Yazar Arşivi: muharremozdemir

Ödeme Emri Tebliği ve Uygulamada Karşılaşılan Sorunlar

1- Ödeme Emri ile İlgili Düzenlemeler Vadesinde ödenmeyen amme alacağının takibine tahsil dairesince ödeme emri gönderilerek başlanır. Haciz işleminden önce, vadesinde ödenmeyen alacakların yükümlülere ödeme emri tebliğ edilmesi gerekmektedir[1]. Diğer bir ifade ile amme idaresi kendi kanunlarında belirtilen vade bitiminden sonra vergi borçlarını ödemeyen yükümlülerden vadesinde ödemedikleri vergi borçlarını ödemeleri ödeme emri gönderilmek suretiyle talep edilir. Ödeme emri çıkartılmadan mükelleflerin ...

Devamını Oku »

Krizle Mücadelede Son Umut : Konkordato

1- Genel Olarak Konkordato Müessesesi Konkordato, girişimcinin tüm hüsnüniyet girişimlerine rağmen iktisadi hayatta başarı sağlayamayan ve bu nedenle de mali durumunda olumsuzluklarla karşı karşıya kalmış ancak dürüst bir şekilde borçlarını ödemek isteyenleri korumaya dönük bir müessesedir.[1] Diğer bir ifade ile iflas eşiğine gelmemek ve alacaklıların tamamını mağdur etmemek için kanunun tanıdığı imkanlar çerçevesinde mali durumunu yeniden toparlamak ve borçlarını ödemek ...

Devamını Oku »

Teminat Uygulaması Ve Teminatın İhtiyati Haciz Müessesesine Olumlu Etkisi

  1- GİRİŞ:   Teminat, amme idaresinin ileride doğabilecek risklere karşı alacağını güvence altına almaya dönük bir koruma tedbiridir. Teminat, amme alacağını güvence altına almak üzere usul kanunları ile vergi kanunlarında belirtilen hallerde istenir. (OVDİY Madde 121) Teminat ve teminatın değerlenmesi ile ilgili hususlar 6183 Sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanununun 10 ve 11 maddesinde düzenlenmiştir. Makalemizin ilerleyen bölümlerinde ...

Devamını Oku »

Ortak, Şirketine Borç Para Verebilir Mi?

  Şirketlerin yaşanmakta olan mali kriz nedeni ile finansman sıkıntısı çektiği ve öz kaynaklarının yetersizliği sebebi ile nakit akışlarını olumsuz etkilediği bilinmektedir. Türkiye’de şirketlerin büyük bir kısmı aile şirketlerinden oluşmaktadır. Ülkemizde iki ortaklı bir yapıda örgütlenmeyi esas alan Limited şirket tarzı ortaklık daha çok karı-koca veya baba-oğul ortaklı sermaye şirketleridir. İşletmenin sürekliliği kavramı uyarınca sınırsız kabul edilen ömrünün, belli dönemlere ...

Devamını Oku »

Dar Mükellef Gerçek Kişi ve Kurumların Vergilendirilmesi-I

1- DAR VE TAM MÜKELLEF AYRIMI 1.1. Tam Mükellefiyetin Kriterleri 193 Sayılı Gelir Vergisi Kanunu’nun 1.maddesine göre “Gerçek kişilerin gelirleri Gelir Vergisine tabidir. Gelir, bir gerçek kişinin bir takvim yılı içinde elde ettiği kazanç ve iratların safi tutarıdır. Türk Vergi Hukuku vergilendirmede yerleşmeyi esas alarak tam veya dar mükellefiyet esasını düzenlemektedir. Türkiye’de yerleşmiş olmayan gerçek kişiler dar mükellef olarak tanımlanmakta ...

Devamını Oku »

MÜCEVHER PIRLANTA VE KDV-ÖTV

1- GENEL BİLGİ:                   3065 Sayılı Katma Değer Vergisi Kanunu’nun “Altıncı Bölümü” Sosyal ve Askeri Amaçlı İstisnalarla Diğer İstisnalar başlığını taşımakta olup aynı kanunun 17/4-g maddesi ise Külçe altın, külçe gümüş, kıymetli taşlar (elmas, pırlanta, yakut, zümrüt, topaz, safir, zebercet, inci, kübik virconia) döviz, para, damga pulu, değerli kâğıtlar, hisse senedi, tahvil ...

Devamını Oku »

Türk Vatandaşlığından Çıkmak Vergi Ödevini Etkiler Mi ?

1- GİRİŞ: Bir sanatçının vergi ödememek için Türk vatandaşlığından çıktığı yazılı ve görsel basın kuruluşlarında haber konusu yapılmıştır. Bu haber bağlamında bir sanatçının Türk Vatandaşlığından çıkmasının vergisel ödev ve yükümlülüklere etkisi olup olmadığı ve gerçekte Türk Vergi Hukuku vergilemede hangi kriteri esas aldığı ve gerçekten Türk vatandaşlığından çıkmanın vergi ödeme külfetinden kurtarıp kurtarmayacağı makalemizin konusunu teşkil etmektedir. 2- TÜRK VATANDAŞLIĞINDAN ...

Devamını Oku »

Dernek Ve Vakıflara Ait Taşınmazların Kiraya Verilmesinden Doğan Kazançların Vergilendirilmesi

1. Türkiye’de Faaliyet Gösteren Dernek ve Vakıflar:               5253 sayılı Dernekler Kanununun 2. maddesine göre Dernek[1]; Kazanç paylaşma dışında, kanunlarla yasaklanmamış belirli ve ortak bir amacı gerçekleştirmek üzere, en az yedi gerçek veya tüzel kişinin, bilgi ve çalışmalarını sürekli olarak birleştirmek suretiyle oluşturdukları tüzel kişiliğe sahip kişi toplulukları” olarak tanımlanmıştır.         ...

Devamını Oku »

Rüçhaniyetli Alacaklarda Öncelik Sıralaması

1. Rüçhan Hakkı:   Amme alacaklarında rüçhan hakkı 6183 Sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun 21.maddesinde düzenlenmiştir. Buna göre rüçhan hakkı amme alacaklarının üçüncü kişilerin alacaklarına olan üstünlüğünü veya önceliğini ifade eden bir kavramdır.   Amme alacağının vadesinde ödenmesi hem mükelleflerin cebri icra süresine maruz kalmamalarına hem de amme idaresinin alacağının zamanında ve en düşük maliyetle tahsiline olanak sağlayacaktır. ...

Devamını Oku »

e- Haciz Uygulaması

1. HACİZ UYGULAMASINA GENEL BAKIŞ:               Haciz, borçlunun mal bildiriminde gösterilen veya tahsil dairesince saptanan borçlu veya üçüncü kişiler elindeki menkul ile gayrimenkuller de, alacak ve haklarından amme alacağına yetecek miktarına tahsil dairesince el konulmasıdır. [1]               Haciz işlemi 6183 Sayılı A.A.T.U.H.K’nun 54/2 maddesine göre “Cebren Tahsil ve ...

Devamını Oku »