Yazar Arşivi: serdarkuscu

Sorumlu Sıfatıyla Kdv Beyanının Sonradan Pişmanlıkla Verilmesi Halinde Kdv İndirim Konusu Yapılabilir (Mi?)

I. GİRİŞ : Katma Değer Vergisi’nin (KDV) ana sistematiği, bir mal veya hizmetin üretimi veya ithalinden nihai tüketicisine intikaline kadar geçen her safhada yaratılan katma değerin vergilendirilmesidir. Bu işleyiş, her safhada hesaplanan vergiden önceki safhalarda (mal veya hizmet alımı yada ithali nedeniyle) ödenen KDV’nin indirilmesi suretiyle sağlanmaktadır. KDV’de genel prensip, zincir halinde yapılan teslimlerin vergilendirilmesi iken idarece, mükelleflerin takibinin güçlüğü ...

Devamını Oku »

Pişmanlık Ve Islah Hükümlerine Göre Verilen Beyannameler Üzerine Yapılacak İşlemler

I. GİRİŞ Türk Vergi Sistemimiz genel olarak beyan esasına dayanmaktadır. Mükellefler tarafından verilen beyannameler, vergi kanunlarında belirtilen tarha yetkili vergi dairesi tarafından alınır ve beyan edilen matrahlara kanunlarda belirtilen nispetlerin uygulanması suretiyle vergi dairesi vergiyi tarh eder. Beyan üzerinden alınan vergiler tahakkuk fişi ile tarh ve tahakkuk ettirilir. Beyana dayanan tarhta, tahakkuk fişinin düzenlenmesi, verginin tahakkuku için yeterli olmaktadır. Vergi ...

Devamını Oku »

Özel Tüketim Vergisi Kanununa Göre Tecil Terkin Uygulamasının Usul Ve Esasları

I. GİRİŞ 4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanunu (ÖTVK); 06.06.2002 tarihinde TBMM’de kabul edilerek ve 12.06.2002 tarih ve 24783 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak vergi sistemimize girmiştir. Özel Tüketim Vergisi (ÖTV)’nin yürürlüğe girmesi ile akaryakıt tüketim vergisi, taşıt alım vergisi, ek vergi, eğitim, gençlik, spor ve sağlık hizmetleri vergisi, toplu konut fonu vb. 16 adet vergi, harç ve fon payı kaldırılmıştır. ...

Devamını Oku »

KDV İadelerinde Özel Esaslar Ve Kod Listelerinin Önemi

I. GİRİŞ             Katma Değer Vergisi (KDV) iadelerinin usul ve esaslarını düzenleyen en önemli mevzuat 84 Seri No’lu KDV Genel Tebliği[1]’dir. Tebliğe göre KDV iade talepleri, “genel esaslar” ve “özel esaslar” olmak üzere iki yönteme göre yerine getirilmektedir. Genel esaslar iade taleplerinin normal prosüdürünü tanımlarken, özel esaslar; sahte ve muhteviyatı itibariyle yanıltıcı belge (SMİYB) düzenleme ...

Devamını Oku »

5520 SAYILI KURUMLAR VERGİSİ KANUNUNA GÖRE ZARAR MAHSUBU

I. GİRİŞ               Kurumların temel kuruluş amacı kâr elde etmektir. Fakat bazen yatırım kararlarındaki hatalar, içinde bulunulan sektöre ait olumsuzluklar ya da şu anda çoğu ülkede görüldüğü gibi yaşanan ekonomik durgunluklar, kurumların ticari faaliyetleri sonucunda zarar etmelerine sebep olabilmektedir.       Türk Vergi Sistemimizde kurumların faaliyetleri sonucunda oluşan zararların belli şartlar çerçevesinde ileriki ...

Devamını Oku »

2008 Yılında Elde Edilen Mesken Ve İşyeri Kira Gelirlerinin Hesaplaması Ve Beyanı

I. GİRİŞ               Gelir Vergisi Kanunu’nun (GVK) 70’inci maddesinde yazılı mal ve hakların sahipleri, mutasarrıfları[1], zilyetleri[2], irtifak ve intifa hakkı sahipleri veya kiracıları tarafından kiraya verilmesinden elde edilen iratlar, gayrimenkul sermaye iradıdır. Buna göre GVK’nın 70’inci maddesinde sayılan binaların sahipleri tarafından kiraya verilmesinden elde edilen gelirler de gayrimenkul sermaye iradı olmaktadır. Söz konusu binaların, ...

Devamını Oku »