Yazar Arşivi: ilyasozturk

Tasfiye Edilen Şirketler Varlık Barışından Nasıl Faydalanacaklar ?

1.GİRİŞ: 5811 sayılı “Bazı Varlıkların Milli Ekonomiye Kazandırılması Hakkında Kanun” ile gerçek ve tüzel kişilere ait olup yurt dışında bulunan para, döviz, altın, menkul kıymet ve diğer sermaye piyasası araçlarının ekonomiye kazandırılması ve taşınmazların kayda alınması ile yurt içinde bulunan ancak işletmelerin özkaynakları içinde yer almayan bu türden varlıkların sermaye olarak konulmak suretiyle işletmelerin sermaye yapılarının güçlendirilmesini amaçlanmıştır. Söz konusu ...

Devamını Oku »

Varlık Barışı İle Vergi Ve Cezalara Karşı Kasko Yaptırdınız Mı?

1. GİRİŞ: Vergi affı (tax amnesty) denildiğinde genel olarak, vergi kanunlarına aykırı hareket edenlere uygulanan idari ve hukuki yaptırımların ortadan kaldırılması anlaşılmaktadır. Bu uygulamadan vergi mükellefi olması gereken ya da olup da ödemesi gereken vergi miktarının tamamını ödememiş olan kişi ve kurumlar yararlanmaktadır.[1] Türkiye’de özellikle beyan dışında kalan servet unsurları ile belgeye bağlanmamış ve kayda girmemiş malların belli oranda vergilendirilerek ...

Devamını Oku »

Vergi İncelemesi Tamamlandıktan Sonra Teminat İstenmesi

1. GİRİŞ:         Amme alacaklarının takip ve tahsil usulüne ilişkin esasların düzenlendiği 6183 sayılı kanunun 1. maddesinde bu kanunu uygulayacak alacaklı amme idareleri (kamu tüzel kişileri) ismen belirtilmiş ve bu idarelerin hangi alacaklarına bu kanun hükümlerinin uygulanacağı sayılmak suretiyle kapsama giren alacaklar açıklanmıştır. Ayrıca, kanunun 2. maddesinde mülga Tahsili Emval Kanununa göre takip ve tahsil edilen alacakların ...

Devamını Oku »

Kooperatiflerde Tam – Kısmi İstisnalar Ve Katma Değer Vergisi İndirimi

1.GİRİŞ: Kooperatifin tanımı 1163 sayılı Kooperatifler Kanununun[1] 1. maddesinde; “Tüzel kişiliği haiz olmak üzere ortaklarının belirli ekonomik menfaatlerini ve özellikle meslek veya geçimlerine ait ihtiyaçlarını işgücü ve parasal katkılarıyla karşılıklı yardım, dayanışma ve kefalet suretiyle sağlayıp korumak amacıyla gerçek ve tüzel kişiler tarafından kurulan değişir ortaklı ve değişir sermayeli ortaklıklara kooperatif denir.” şeklinde tanımlanmıştır. Bu tanımdan da anlaşılacağı üzere, kooperatiflerde ...

Devamını Oku »

Dahilde İşleme İzin Belgesi İle Devreden Katma Değer Vergisi İade Alınabilir Mi?

1.GİRİŞ: 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu’nun, 1.maddesine göre gelir, bir gerçek kişinin bir takvim yılı içinde elde ettiği kazanç ve iratların net tutarı olarak tanımlanmış olup aynı kanunun 2’nci maddesinde ise gelire giren kazanç ve iratlar 7 grup olarak sayılmıştır. Bu kanuni düzenlemelere göre; bir gelirin vergilendirilebilmesi için, 2. maddede sayılan gelir gruplarından birine girmesine bağlıdır. Gelir Vergisi sistemimizde, belli ...

Devamını Oku »

Yurtdışı Çıkış Tahdidi ve 5766 Sayılı Yasa İle Yapılan Değişiklikler

1.GİRİŞ: Bilindiği üzere mükelleflerin vergi borçları sebebiyle yurtdışına çıkış yasağı konması oldukça sık rastlanan bir uygulamadır. Bu uygulama ile yükümlülerin yükümlülüklerini yerine getirmesi, vergi gelirlerinin düzenli ve sürekli bir biçimde tahsili, kamu alacağının güvence altına alınması ve tahsilatın hızlandırılması amaçlanmıştır. Bununla ilgili olarak 5682 sayılı Pasaport Kanunu’nun 3463 sayılı kanun ile değiştirilen 22. maddesinin birinci fıkrasında; “Yurt dışına çıkmaları; mahkemelerce ...

Devamını Oku »

Otellerin Çok Amaçlı Salonlarında Verilen Yemek Hizmetlerinde Uygulanacak KDV Oranı

1. GİRİŞ: Katma Değer Vergisi Kanunu’nun 1.maddesinde Türkiye’de yapılan, ticari, sınai, zirai faaliyet ve serbest meslek faaliyeti çerçevesinde yapılan teslim ve hizmetler ile her türlü mal ve hizmet ithalatının katma değer vergisine tabi olduğu hüküm altına alınmıştır. Aynı kanunun 28. maddesinde ise; katma değer vergisi oranının, vergiye tabi her bir işlem için % 10 olduğu ve Bakanlar Kurulu’nun bu oranı, ...

Devamını Oku »

Birden Fazla Üniversitede Ders Veren Öğretim Üyelerinin Aldıkları Ücret ve Ödeneklerin Vergilendirilmesi

1.GİRİŞ: Gelir üzerinden alınan vergiler, bugünkü vergi sistemimizde gelir vergisi ve kurumlar vergisi şeklinde iki alt bölümden oluşmaktadır. Gelir vergisinin konusu, gerçek kişilerin elde ettikleri gelirdir. Bu gelirin vergilendirilmesi ise Gelir Vergisi Kanunu (GVK) hükümlerine göre yapılır. GVK’ deki gelir kavramına giren kazanç ve iratlar, kanunun 2. maddesinde yedi grup halinde aşağıdaki gibi sayılmıştır: 1. Ticari kazançlar, 2. Zirai kazançlar, ...

Devamını Oku »