Yazar Arşivi: musterihizmetleri

Bireysel Emeklilik Sistemi ve Şahıs Sigortalarına Ödenen Katkı Payı ve Primlerin Vergi Matrahının Tespitinde İndirimi ve Elde Edilen Gelirlerin Vergilendirilmesine İlişkin 85 Sıra No.lu Gelir Vergisi Sirküleri Yayınlandı.

30.10.2012 23/10/2012 tarih ve 85 Sıra No.lu Gelir Vergisi Sirkülerinde; 29/6/2012 tarihli ve 28338 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 13/6/2012 tarihli ve 6327 sayılı Bireysel Emeklilik Tasarruf ve Yatırım Sistemi Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunla 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununda yapılan değişiklikler nedeniyle, bireysel emeklilik sistemi ve şahıs sigortalarına ilişkin ödenen katkı payı ve ...

Devamını Oku »

Halka Arz Zirvesi İzmir ve Denizli’de Düzenleniyor

23.10.2012 Şirketleri halka arz yoluyla fon temini ve finansman sağlamaları konusunda bilgilendirmek, sermaye piyasalarının sunduğu imkanlar hakkında farkındalık meydana getirecek organizasyonlar düzenlemek ve benzeri çeşitli etkinlik ve ortak çalışmalarla ülke kalkınmasına hizmet etmek amacıyla SPK, TOBB, TSPAKB ve İMKB arasında imzalanan İşbirliği Protokolü ile başlatılan “Halka Arz Seferberliği” çalışmaları devam ediyor. Söz konusu ortak çalışmalar kapsamında 31 Ekim 2012 tarihinde ...

Devamını Oku »

Halka Açık Olmayan Şirketlerde Kayıtlı Sermaye Sistemine İlişkin Esaslar Hakkında Tebliğ

19.10.2012 Amaç MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin amacı, şirketlerin kayıtlı sermaye sistemini kabul etmelerine, kayıtlı sermaye sistemine geçmelerine, bu sistemde sermayelerini artırmalarına, kayıtlı sermaye tavanını yükseltmelerine, sistemden çıkmalarına veya çıkarılmalarına, yönetim kurulunun imtiyazlı ve primli paylar ihracına, rüçhan haklarını sınırlamasına ve diğer hususlara ilişkin usul ve esasları düzenlemektir. Kapsam MADDE 2 – (1) Bu Tebliğ hükümleri, kayıtlı sermaye sistemini ...

Devamını Oku »

Eylül/2012 Dönemi Katma Değer Vergisi Beyannamelerinin Verilme Süresinin Uzatılmasına İlişkin 65 Sıra No.lu Katma Değer Vergisi Sirküleri Yayınlandı.

19.10.2012 19/10/2012 tarih ve 65 Sıra No.lu Katma Değer Vergisi Sirkülerinde; Eylül/2012 dönemine ilişkin Katma Değer Vergisi beyannamelerinin verilme süresinin, 2012 yılı Kurban Bayramı nedeniyle Vergi Usul Kanununun mükerrer 28 inci maddesindeki yetkiye istinaden, 30 Ekim 2012 Salı günü akşamına kadar uzatılmasına ilişkin açıklamalara yer verilmiştir.Söz konusu Sirkülere ulaşmak için tıklayınız.

Devamını Oku »

Eylül/2012 Dönemine İlişkin Ba ve Bs Bildirim Formlarının Süresinin Uzatılmasına Dair 55 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Sirküleri Yayınlandı.

19.10.2012 19/10/2012 tarih ve 55 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Sirkülerinde; 31 Ekim 2012 tarihine kadar verilmesi gereken Eylül/2012 dönemine ilişkin “Form Ba” ve “Form Bs” bildirimlerinin verilme süresinin 2 Kasım 2012 Cuma günü saat 24:00’e kadar uzatılmasına dair açıklamalara yer verilmiştir. Söz konusu Sirkülere ulaşmak için tıklayınız.

Devamını Oku »

Geçici Vergi Dönemlerinde Yeniden Değerleme Oranına İlişkin 25 Sıra No.lu Kurumlar Vergisi Kanunu Sirküleri Yayınlandı.

18.10.2012 17/10/2012 tarih ve 25  sıra no.lu Kurumlar Vergisi Kanunu Sirkülerinde; 2012 yılı üçüncü geçici vergi döneminde uygulanacak yeniden değerleme oranının %6,05 (yüzde altı virgül sıfır beş) olarak tespit edilmesine ilişkin açıklamalara yer verilmiştir. Söz konusu  Sirkülere  ulaşmak için tıklayınız.

Devamını Oku »

2 No.lu Çifte Vergilendirmeyi Önleme Anlaşmaları Sirküleri Yayınlandı.

  2 No.lu Çifte Vergilendirmeyi Önleme Anlaşmaları Sirküleri Yayınlandı. 17.10.2012 12/10/2012 tarih ve 2012/1 sayılı Çifte Vergilendirmeyi Önleme Anlaşmaları Sirkülerinde; Türkiye Cumhuriyeti ile Almanya Federal Cumhuriyeti arasında Gelir      Üzerinden    Alınan   Vergilerde    Çifte    Vergilendirmeyi     ve    Vergi  Kaçakçılığını     Önleme      Anlaşması’nın      27   nci Maddesi ve Anlaşma’nın  eki protokolün 9 uncu maddesinin uygulamasına ilişkin açıklamalara yer verilmiştir.  Söz konusu  Sirkülere  ulaşmak için tıklayınız.

Devamını Oku »

ÖTV Kanununa Ekli (I) Sayılı Listenin (B) Cetvelindeki Malların, İmalatçılar Tarafından İmalatta Kullanılmaları Halinde Vergi Tutarlarının İndirimli Uygulanmasına Yönelik ÖTV Genel Tebliği Resmi Gazete’de Yayımlandı.

11.10.2012 11.10.2012 tarih ve 28438 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 25 Seri No.lu Özel Tüketim Vergisi Genel Tebliği’nde; 8.10.2012 tarihli ve 2012/3792 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile düzenlenen indirimli vergi uygulamalarından kaynaklanan vergi farklılaştırmalarının alıcılara iade yöntemi ile uygulanmasına yönelik açıklamalara yer verilmiştir. Söz konusu Genel Tebliğe ulaşmak için tıklayınız.

Devamını Oku »

Özel Tüketim Vergisi Kanununa Ekli (I) Sayılı Listenin (B) Cetvelinde Yer Alan Mallarda Uygulanan Özel Tüketim Vergisi ile İlgili Karar Resmi Gazete’de Yayımlandı.

09.10.2012 09.10.2012 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan 2012/3792 sayılı Karar’da; 4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununa ekli (I) sayılı listenin (B) cetvelinde yer alan mallarda uygulanan Özel Tüketim Vergisi ile ilgili açıklamalara yer verilmiştir.Söz konusu  Bakanlar Kurulu Kararına  ulaşmak için tıklayınız.

Devamını Oku »