutarında, 2-Geçici ...

Devamını Oku »

4447 Sayılı Kanunun Geçici 10 Uncu Maddesinde Öngörülen Teşvik Kapsamına Giren Sigortalıların Veri Girişleri

1- Giriş Bilindiği üzere, 4447 sayılı Kanuna eklenen geçici 10 uncu madde ile özel sektör işverenlerince 1/3/2011 tarihinden 31/12/2015 tarihine kadar işe alınan ve maddede öngörülen niteliklere sahip sigortalıların, prime esas kazanç üst sınırına kadar olan kazançları üzerinden tahakkuk eden sigorta primi işveren hissesinin tamamı İşsizlik Sigortası Fonundan karşılanacaktır.  Sözkonusu teşvikten yararlanma süresi, kapsama giren sigortalıların yaşına, cinsiyetine, mesleki yeterlik ...

Devamını Oku »

Bina İnşaatlarından Bildirilen Bayan Sigortalılar İle 18 Yaşından Küçük İşçiler Asgari İşçilik Araştırmasında Dikkate Alınmalı Mı?

I-GİRİŞ           Bilindiği gibi, özel bina inşaatlarından dolayı ilişiksizlik belgesi verilmeden önce, yeterli işçilik bildiriminde bulunulmuş olup olmadığı Sosyal Güvenlik Kurumunca araştırılmaktadır.             Bu araştırma sırasında, inşaatın tamamlanabilmesi için gerekli olan işçilik miktarı kadar Kuruma bildirimde bulunulmuş olup olmadığı incelenmektedir. Bildirilmesi gereken prime esas kazanç tutarı ile bildirilmiş olan prime esas kazanç tutarı karşılaştırılmak  suretiyle yapılan bu araştırma işlemi sonucunda, ...

Devamını Oku »

İdari Para Cezalarının, Caydırıcı Nitelikte Ve İşlenen Fiilin Ağırlığı İle Orantılı Olması

1- GİRİŞ 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun “Adalet ve kanun önünde eşitlik ilkesi”başlıklı 3. maddesine göre, suç işleyen kişilere işlemiş oldukları fiillerin ağırlığıyla orantılı cezaların verilmesi ve yine suç işleyen kişiler için işlemiş oldukları fiillerin ağırlığıyla orantılı güvenlik tedbirlerinin alınması gerekmektedir. Diğer taraftan, ceza kanunlarının genel amacı, suç işlenmesini önlemek ve suçluyu yeniden topluma kazandırmaktır. Dolayısıyla, idari para cezalarının uygulanması ...

Devamını Oku »

Eksik Gün Bildirim Formu (Ek-10) Ve Eki Belgelerle İlgili Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar

I-GİRİŞ 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun; 86. maddesinin dördüncü ve beşinci fıkralarında, kamu idareleri ile toplu iş sözleşmesi imzalanan işyerleri hariç olmak üzere, ay içinde bazı işgünlerinde çalıştırılmadığı ve ücret ödenmediği beyan edilen sigortalıların, otuz günden az çalıştıklarını ispatlayan belgelerin aylık prim ve hizmet belgesinin verilmesi gereken süre içinde Kuruma verilmemesi veya verilen bilgi ve belgelerin ...

Devamını Oku »

İhale Konusu İşyerlerine Ait Borçların Tecil Ve Taksitlendirilmesi

I-GİRİŞ Sosyal Güvenlik Kurumu Prim ve İdari Para Cezası Borçlarının Hakedişlerden Mahsubu, Ödenmesi ve İlişiksizlik Belgesinin Aranması Hakkında Yönetmelikte yapılan değişiklik ile, ihale konusu işyeri işverenlerine, fark işçilikten kaynaklanan prim borçlarını 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun 48. maddesine istinaden tecil ve taksitlendirmek suretiyle ödeme imkanı getirilmiştir. Bu yazımızda, Hakediş Yönetmeliğinde yapılan değişiklik uyarınca fark işçilik borçlarının tecil ...

Devamını Oku »