Yazar Arşivi: hamzasivrikaya

Hisse Ve Hisse Senedi Satışında Katma Değer Vergisi İstisnası Düzenlemesi

I- GİRİŞ Yatırımcının, hisse/hisse senedi alarak bir şirkete ortak olmasının temel amacı o şirketin büyüme potansiyelinden pay alabilmektir. �zirket başarılı oldukça, yatırımın değeri artmakta, ancak ciddi bir olumsuzluk yaşanır ise bu olumsuzluktan da pay düşmektedir. Hisse senedi sahibi, büyüme veya kârlı olabilme ihtimalinden pay alabilmek için yatırım yapmaktadır. Vergileme yetkisine sahip erk tarafından ise tasarrufların teşvik edilmesi, sermaye piyasalarının teşkili, ...

Devamını Oku »

Mal Teslimlerinde Katma Değer Vergisinin Doğuşu Yönünden Sevk İrsaliyesinin Önemi

I- GİRİŞ Katma Değer Vergisi (KDV), vergicilik dilinde “muamele vergisi” olarak isimlendirilen bir vergi türüdür. KDV’nin konusu kanunun 1’nci maddesinde belirtilen işlemlerdir. İşlem tabiri ise, muamele kavramı ile eş anlamlı olup“mal teslimi veya hizmet ifası” olarak kabul edilmektedir. Mal teslimlerinde vergiyi doğuran olay prensip olarak malın teslim edilmesidir. Bu kuralın bazı istisnaları vardır. Bu istisnalardan en önemlisi, fatura ve benzeri ...

Devamını Oku »

Tarhiyat Öncesi Uzlaşma Taleplerinde 1 Ekim Tarihinin Önemi

I-ÖZET Uzlaşma müessesesi, V.U.K’na 205 sayılı kanunla 1963 yılında eklenen Ek 1-9’ncu maddeler ile vergi sistemimize girmiştir. 1983 yılında 3239 sayılı kanunla yapılan değişikliklerle V.U.K’na eklenen Ek 11’nci madde ile Tarhiyat Öncesi Uzlaşma Müessesesinin sistem içinde yerini alması sağlanmıştır. Tarhiyat Öncesi Uzlaşma, vergi incelemeleri sonucunda tanzim edilen vergi inceleme raporlarına dayanılarak re’sen veya ikmalen tarh edilecek vergilerle, kesilecek cezaların tarh ...

Devamını Oku »

Vergi Ve Buna Bağlı Alacakların Tahsilinde Ve Ceza Kesilmesinde Kanuni Temsilcilerin Sorumluluğu

I-ÖZET 4108 sayılı Kanunun 2’nci maddesiyle([1]), 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanuna([2]), “Kanuni Temsilcilerin Sorum1uluğu”başlıklı Mükerrer 35’nci madde eklenmiştir. Mezkûr madde; Tüzel kişilerle küçüklerin ve kısıtlıların, vakıflar ve cemaatler gibi tüzel kişiliği olmayan teşekküllerin mal varlığından tamamen veya kısmen tahsil edilemeyen veya tahsil edilemeyeceği anlaşılan amme alacaklarının kanuni temsilcilerin ve tüzel kişiliği olmayan teşekkülü idare edenlerden takip ve ...

Devamını Oku »

30 Yaş Üstü Araçlara Getirilen Vergi Ve Ceza Affı Uygulması

I-ÖZET       Küresel ekonomik kriz tüm dünyayı etkisi altına almış, dünya devletlerini mali önlemler almaya ve krizin global etkilerini minimize etmek amacıyla müşterek ve bireysel politikalar geliştirmeye, uygulamaya itmiştir. Kriz ülkemiz ekonomisini de etkilemiştir. Krizin ekonomimizdeki etkilerini müteakip; ekonomik kalkınmanın hızlandırılması, bölgeler arası gelişmişlik farkının en aza indirilmesi, istihdamın artırılması, dış ticaret işlemlerinde vergi uygulamalarının kolaylaştırılması, iş ortamının ...

Devamını Oku »

5838 Sayılı Kanunla Vergi Kanunlarında Yapılan Değişiklikler

I-ÖZET     Dünyada yaşanan ekonomik kriz ülkemiz ekonomisini de etkilemiştir. Krizin ekonomimizdeki etkilerini müteakip iş ortamının iyileştirilmesi, kayıtlı ekonomiye geçişin hızlandırılması, vergi sistemi uygulamasında ortaya çıkan bazı sorunların aşılması, ekonomik gelişmelerin ve uygulamada ortaya çıkan tereddütlerin giderilmesi amacıyla bazı kanunlarda değişiklik yapan 18.02.2009 tarihli ve 5838 sayılı Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında KanunTBMM’de kabul edilmiş ve 28.02.2009 tarih ve ...

Devamını Oku »

Limited Ve Anonim Şirket Ortaklarının Amme Borçlarından Dolayı Sorumlulukları

I-ÖZET               Vergi kanunlarına göre vergi alacağının asıl yükümlüsü vergi mükellefi veya vergi sorumlusudur. Bizzat mükellefler veya vergi sorumluları, tahakkuk eden bir verginin veya adlarına kesilen bir cezanın ödenmesinden sorumludur. Tahakkuk eden vergi veya kesilen cezanın bunlardan tahsili mümkün olmaz ise, kanunlarda belirtilen şartların mevcudiyeti halinde, vergi alacağının takip ve tahsili amacıyla kanuni temsilciler ...

Devamını Oku »

Vergi Ve Buna Bağlı Alacakların Tahsilinde Ve Ceza Kesilmesinde Kanuni Temsilcilerin Sorumluluğu

I-ÖZET               4108 sayılı Kanunun 2’nci maddesiyle([1]), 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanuna([2]), “Kanuni Temsilcilerin Sorum1uluğu” başlıklı Mükerrer 35’nci madde eklenmiştir. Mezkûr madde; Tüzel kişilerle küçüklerin ve kısıtlıların, vakıflar ve cemaatler gibi tüzel kişiliği olmayan teşekküllerin mal varlığından tamamen veya kısmen tahsil edilemeyen veya tahsil edilemeyeceği anlaşılan amme alacaklarının kanuni temsilcilerin ve ...

Devamını Oku »