Yazar Arşivi: ibrahimercan

Yabancı Paralar İçin Dönem Sonlarında Yapılacak Değerleme İşlemleri Ve Muhasebeleştirilmesi

1- GİRİŞ Bilindiği üzere, yabancı paraların değerlemesi, 213 Sayılı Vergi Usul Kanunu’nun (VUK) 280’inci maddesinde düzenlenmiştir. Dönem sonlarında yabancı paraların değerlemesi bu madde kapsamında gerçekleştirilmektedir. Bu kapsamda, yalnızca yabancı paraların değerlemesi değil, yabancı para cinsinden senetli veya senetsiz alacaklar ve borçların da değerlemesi yapılır. Yabancı paranın borsada rayici yoksa, değerlemeye uygulanacak kur Maliye Bakanlığınca tespit olunur. Maliye Bakanlığı’nca kur tespit ...

Devamını Oku »

Alacak Ve Borç Senetlerinde Reeskont Uygulaması Ve Muhasebeleştirilmesi

1-GİRİ�z Bilindiği üzere, 213 Sayılı Vergi Usul Kanunu’nun (VUK) 281’inci maddesinde alacakların, 285’inci maddesinde de borçların mukayyet değerleriyle değerleneceği, henüz vadesi gelmemiş alacak ve borcun senede bağlı olmak şartıyla değerleme günündeki kıymetine irca olunabileceği, yani değerleme günündeki kıymetine indirgenebileceği, belirtilmiştir. Muhasebe ilkelerinden dönemsellik kavramı, sınırsız sayılan işletme hayatının belli dönemlere bölünmesi ve her dönemin faaliyet sonuçlarının ayrı değerlendirilmesini ifade etmektedir. ...

Devamını Oku »

Sipariş Üzerine Deniz, Hava Ve Demiryolu Taşıma Araçları, Yüzer Tesis Ve Araçlarını İmal Ve İnşa Edenler KDV İstisnasından Yararlanabilir Mi?

1. GİRİŞ 3065 sayılı Katma Değer Vergisi (KDV) Kanunu’nun 13/a maddesi ile; faaliyetleri kısmen veya tamamen deniz, hava ve demiryolu taşıma araçlarının, yüzer tesis ve araçların kiralanması veya çeşitli şekillerde işletilmesi olan mükelleflere bu amaçlarla yapılan; 1) Deniz, hava ve demiryolu taşıma araçlarının, yüzer tesis ve araçlarının teslimleri, 2) Bu araçların imal ve inşası ile ilgili olarak yapılan teslim ve ...

Devamını Oku »

Tasfiye Dönemi Ve Tasfiye Kar Veya Zararı

1- GİRİŞ Tasfiye bir kurumun ticari faaliyetlerinin tamamen sona erdirilmesine yönelik yapılan işlemler sürecidir. Bu işlemler, kurumun mal varlığının elden çıkarılması, alacakların tahsili, borçların ödenmesi, mükellefiyetlerin yerine getirilmesi ile hissedar, yönetici, çalışanlar ve üçüncü kişilerle olan ilişkilerin tamamen sona erdirilmesi sürecini kapsar. Her ne sebeple olursa olsun, tasfiye haline giren kurumların vergilendirilmesinde hesap dönemi yerine tasfiye dönemi geçerli olur. 1.1- ...

Devamını Oku »

Gelir Vergisi Kanununun 89. Maddesine Göre, Matrahın Tespitinde Beyanname Üzerinden İndirlecek Eğitim Ve Sağlık Harcamalarına İlişkin Kdv’nin Durumu

1- Giriş: 193 sayılı GVK’nın (Gelir Vergisi Kanunu) 89. maddesinin 5281 sayılı Kanunla değişik ikinci bendine göre gelir vergisi mükelleflerine, gelir vergisi matrahının tespitinde, beyan edilen gelirin % 10’unu aşmaması, Türkiye’de yapılması ve gelir veya kurumlar vergisi mükellefiyeti bulunan gerçek veya tüzel kişilerden alınacak belgelerle tevsik edilmesi şartıyla, mükellefin kendisi, eşi ve küçük çocuklarına ilişkin olarak yapılan eğitim ve sağlık ...

Devamını Oku »

Çek’te Vade Ve Reeskont Uygulaması

1- Giriş Ticaret Hukukumuzda çek, keşidecinin mevduatının bulunduğu bankaya, bu mevduattan belirli bir meblağı kendisinin öngördüğü kişilere ödemesi için vermiş olduğu yetkiyi ortaya koyan bir kambiyo senedidir. Çek bir ödeme aracı olup, diğer kambiyo senetlerinin aksine bir kredi fonksiyonuna sahip değildir. Çek hukuki niteliği bakımından poliçe gibi bir havaledir. Havalenin yazılı yapılması, belli biçimsel koşulları taşıması, kayıtsız, koşulsuz olması gerekmektedir. ...

Devamını Oku »

Kobi Birleşmelerine Sağlanan Vergisel Avantajlar

1- GİRİŞ 03.07.2009 tarih ve 27277 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan 5904 sayılı Gelir Vergisi ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun’la 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu’na (KVK) eklenen geçici 5. maddeyle, KOBİ’lerin (Küçük ve Orta Büyüklükteki İşletme) 31.12.2009 tarihine kadar birleşmeleri halinde bu birleşmeden doğan kazançlarına kurumlar vergisi istisnası ve ayrıca birleşme nedeniyle infisah eden kurumun birleşme tarihinin içinde bulunduğu ...

Devamını Oku »

2009 Yılı İçin Mali Tatil Uygulaması

1- GİRİŞ Mali tatil uygulaması, 28.03.2007 tarih ve 26476 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 5604 Mali Tatil İhdas Edilmesi Hakkında Kanun ile yürürlüğe girmiş olup, söz konusu kanunun uygulamasına ilişin olarak 30.06.2007 tarihinde 1 sıra no.lu Mali Tatil Uygulaması Hakkında Genel Tebliğ yayınlanmıştır. Mali Tatil İhdas Edilmesi Hakkında Kanun’a göre, mali tatil süresi, her yılın Temmuz ayının birinde başlayıp, yirmisinde (yirmisi ...

Devamını Oku »

İnternet Servis Sağlayıcılığı Hizmetine İlişkin Özel İletişim Vergisi

1- GİRİŞ: Özel İletişim Vergisi (ÖİV), 6802 sayılı Gider Vergileri Kanunu’nun 39. maddesinde düzenlenmiştir. ÖİV’nin konusu söz konusu maddede üç bent halinde sayılan telekomünikasyon hizmetleridir. Telekomünikasyon hizmetleri, Telekomünikasyon Hizmet Ve Altyapılarına İlişkin Yetkilendirme Yönetmeliği’nde “Telekomünikasyon tanımına giren faaliyetlerin bir kısmının veya tümünün hizmet olarak sunulması” olarak tanımlanmıştır. Telekomünikasyon ise yine aynı yönetmelikte, “Her türlü işaret, sembol, ses ve görüntünün ve ...

Devamını Oku »

Promosyon Ürünleri Ve Eşantiyon Ürünlerin Katma Değer Vergisi Karşısındaki Durumu

1- GİRİŞ : Rekabetin çok yoğun olduğu günümüz şartlarında işletmeler, satışlarını artırmak için bir malın yanında ayrıca bir bedel tahsil etmeksizin başka bir mal veya eşantiyon ürünler vermektedirler. Ayrıca, gazete, dergi vb. gibi yayın faaliyetinde bulunan kuruluşlar da bu yayınlarının tirajını artırmak amacıyla promosyon kampanyaları düzenlemektedirler. Promosyon ve eşantiyon olarak verilen ürünlerin KDV tabi olup olmayacağı, söz konusu ürünler için ...

Devamını Oku »