Yazar Arşivi: murataraz

İşten Ayrılış Bildirgelerinin Geç Verilmesine Dair Uygulanan İpc’lerde Son Durum

I-                   GİRİŞ   5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu’nun[1] 4. maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi kapsamında sigortalı çalıştıran işverenler, (b) bendi kapsamında sigortalıların kendileri ile ilgisine göre, vergi daireleri, ziraat odaları, Tarım il/ilçe müdürlükleri, kaymakamlıklar, valilikler, Esnaf ve Sanatkârlar sicil memurluğu ve (c) bendi kapsamında sigortalı çalıştıran kamu idareleri, işten ayrılan sigortalıları, örneği Sosyal Sigorta İşlemleri Yönetmeliği ...

Devamını Oku »

5510 Sayılı Yasaya Göre Kayıt Ve Belge İbrazı İle Ücret Tediye Bordrosunun Düzenlenmesi Konusunda İdari Para Cezasına Maruz Kalmamak İçin Dikkat Edilmesi Gereken Ayrıntılar

I- GİRİŞ             5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Yasanın[1] 86. maddesinin ikinci fıkrasına göre işverenler ile işyeri sahipleri Sosyal Güvenlik Kurumunun denetim ve kontrol ile görevlendirilen memurları tarafından istenilmesi halinde işyeri kayıt ve belgelerini ibraz etmekle yükümlüdürler. İşverenler, yani; adı geçen Yasa’nın 4. maddesinin 1. fıkrasının (a) bendinde belirtildiği gibi hizmet akdine istinaden çalıştırılan sigortalılar ve yine ...

Devamını Oku »

Kıdem Tazminatı Yazısı Ve Konu Hakkında Önemli Ayrıntılar

I- GİRİŞ   Kıdem tazminatı, Kanun’da gösterilen fesih hallerinde en az bir yıllık kıdeme sahip işçiye veya işçinin ölümü halinde hak sahiplerine işveren tarafından kanun gereği ödenmesi icap eden, miktarı işçinin kıdemine ve son brüt kazancına göre belirlenen bir miktar paradır.[1] 4857 sayılı İş Kanunu’nda[2] kıdem tazminatına ilişkin düzenleme yapılmamıştır. Bunun yerine mezkur Kanun’un geçici 6. maddesinde; “Kıdem tazminatı için ...

Devamını Oku »

6111 Sayılı Kanunla Kısa Çalışma Ve Kısa Çalışma Ödeneği Konusunda Meydana Gelen Değişiklikler

1- GİRİŞ         Kısa çalışma kavramı hukukumuza ilk kez 4857 sayılı İş Kanunu ile girmiştir. Ancak 5763 sayılı Kanun ile bu hüküm 4857 sayılı İş Kanunu’ndan çıkarılarak 4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanunu’na Ek-2 madde olarak eklenmiştir. Kısa çalışma ile genel ekonomik kriz veya zorlayıcı nedenler karşısında zor durumda kalan işverenin, bir süreliğine bu uygulamadan yararlanarak işlerini düzeltmesi ...

Devamını Oku »

Torba Yasayla İdari Para Cezalarına Dair Nasıl Bir “Af” Geliyor ?

I-GİRİŞ Kamuoyunda “af yasası” olarak ifade edilen “Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu ve Diğer Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı” TBMM’de görüşülmeye devam etmektedir. Tasarı muhatapları ve içeriği itibariyle çok geniş tutulduğu görülmektedir. Bu çalışmada Sosyal Güvenlik Mevzuatınca uygulanan idari para cezalarına neden olan fiillerin neler olduğuna dair bilgi ...

Devamını Oku »

Ücretsiz İzne Ayrılan Ve İstirahatli Bırakılan Sigortalıların Geçici İşgöremezlik Ödeneği

GİRİŞ Geçici iş göremezlik ödeneği sigortalıların iş kazası, meslek hastalığı, hastalık ve analık nedenleriyle çalışamadıkları sürede uğradıkları gelir kayıplarını telafi etmek amacıyla kendilerine Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından ödenen parasal yardımdır. Bu çalışmada gececi iş göremezlik ödeneği konusu ücretsiz izne ayrılan sigortalılar açısından ele alınacaktır. 5510 SAYILI YASADA GEÇİCİ İŞ GÖREMEZLİK ÖDENEĞİ 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunun[1]“Geçici ...

Devamını Oku »