YMM Rafet KALKAN; Son Vergi Yapılandırması Hakkında Bilinmesi Gerekenler

VERGİ YAPILANDIRMASI HAKKINDA BİLİNMESİ GEREKENLER

SUNUŞ

Vergi borçlarının yapılandırılması ve matrah artırımı imkanı veren kanun tasarısı (7143 sayılı Vergi ve Diğer Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun) mecliste kabul edilmişti. Söz konusu kanun 18.05.2018 tarih ve 30425 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır. 2013-2017 yılları için mükelleflere matrah artırımı (matrahlarını belirlenen oran veya tutarda artırarak ilgili yıllar için vergi incelemesine tabi tutulmama) imkanı verilmiştir. Bunun dışında kesinleşmiş vergi alacakları, dava safhasındaki vergi alacakları, inceleme safhasındaki vergi alacakları, pişmanlıkla beyan edilen alacaklar, işletme kayıtlarının gerçek haline getirilmesi hususlarında düzenlemeler ve muhtelif kamu alacakları için yapılandırma hükümlerini içermektedir.

Aşağıda kanunun içeriğinde yer alan hükümlerin basitleştirilmiş tablolar halinde yer almaktadır. Kanunun içeriği tabii ki bunlarla sınırlı değildir. Ancak mükelleflerce fazlaca bilinmesi gereken hükümler derli toplu olarak tablolara alınmaya çalışılmıştır.

 

KESİNLEŞMİŞ ALACAKLAR İÇİN TAHSİL EDİLECEK OLAN TUTAR VAZGEÇİLECEK OLAN TUTAR
1) VERGİLERDE Vergi asıllarının tamamı, Gecikme faizi ve gecikme zammının yerine Y-ÜFE tutarı Gecikme Faizi, Gecikme zammı, Vergi aslına bağlı vergi cezası ve gecikme zammı
2) SGK PRİMLERİNDE Prim asıllarının tamamı, Gecikme faizi ve gecikme zammının yerine Y-ÜFE tutarı Gecikme cezası, gecikme zammı
3) SGK İDARİ PARA CEZALARINDA %50’si ödenecek %50’si silinecek
4) İDARİ PARA CEZALARINDA Asıllarının tamamı, fer’i yerine Y-ÜFE tutarı Fer’i alacak silinecek
5) USULSÜZLÜK VE ÖZEL USULSUZLÜKLERDE %50’si ödenecek %50’si silinecek

 

 

İHTİLAFLI VERGİ ALACAKLARI İÇİN  VAZGEÇİLECEK OLAN TUTAR
1) DAVA DEVAM EDİYORSA  

 

Vergi aslının ile gecikme faizi yerine Yİ-ÜFE denmişse

Vergi Aslının %50’sinden
2) TERKİN KARARI VERİLMİŞSE Vergi Aslının %20’sinden
3) TASDİK KARARI VERİLMİŞSE Kalan vergi aslından, vergi aslına bağlı olarak kesilen cezaların tamamından ve gecikme faizinden

 

 

İNCELEME VE TARHİYAT SAFHASINDAKİLER İÇİN TAHSİL EDİLECEK OLAN TUTAR VAZGEÇİLECEK OLAN TUTAR
Raporda önerilen Verginin %50’si, Gecikme faizi yerine Yİ-ÜFE tutarı, Kanunun yayımlandığı tarihten sonrası için gecikme faizi, vergi aslına bağlı olmayan cezalarda cezanın %25’i Kalan vergi asılları, vergi cezaları ve gecikme faizi silinecek

 

 

PİŞMANLIKLA BEYAN EDİLENLER İÇİN TAHSİL EDİLECEK OLAN TUTAR VAZGEÇİLECEK OLAN TUTAR
Vergi aslının tamamı ile pişmanlık zammı yerine Yİ-ÜFE ödenmişse Vergi cezalarından, pişmanlık zammından ve gecikme faizinden vazgeçilecek

 

 

MATRAH ARTIRIMI Mükelleflerin 2013-2017 yılları arasında beyan ettikleri Gelir, Kurumlar, Gelir Stopaj, Katma Değer Vergisi Matrahlarını kanunda öngörülen şekilde artırıp tahakkuk edecek vergileri ödedikleri takdirde, bu vergi türleri itibarıyla vergi incelemesi ve tarhiyatı yapılmayacaktır.
MATRAH ARTIRIMINA İLİŞKİN ÇEŞİTLİ HÜKÜMLER –          Artırılan vergiler 2 şer aylık dönemlerde 6 eşit taksitte ödenebilecek

–          Bu vergiler süresinde ödenmediği takdirde gecikme zammı iki katı olarak uygulanacak

–          Artırımda bulunan mükellefler hakkında başlanılmış olan vergi incelemeleri 1 ay içinde bitirilememesi halinde devam edilmeyecek

MATRAH ARTIRIMINDAN YARARLANAMAYACAK OLANLAR –          Defter, kayıt ve belgeleri yok edenler

–          Defter yapraklarını yok ederek yerine başka sahife koyanlar veya hiç koymayanlar

–          Belgelerin asıl veya suretlerini tamamen veya kısmen sahte olarak düzenleyenler

 

Artırılacak Matrah ve Ödenecek Vergi Tablosu

Daha Önce Matrah Beyan Edilmemişse
Kurumlar ve Gelir Vergisi Matrah Beyan Edilmişse Artırım Oranı Kurumlar İçin Artırılacak Asgari Tutar İşletme Hesabı Defter Tutan Mükellefler Artırılacak Asgari Tutar Bilanço Usulü Defter Tutan Mükellefler Artırılacak Asgari Tutar Ödenecek Vergi İndirimli Oran*
2013 %35 36.190 12.279 18.095 %20 %15
2014 %30 38.323 12.783 19.155 %20 %15
2015 %25 40.701 13.558 20.344 %20 %15
2016 %20 43.260 14.424 21.636 %20 %15
2017 %15 49.037 16.350 24.525 %20 %15

* Gelir ve kurumlar vergisi mükelleflerinin, artırımda bulunmak istedikleri yıla ait yıllık beyannamelerini kanuni sürelerinde vermiş, bu vergi türlerinden tahakkuk eden vergilerini süresinde ödemiş olmaları şartıyla bu fıkra hükmüne göre artırılan matrahları %15 oranında vergilendirilir.

 

 

Katma Değer Vergisi Matrah Artırım Oranı* Ödenecek Vergi Gelir Stopaj Vergisi*(ücret, serbest meslek ve kira) Ödenecek Vergi
2013 %3,5 Artırılan Tutar %6 Artırılan Tutar
2014 %3,0 Artırılan Tutar %5 Artırılan Tutar
2015 %2,5 Artırılan Tutar %4 Artırılan Tutar
2016 %2,0 Artırılan Tutar %3 Artırılan Tutar
2017 %1,5 Artırılan Tutar %2 Artırılan Tutar

 

Katma değer vergisi mükelleflerinin her bir vergilendirme dönemine ilişkin olarak verdikleri beyannamelerindeki hesaplanan katma değer vergisinin yıllık toplamı üzerinden aşağıda belirtilen oranlarda katma değer vergisini artırmaları halinde ilgili dönemlere ilişkin katma değer vergisi incelemesi ve tarhiyatı yapılmayacaktır. Aynı durum Gelir stopaj vergisi için de geçerlidir.

 

 

KAYITLARDA YER ALDIĞI HALDE İŞLETMEDE BULUNMAYAN VARLIKLARI DÜZELTME Kurumlar Vergisi mükelleflerine 31.12.2017 tarihli bilançolarında işletmede bulunmayan emtia, makine, teçhizat, demirbaşlar, kasa mevcudu ve ortaklardan alacaklar hesaplarını gerçek duruma uygun hale getirme imkanı veriliyor. Beyan edilip düzeltilen tutarlar için %3 oranında vergi ödenecek.
EMTİA, MAKİNE, TEÇHİZAT, DEMİRBAŞLAR İÇİN Kayıtlarda yer aldığı halde işletmede bulunmayan emtia, makine, teçhizat, demirbaşlar için;

–          Genel orana tabi kıymetlerde %10,

–          İndirimli orana tabi kıymetlerde tabi olduğu oranın yarısı

HESAPLANAN KATMA DEĞER VERGİSİ ÖDENECEK.

 

KASA VE ORTAKLARDAN ALACAKLAR İÇİN 31.12.2017 tarihli bilançolarında işletmede bulunmayan

– Kasa Mevcudu

– Ortaklardan alacaklar ve bunlarla ilgili diğer hesap kalemlerini gerçek duruma uygun hale getirilebilecek

Gerçek duruma getirilmek üzere beyan edilen tutarlar üzerinden %3 oranında vergi ödenecek.

 

 

BAŞVURULAR TEMMUZ AYI SONUNA KADAR YAPILABİLECEK
SGK’YA AĞUSTOS, MALİYE, GÜMRÜK, İL ÖZEL İDARELERİ, BELEDİYELER VE YİKOB’LARA EYLÜL AYINDA İLK ÖDEMELER YAPILACAK

 

** Yİ-ÜFE aylık değişim oranları: Türkiye İstatistik Kurumunun her ay için belirlediği 31/12/2004 tarihine kadar toptan eşya fiyatları endeksi (TEFE) aylık değişim oranlarını, 1/1/2005 tarihinden itibaren üretici fiyatları endeksi (ÜFE) aylık değişim oranlarını, 1/1/2014 tarihinden itibaren yurt içi üretici fiyat endeksi (Yİ-ÜFE) aylık değişim oranlarını, 1/11/2016 tarihinden itibaren aylık %0,35 oranını (bu Kanunun yayımlandığı ay dâhil),

 

 

Rafet KALKAN

Yeminli Mali Müşavir

Cevapla

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar işaretlenmelidir *

*