Yazar Arşivi: muratyapmis

Finansal Kiralama İşlemlerinde Değerleme ve Muhasebe İşlemleri

I – GİRİŞ Finansal kiralama ilk olarak 3226 Sayılı Finansal Kiralama Kanunu ile mevzuatımızagirmiştir. Daha sonra 4842 sayılı yasanın 25. maddesiyle 213 sayılı Vergi Usul Kanununa eklenen mükerrer 290. madde ile finansal kiralama işlemlerinde değerleme hükümleri düzenlenmiş ve böylece finansal kiralama işlemlerinin muhasebeleştirilmesinde uluslararası muhasebe standartlarına uyum sağlanmıştır. VUK’un mükerrer 290. Maddesinde finansal kiralama “kira süresi sonunda mülkiyet hakkının kiracıya ...

Devamını Oku »

Elektronik Ortamda Verilecek Beyanname Ve Bildirimler İle Cezai Yönden Farklılıklar

I- GİRİŞ Vergi Usul Kanunu’nun mükerrer 257. maddesi hükmü Maliye Bakanlığına, vergi beyannameleri ve bildirimlerin internet ve diğer elektronik ortamda gönderilmesine izin vermeye veya zorunluluk getirmeye yetki vermiştir. Maliye Bakanlığı da bu yetkiye dayanarak muhtelif tebliğler ile beyanname ve bildirimlerin elektronik ortamda verilmesine ilişkin usul ve esasları belirlemiştir. Elektronik ortamda beyanname gönderilmesine ilişkin düzenlemeler 340, 346, 357, 367, 373 ve ...

Devamını Oku »

Serbest Bölgelerdeki Müşteriler İçin Yapılan Fason Hizmetlerde Kdv İadesi

I- GİRİŞ 3218 Sayılı Serbest Bölgeler Kanununun, 5810 sayılı kanun ile değişik, 6. maddesinde belirtildiği üzere serbest bölgeler; Türkiye gümrük bölgesinin parçaları olmakla beraber, ithalat vergileri ile ticaret politikası önlemlerinin ve kambiyo mevzuatının uygulanması bakımından Türkiye gümrük bölgesi dışında olduğu kabul edilen yerlerdir. Serbest bölgeler ülkenin birtakım mali mevzuatının uygulanması bakımından gümrük bölgesi dışı olarak kabul edilmiş olmasına rağmen, Türkiye ...

Devamını Oku »

İndirimli Orana Tabi İşlemlerde Aylık Mahsuben Yıllık Nakden Kdv İadesi

I- GİRİŞ 1985 yılında yürürlüğe giren 3065 sayılı KDV Kanununun ilk halinde indirimli orana tabi işlemler nedeniyle yüklenilen vergilerin iadesiyle ilgili bir düzenleme bulunmamaktaydı. Yaklaşık bir yıl sonra bu eksiklik fark edilmiş olsa gerek, 3297 sayılı kanun ile KDV Kanununun 29/2. maddesinde yapılan düzenleme ile indirimli orana tabi sadece temel gıda maddeleri nedeniyle yüklenilen vergilerin aylık bazda iadesine imkân tanınmıştır ...

Devamını Oku »

Transfer Fiyatlandırması Yoluyla Örtülü Kazanç Dağıtımında Tarafların Düzeltme İşlemleri

I. GİRİŞ :   Transfer Fiyatlandırması Yoluyla Örtülü Kazanç Dağıtımı vergi sistemimizde yer alan önemli bir vergi güvenlik müessesesidir. Söz konusu müessese 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu[1]ile vergi sistemimize girmekle birlikte buna paralellik sergileyen düzenlemeler öteden beri mevcuttur. Bunların başında mülga 5422 sayılı KVK’nın 17. maddesinde örtülü kazanç başlığı altında yapılan düzenleme yer almaktadır. Transfer Fiyatlandırması Yoluyla Örtülü Kazanç Dağıtımı ...

Devamını Oku »